Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som ska bidra till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, av de mål som bedöms på regional nivå som är nära att nås till år 2020. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Även fast målen inte nås bedöms utvecklingstrenden som positiv för Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Detta på grund av ett minskat försurande nedfall, tillsammans med utförda insatser för att minska orsakerna till övergödning. Återhämtning sker långsamt och ytterligare internationella beslut krävs för att nå Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det samma gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Den ökade byggtakten ställer krav på kommunernas planarbete och att miljömålen beaktas när olika intressen ställs mot varandra.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner. Positivt är dock den stora naturvårdssatsning som pågår.

Åtgärder finns samlade i fem åtgärdsprogram; Minskad klimatpåverkan 2015–2019, Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019 (reviderat år 2017), Hälsans miljömål 2016–2020, Vattnets miljömål 2017–2021 samt Djurens och växternas miljömål 2018–2022, som är under framtagande.

Det sker mycket positivt för miljön i länet och ambitiösa planer tas fram i god samverkan, men samhällsutvecklingen är inte tillräcklig för att målen ska nås. Miljöarbetet integreras inte tillräckligt i övrigt arbete, i politiken och hos allmänheten. Det krävs engagemang och ledarskap från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner i det fortsatta arbetet för att öka genomslagskraften och nå en bättre miljö. 

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Däremot så redovisar Jönköpings län resultat och analys på regional nivå för dessa mål.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning
  • Resultat

Åtgärder på regional nivå

  • Projektet ”Lövsuccé för landskapet” har fortsatt under år 2016. Det syftar till att öka lövträdsandelen i olika successionsstadier och att inspirera markägare till att satsa på lövträd i bestånd som genom sin placering i landskapet binder samman lövskogsområden i en grön infrastruktur1 i biosfärområdet Östra Vätterbranterna och finansieras av WWF.

  • Länsstyrelsen har under år 2016 fortsatt arbetet med naturvårdsbränningar. I naturvårdsområdet Hökensås brändes fyra hektar fröträdsställning i samarbete med markägaren Hökensås häradsallmänning, framförallt för att gynna mosippan i området. I naturreservatet Stora och Lilla Fly brändes 18 hektar i samarbete med Sveaskog, som samtidigt brände 17 hektar utanför reservatet. På Kraftö i naturreservatet Solgens södra övärld brändes sex hektar för att gynna lövrika strandskogar. Bränningarna i Stora och Lilla Fly samt Kraftö delfinansierades av EU:s naturvårdsfond Life inom projektet Life Taiga.

  • Utöver naturvårdsbränning är avveckling eller reducering av gran den absolut dominerande och mest nödvändiga åtgärden för att gynna hotade arter eller återställa livsmiljöer. Under år 2016 har 15 hektar granskog avvecklats i naturreservaten Nyckelås, Södrabo bokskog, Brunnstorp och Hatten. I naturreservaten Skurugata, Brunnstorp, Hatten, Nyckelås, Nynäs, Solgens södra/centrala/ norra övärld samt Bäckafall har röjning och ringbarkning av gran samt frihuggning av naturvärdesträd genomförts. Punktinsatser för att motverka granens negativa inverkan i tall- och lövskogsbiotoper har utförts i ett flertal naturreservat.

Natur- och kulturvärden i skogen

Skogar med höga värden avverkas, kulturlämningar skadas och brister finns i miljöhänsynen. Miljöhänsynen är främst otillräcklig i skyddsvärda biotoper, skyddszoner och vid terrängkörning. Skogsbruket har till stora delar implementerat målbilderna för god miljöhänsyn inom skogsbruket och arbetet fortsätter under år 2017.  Skogsstyrelsen har fortsatt arbetet med återkoppling av miljöhänsyn efter föryngringsavverkning. Totalt har 50 besök gjorts hos skogstjänstemän och skogsmaskinförare. Dessutom har tre företagsbesök genomförts, där kultur- och miljöfrågor tagits upp. Verksamheter inom hyggesfritt skogsbruk ligger på oförändrad nivå. Intresset för alternativa avverkningsmetoder ökar främst från kommunalt håll. Under året gjordes tre fältrådgivningar.

Skogsmarkens egenskaper och processer

Skogsbruket har successivt börjat tillämpa nya metoder för att minska skador på vatten och känsliga miljöer i samband med terrängkörning. Utbildningsinsatserna inom detta område fortsätter hos skogsbruket. Askåterföringen ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till uttaget av grot.

Grön infrastruktur, gynnsam bevarandestatus, hotade arter, återställda livsmiljöer

Arbetet med handlingsplan för Grön infrastruktur påbörjades 2016 och fortsätter även under år 2017.  

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med skydd av värdefulla miljöerna fortgår. Under år 2016 har Länsstyrelsen skyddat cirka 210 hektar produktiv skogsmark som naturreservat samt sex hektar skogsbete som naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen har under samma tid skyddat 29,5 hektar genom biotopskydd och naturvårdsavtal. Sista december år 2016 utgjorde totalt skyddad produktiv skogsmark i Jönköpings län 12 256 hektar av totalt 702 000 hektar. Till de formellt skyddade områdena kommer de frivilliga avsättningarna, som uppskattas till 39 500 hektar på produktiv skogsmark2.

Skogsbruket arbetar aktivt med naturvårdande skötsel på delar av den frivilliga avsatta arealen. NOKÅS- pengar har under år 2016 betalts ut till kultur- och naturvårdande åtgärder för 57 hektar.

Bevarande forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar skadas inom dagens skogsbruk. Framför allt inträffar skadorna då avverkningsområdet markbereds.

Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Utvecklingsriktningen är neutral. Bevarandeinsatserna är otillräckliga. Avverkning av skogar med höga naturvärden och bristfällig hänsyn är de åtgärder som bedöms utgöra det största hotet mot den biologiska mångfalden. Detta är bland annat ett resultat av bristfälligt inventerings- och kunskapsunderlag. Viltskadornas betydelse för tallens och biologiskt värdefulla lövträds utbredning är bekymmersam.

Befintliga resurser och styrmedel är otillräckliga eller inte tillräckligt effektiva för att vända utvecklingen. Detta gäller såväl formellt skydd av skogar eller tillräcklig hänsyn vid skogliga åtgärder. Anslagen måste öka inom åtgärdsprogram för hotade arter och NOKÅS för att det ska vara möjligt att behålla, återskapa och restaurera värdefulla naturmiljöer. Det behövs mer resurser för att sköta naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Verktygen behöver utvecklas och effektiviseras.

Skogsstyrelsen bedömer att effekterna av certifieringen, arbetet med målbildsprojektet för god miljöhänsyn3, arbetet med att förhindra allvarliga körskador och utbildningsinsatser börjar synas på de olika företagen och viljan att få till en förbättring är märkbar vid Skogsstyrelsens kontakter med skogsbruket.

Prioriteringar i länet

Arbetet med att skydda skog i länet kommer att fortsätta enligt strategin för formellt skydd av skog4. Länsstyrelsen kommer att fortsätta med naturvårdsbränningar. Arbetet med att utveckla Biosfärsområdet Östra Vätternbranterna fortsätter. Från Skogsstyrelsens sida kommer fokus att ligga på återkoppling till skogsbruket och fortsatt skärpt tillsyn. Skogsstyrelsen kommer också att fortsätta arbetet med skötsel i prioriterade biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Utvecklingen och informationen om hyggesfritt skogsbruk kommer att fortsätta. Arbetet med de nya stöden i Landsbygdsprogrammet5 fortsätter under år 2017 i samma omfattning.

 

Referenser

1. http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/djur-och-natur/projekt-djur-och-natur/Pages/lovsuccé.aspx?keyword=lövsuccé

2. Skogsstyrelsen Meddelande 4/2017 Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar. Svante Claesson, Andreas Eriksson mars 2017.

3. http://www.skogsstyrelsen.se/miljohansyn/

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2006:8. Strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län

5. http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/