Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Östergötlands läns miljömål?

Ett intensivt miljöarbete pågår i Östergötland och vi ser resultat av genomförda åtgärder. Samtidigt motverkas åtgärderna till del av samhällsutvecklingen och för flera av målen saknas resurser och styrmedel för att de ska uppnås. Av tolv mål som bedöms på regional nivå kommer tio inte att nås.

Inom miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning finns positiva trender och miljökvalitetsmålen bedöms båda som nära att nås. Det beror bland annat på att utsläppen av luftburet svavel har minskat kraftigt tack vare nationell och internationell lagstiftning. Inom Frisk luft finns stor regional rådighet och halterna av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har minskat.

Arbetet med vattendirektivet och miljöövervakningen fortsätter och intensifieras vilket påverkar flera vattenrelaterade mål positivt. Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag och utökade resurser för att sätta in effektiva åtgärder där de gör bäst nytta. Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen i länet.

Inom Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar behövs tydliga styrmedel och ökade resurser för skydd av jordbruksmark och skog samt bevarande av kulturmiljön. Landsbygdsprogrammet utgör en viktig del för utvecklingen av ett rikt odlingslandskap i länet. Om hävden av betesmarker skall kunna säkerställas behövs förenklade regler som främjar långsiktiga satsningar hos djurhållare.

För miljömålet Giftfri miljö ligger de största möjligheterna att påverka måluppfyllelse på EU-nivå. Inom länet har vi satsat på olika projekt som kunskap om kemikalier, hållbar dagvattenhantering, giftfri förskola, läkemedel i vattenmiljön samt åtgärder av förorenade områden.

Vad gäller den biologiska mångfalden ses generellt ingen positiv utveckling för uppsatta mål och preciseringar. Det är bland annat viktigt att ett ökat uttag av biomassa i skogen görs på ett hållbart sätt. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö nås generellt inte i tid. Här behövs ökade resurser till kunskapsunderlag och åtgärder.

Ett förändrat klimat förväntas ge konsekvenser på sikt för samtliga miljökvalitetsmål. Det är viktigt att dessa aspekter vägs in vid samhällsplanering och genomförande av åtgärder.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

 

 

Resultat

 

Grundvattnets kvalitet

 

Grundvattnet i länet har överlag god kvalitet. De vanliga kvalitetsproblemen är framförallt förhöjda värden av sulfat, klorid, växtskyddsmedel och högfluorerade ämnen (PFAS). I närheten av några brandövningsplatser har höga halter av PFAS påträffats och ansvariga kartlägger nu omfattningen.  Ett arbete med fokus på PFAS har påbörjats, där länsstyrelsen och länets kommuner bland annat kartlägger potentiella förorenade platser samt befintliga provtagna platser. Fler vattentäkter provtas inom den regionala övervakningen.

 

Grundvattnets kvantitet

 

Sedan 2016 är grundvattennivåerna i länet mycket låga. De låga grundvattennivåerna beror på mindre nederbörd och att grundvattenmagasinen därmed inte fylls på.

 

Åtgärder på regional nivå: Länsstyrelsen har fört dialog med kommuner och sedan 2016 sammanställt månatliga prognoser på vattentillgång/brist i samarbete med bland andra SGU och SMHI, samt kommunicerat utåt via olika informationskanaler. Fortsatt nivåmätning genomförs av länsstyrelsen i två magasin inom kalkkärr och Natura 2000-områden. Avläsning av befintliga mätvärden samt rapportering av data har genomförts. En enkätundersökning till länets kommuner med fokus på grundvattennivåer har genomförts.

 

Åtgärder på kommunal nivå: Hushåll med enskild vattenförsörjning har märkt av de låga grundvattennivåerna och vattenbristen, medan den kommunala vattenförsörjningen har klarat sig bättre. I delar av vissa kommuner råder bevattningsförbud. Cirka 15 % av invånarna i länet har enskild försörjning. Vattenbristen och risken för en sådan har spridit sig och uppmärksammats i andra delar av länet och inte som tidigare endast begränsats till kusten. Kommunerna har påbörjat planering inför tänkbar bristsituation och tar ställning till hur de ska agera. Kontaktnät och organisation för att klara av framtida utmaningar har etablerats.

 

Bättre dataunderlag och samverkan

 

Allt fler grundvattenmagasin övervakas och fler ämnesanalyser ingår. Samarbetet mellan Länsstyrelsen och kommuner inom den regionala miljöövervakningen har intensifierats och fler provpunkter provtas än tidigare.

 

Åtgärder för att säkra grundvattnet

 

Arbetet med vattenskyddsområden pågår kontinuerligt i länet.  I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram finns flera uppdrag till myndigheter och kommuner för att säkra dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelsen har bildat en arbetsgrupp med fokus på dricksvattenförsörjning i länet. Inom Greppa Näringen får lantbrukare råd om hur man kan minska läckage av växtskyddsmedelsrester till vatten och för att minska kväve- och fosforförlusterna.

 

Analys och bedömning

 

Målet kommer inte att uppnås till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Trenden för utvecklingen i miljön är svagt positiv eftersom kunskaperna om grundvattnets kvalitet och kvantitet succesivt förbättras, samtidigt som fler insatser görs för att skydda grundvattnet. Tillståndet för länets grundvatten är generellt bra, men lokalt förekommer problem med föroreningar och överuttag. Det behövs ökade resurser till miljöövervakning. Vattenbristen har lett till ökad dialog mellan olika aktörer i länet.

 

Mer resurser

 

Information om vattenförekomsterna och förslag till åtgärder finns samlat i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och i databasen VISS. Åtgärderna kommer på sikt att leda till ett förbättrat skydd och status, förutsatt att åtgärderna kan finansieras. För att få en säkrare bild av grundvattnets kvalitet och kvantitet behövs mer resurser till miljöövervakning och utökat samarbete med kommuner och mellan angränsande län. Även fortsatt nära samarbete med bland annat SGU är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling. Vattenbristen har bidragit till ökat samarbete mellan länets aktörer och en bättre beredskap för låga grundvattennivåer.

 

Vattenskyddsområden viktiga

 

Löpande arbete pågår vad gäller vattenskyddsområden. Fler vattenskyddsområden behöver upprättas för de vattentäkter som saknar vattenskyddsområden och äldre vattenskyddsföreskrifter behöver uppdateras. Generellt behöver grundvattnet ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning. Flertal nya vattenskyddsområden är på gång i länet.

 

Grundvattennivåerna kan påverkas

 

Överuttag av vatten i kombination med försämrad grundvattenbildning till följd av mindre nederbörd under höst och vinter kommer påverka vår tillgång på vatten. Länsstyrelsen bedömer att länet i dagsläget påverkas i begränsad omfattning av låga grundvattennivåer. Negativ påverkan av vattenbristen kan förväntas i huvudsak för enskilda brunnar, arter och habitat, samt möjligtvis kommunal vattenförsörjning, industri och lantbruk.

 

Lag skyddar naturgrus

 

I och med införandet av en paragraf i Miljöbalken har styrmedlen avsevärt förbättrats för att uppnå preciseringen om bevarande av naturgrusavlagringar. Den nya lagstiftningen begränsar möjligheten till nya täkter och tar hänsyn till nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning samt värdefull natur- eller kulturmiljö.