God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, av de mål som bedöms på regional nivå, som är nära att nås till år 2020 och det är Grundvatten av god kvalitet. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men det krävs ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder för att nå Bara naturlig försurning. Det gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Även om miljömålen inte kommer att nås till 2020 så är utvecklingstrenden för miljön i Jönköpings län positiv för två av målen: Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det beror på att nedfallet av försurande ämnen har minskat och på de insatser som har gjorts för att minska orsakerna till övergödning.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Stora arealer utdikade våtmarker har restaurerats i några skyddade områden och flera våtmarker har anlagts i odlingslandskapet. Utvecklingen för Myllrande våtmarker blir ändå neutral eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas funktioner ska behållas.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner. Positivt är den naturvårdssatsning som skett där anslagen har ökat med 73 procent och skapat bättre förutsättningar än under hela miljömålsperioden att åstadkomma resultat.

Miljömålen kräver engagemang från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner. Länsstyrelsen har utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet och samverkansrådet för biologisk mångfald.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Däremot så redovisas resultat och analys på regional nivå för dessa mål.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

 

Åtgärder på regional nivå

 • GIS-analyser
  • Skyfallskartering
  • Skredkartering
  • Värme Ö-kartering
  • Kartering- Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet
 • Konferens riktad till kommunerna om översiktsplanering med bland annat information kring grön infrastruktur och GIS-analys kopplat till klimatpåverkan och klimatanpassning
 • Checklista för klimatanpassning i fysisk planering
 • Uppstartat nätverk för OVK-(obligatorisk ventilationskontroll) handläggare med handläggarträffar 2ggr/år
 • Konferens för länets kommuner om buller med information om ny bullerförordning
 • Konferens om kopplingar mellan miljöbalken och plan- och bygglagen
 • Uppdaterad vägledning om förorenad mark och fysisk planering
 • Satsning för att stärka kommunernas arbete med kulturmiljöns värden i samhällsplaneringen, bland annat i länsstyrelsens vägledning och plansamråd
 • Regionen satsar på kompetens inom samhällsplanering
 • Förmånscykel

 Åtgärder på kommunal nivå

 • Klimatanpassningsåtgärder till exempel översvämningsbart garage och fotbollsplan
 • Förmånscykel

 Åtgärder inom näringslivet

 • Länsförsäkringar har tagit fram foldern ”Står din villa pall för klimat-förändringarna? Tips på hur du klimatsäkrar ditt hem”

Under året har åtgärder som är med i Länsstyrelsens och övriga aktörers åtgärdsprogram för Hälsans miljömål påbörjats1. I åtgärdsprogrammet finns ett flertal åtgärder som bidrar till att nå bland annat God bebyggd miljö.

Resultatet av GIS-analyserna (se åtgärder på regional nivå) samt hur kommunerna kan använda karteringen i samhällsplaneringen har förmedlats till kommunerna på handläggarträffar eller vid önskemål som fördjupade utbildningar. Det är generellt ett ökat fokus på klimat- och energifrågor i samhällsplaneringen. Detta märks i ansökningarna till klimatklivet där Jönköpings län har tilldelats 87 miljoner kronor, där kommuner, näringsliv och bostadsrättsföreningar har sökt och tilldelats pengar. Klimatklivet ger åtgärder som även främjar god bebyggd miljö.

Stödet till kommunernas kulturmiljöarbete i samhällsplaneringen har bland annat inneburit ett tillskott av personella resurser vid länsstyrelsen. Detta har inneburit en ökad möjlighet att stödja kommunerna i deras arbete med att ta fram nya översikts- och detaljplaner.

Ett antal åtgärder har gjorts för naturvård och friluftsliv i tätortsnära områden genom LONA-projektmedel. Som exempel på projekt kan nämnas framtagande av kommunala planeringsunderlag för grönstruktur, tillgängliggörande av naturområden för det rörliga friluftslivet samt informationsinsatser om naturvärden och lämpliga besöksmål. 

Analys och bedömning

Bedömningen är att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det är en neutral utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren, positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

Det råder bostadsbrist i samtliga av länets kommuner och trycket på bostäder ökar markant och då gäller att skapa kvalitativa och attraktiva boendemiljöer. Vare sig det är nya områden som tas i anspråk eller förtätningar så ställs kommunerna inför många intressen som ska vägas samman. En förtätning är bra ur flera resursperspektiv men ställer också krav på platsens lämplighet och väl genomarbetade planer. Fler detaljplaner innehåller en bedömning av riskpåverkan på grund av närheten till industrier, vägar och järnvägar och planläggning av förorenad mark inklusive hur förorenade områden påverkas av ett förändrat klimat. Generellt har kommunernas arbete med klimat- och energifrågorna ökat. Detta syns även bland annat genom direkta åtgärder som åtgärder inom klimatklivet, kommunikationsstrategier och cykelprogram.

Det är viktigt att kommunerna fortsätter att beakta miljömålet i miljökonsekvensbeskrivningar till översiktsplanerna liksom att målets preciseringar beaktas på relevanta platser i hela översiktsplanens beskrivning. Detta gäller såväl inriktningen mot en hållbar samhällsutveckling som de delar som anger mer direkta riktlinjer kring kommunens ställningstagande om en lämplig mark- och vattenanvändning.

Antalet personer som störs av trafikbuller ökar i länet. De nya riktlinjerna gällande buller för bostäder kan få konsekvenser som att fler personer får en bullerstörd bostadsmiljö. Det kan komma att drabba redan utsatta samhällsgrupper i större grad än andra.

Det finns fortfarande en stor brist på ekologisk kompentens samt kulturmiljökompetens i länets kommuner. Detta är detta något som sammantaget minskar förutsättningarna för att dessa värden ska kunna tillvaratas på ett hållbart sätt. Åtgärder kring att kommunerna ska förstärka sina kompetenser finns i Hälsans åtgärdsprogram.

Ett fortsatt arbete med att ta fram aktuella kunskapsunderlag samt att säkerställa kommunernas tillgång till antikvarisk kompetens är därför avgörande för en positiv utveckling mot miljömålet ur kulturmiljösynpunkt.

Avfallsmängderna bör minska. Glädjande så är andelen som deponeras låg men det går inte att se någon trend av att den totala mängden hushållsavfall skulle minska i länet. I jämförelse med andra län så ligger Jönköping under genomsnittet för insamlingar.2 Mängden hushållsavfall är kopplat till konsumtionen. För att minska mängden hushållsavfall krävs en hållbar konsumtion.

Referenser

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2015:37. Hälsans miljömål, Åtgärdsprogram 2016-2020.

2. Avfall Sverige