Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Når vi Östergötlands läns miljömål?

Ett intensivt miljöarbete pågår i Östergötland och vi ser resultat av genomförda åtgärder. Samtidigt motverkas åtgärderna till del av samhällsutvecklingen och för flera av målen saknas resurser och styrmedel för att de ska uppnås. Av tolv mål som bedöms på regional nivå kommer tio inte att nås.

Inom miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning finns positiva trender och miljökvalitetsmålen bedöms båda som nära att nås. Det beror bland annat på att utsläppen av luftburet svavel har minskat kraftigt tack vare nationell och internationell lagstiftning. Inom Frisk luft finns stor regional rådighet och halterna av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har minskat.

Arbetet med vattendirektivet och miljöövervakningen fortsätter och intensifieras vilket påverkar flera vattenrelaterade mål positivt. Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag och utökade resurser för att sätta in effektiva åtgärder där de gör bäst nytta. Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen i länet.

Inom Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar behövs tydliga styrmedel och ökade resurser för skydd av jordbruksmark och skog samt bevarande av kulturmiljön. Landsbygdsprogrammet utgör en viktig del för utvecklingen av ett rikt odlingslandskap i länet. Om hävden av betesmarker skall kunna säkerställas behövs förenklade regler som främjar långsiktiga satsningar hos djurhållare.

För miljömålet Giftfri miljö ligger de största möjligheterna att påverka måluppfyllelse på EU-nivå. Inom länet har vi satsat på olika projekt som kunskap om kemikalier, hållbar dagvattenhantering, giftfri förskola, läkemedel i vattenmiljön samt åtgärder av förorenade områden.

Vad gäller den biologiska mångfalden ses generellt ingen positiv utveckling för uppsatta mål och preciseringar. Det är bland annat viktigt att ett ökat uttag av biomassa i skogen görs på ett hållbart sätt. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö nås generellt inte i tid. Här behövs ökade resurser till kunskapsunderlag och åtgärder.

Ett förändrat klimat förväntas ge konsekvenser på sikt för samtliga miljökvalitetsmål. Det är viktigt att dessa aspekter vägs in vid samhällsplanering och genomförande av åtgärder.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

 

Resultat                

 

Trots  insatser  de senaste åren av markägare, skogsnäring och myndigheter går utvecklingen för den biologiska mångfalden i flera fall åt fel håll. De viktigaste faktorerna som ändå påverkar måluppfyllelsen positivt är frivilligt bevarande och skötsel av skogsområden med höga naturvärden, de ekonomiska stöden för betesdrift i naturbetesmarker, skogsbrukets miljöhänsyn samt naturvårdsmyndigheternas resurser för att skydda och sköta värdefulla skogs- och våtmarksmiljöer. Detta räcker inte för att vända kurvorna uppåt men bromsar de negativa trenderna.

 

Negativ trend för arter i skogen

 

Avsaknad av skogsbränder, granplantering på marker lämpliga för tall- och lövskog och hårt viltbete är negativt för föryngringen av tall- och lövskog och leder till mörkare, tätare och mer ensidiga skogar. En bättre balans mellan viltstammar och fodertillgång är nödvändigt i områden där viltbetet försvårar tall- och lövföryngring. Skogsstyrelsens studier visar att hänsynen till naturvärden i skogsbruket är bristfällig vilket påverkar många arter negativt. Trots att trenden för död ved är positiv är situationen svår för arter som kräver grov och större mängd död ved eller större områden undantagna från skogsbruksåtgärder. Flera organismgrupper visar en negativ trend.

 

Både för lågt och för ensartat brukande kan skada i odlingslandskapet

 

I odlingslandskapet syns två trender som båda medför problem. Delar av Östergötland går mot intensiv, ensartad odling där brist på buskar och träd samt användning av bekämpningsmedel påverkar mångfalden negativt. I andra delar läggs jordbruk ned och marker planteras eller växer igen. Det slår mot arter som är beroende av ljusa miljöer med nektarbärande blommor. En viktig naturtyp som håller på att försvinna är breda skogsbryn med olika blommande träd och buskar.

 

Eklandskapets höga värden hotade

 

I Östergötland finns höga biologiska värden i eklandskapet. Det är viktigt att dessa marker hävdas genom bete eller slåtter. En grundförutsättning för detta är god ekonomi inom jordbruksnäringen. Nu växer eklandskapet långsamt igen och naturvårdssatsningar görs främst i de värdefullaste områdena. Flera aktörer har arbetat parallellt med frihuggning av grova ekar, skötsel och restaurering av igenväxta ekmiljöer men i mindre omfattning än tidigare år.

 

Arbete för hotade arter

 

Utvecklingen för flera miljöer, som är lämpliga för hotade arter, är positiv tack vare betydande insatser från markägare och naturvårdsmyndigheter.

 

Sedan 2005 gör Länsstyrelsen direkta åtgärdssatsningar för de mest hotade arterna bland annat för arter knutna till torra och sandiga miljöer och arter vi har särskilt ansvar för då landets förekomster till stor del finns i Östergötland, så som dårgräsfjärilen och trumgräshoppan. Det görs som ett komplement till det traditionella naturvårdsarbetet och har fått goda resultat. Flera av länets kommuner arbetar med värdefulla projekt för att gynna hotade arter, bland annat genom lokala naturvårdsprojekt (LONA).

 

 

 

Analys och bedömning

 

Miljömålet är inte är möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade styrmedel.  Trenden för utvecklingen i miljön är svagt negativ då de positiva och negativa trenderna delvis tar ut varandra. Många åtgärder för naturvård sker i länet och utvecklingen för flera miljöer som är lämpliga för hotade arter är positiv. Trots detta är trenden negativ för många arter.  Det gäller bland annat arter som lever på gamla träd, död ved och solberoende arter som lever i öppna tall- och lövskogar eller i torra betesmarker.

 

Negativ utveckling för många arter

 

Utvecklingen för djur och växter i Östergötland är negativ i flera naturtyper, som skog, våtmarker och odlingslandskap. Arter förväntas försvinna från länet och artrikedomen per ytenhet förväntas sjunka. Orsakerna till minskningen är både otillräckliga åtgärder och att det tar tid för hotade arter att återhämta sig även om livsmiljön har blivit bättre. Ökade åtgärder krävs för att uppfylla målet. Miljöhänsynen i skogsbruket, det formella skyddet, det frivilliga bevarandet och skötseln av skogsområden med höga naturvärden behöver utvecklas ytterligare samtidigt som klövviltsstammarna behöver minska.

 

Riktade medel till rätt marker

 

Det behövs en stabilitet i regelverk och stödformerna för hävdade marker. Åtgärder för att förbättra ekonomin i betesdriften i naturbetesmarker behöver sättas in, det kan vara utvecklandet av nya produkter såsom naturbeteskött, betesplanering och stöd till betesentreprenörer. Fortsatt arbete för en bättre balans mellan viltstammar och fodertillgång och jakt är nödvändigt i områden där viltbetet försvårar tall- och lövföryngring.

 

Landskapsekologin är viktig

 

Det landskapsekologiska arbetet är av särskild vikt för ett mer hållbart nyttjande av betydelsefulla naturmiljöer. En ökad kunskap om naturens ekosystemtjänster är av särskild vikt. Det är nödvändigt med helhetssyn i arbetet där flera berörda aktörer samarbetar inom ett större område. Arbetet med gröna infrastrukturer i landskapet behöver utvecklas och prioriterade regioner för olika naturtyper utses.

 

Planering påverkar naturtillgång i tätortsbornas närhet

 

Det är viktigt att tätortsbor har tillgång till närbelägna och biologiskt rika naturområden för vardagsaktiviteter och upplevelser. Idag finns både goda exempel där skogs- och hagmarksområden restaureras och betas men även områden som röjs och gallras för hårt. De viktigaste faktorerna som påverkar tillgången till tätortsnära natur är kommunernas planering, exploatering samt skötsel av parker och andra stadsnära naturområden.

 

Arbete för hotade arter

 

Fortsatta resurser till arbetet med hotade arter är viktigt. Här är det särskilt viktigt att markägare, organisationer och myndigheter kan söka medel från landsbygdsprogrammet för sådana åtgärder. Det arbete som myndigheterna bedrivit i samverkan med markägare, t.ex. frihuggning av grova ekar, restaurering av sandmiljöer, alléer och rikkärr samt restaurering av betesmarker bör fortsätta. Stöttning av kommunernas arbete med naturvård genom LONA-medel bör fortsätta.

 

Pil uppåt smiley saknas Bevara den biologiska mångfalden

2015 ska nio av de mest betydelsefulla naturtyperna för länets biologiska mångfald nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. (Länseget mål)

Målet kommer inte att nås. För flera av naturmiljöerna ligger Östergötland i framkant vad gäller detta arbete eller i nivå med övriga landet. För de flesta av de utpekade naturmiljöerna har betydande insatser gjorts de senaste åren vad gäller kartläggning, restaurering och skötsel men en intensifiering av detta arbete krävs. Av särskild vikt är de ekonomiska förutsättningarna för betesdrift, skogsbrukets miljöarbete och att det landskapsekologiska arbetet utvecklas.

Detta är ett länseget delmål som är en specificering av det nationella miljökvalitetsmålet.

 

Pil uppåt smiley saknas Bevara ekmiljöernas växt- och djurliv

2015 ska minst 10 000 hektar värdekärnor av ekmiljöer hävdas genom bete eller slåtter, så att den biologiska mångfalden upprätthålls på landskapsnivå. (Länseget mål)

Målet kommer inte att nås. Flera aktörer har arbetat med restaurering av igenväxta ekmiljöer och många brukare har satt dessa marker i hävd under de senaste åren. Trenden är positiv men målet kommer inte att hinna nås. Ett hinder är bristen på betesdjur och att betesdjuren inte betar där det gör bäst nytta för den biologiska mångfalden.

Målet är regionalt och saknar nationell motsvarighet, men kan ses som en precisering av det nationella delmålet om att hejda förlusten av biologisk mångfald.

 

Pil uppåt smiley saknas Förbättra statusen för hotade arter

2015 ska minst 90 procent av länets hotade arter ha behållit eller ökat sina populationer jämfört med 2005. (Regionaliserat mål)

Målet kommer inte att nås. Dock har utvecklingen för flera miljöer som hyser hotade arter vänts till positiv trend tack vare betydande insatser från naturvårdsmyndigheter och markägare. Detta gäller till exempel för ekmiljöer, kalkkärr och gamla träd. Detta är ett länseget delmål. Utvärderingen av detta mål är osäker då det råder brist på regionala underlag och data. Målet är en regional precisering av det nationella delmålet om att förbättra bevarandestatusen för hotade arter.

Pil uppåt smiley saknas Öka möjligheterna till rika naturupplevelser

Senast 2015 ska länets tätortsbor inom gångavstånd ha tillgång till biologiskt rika naturområden för vardagsaktiviteter och upplevelser. (Länseget mål)

Målet bedöms vara möjligt att nå. Dock är kunskapsunderlaget om dagens situation otillräcklig och bedömningen är osäker. De viktigaste faktorerna som påverkar möjligheterna att nå målet är kommunernas planering. Andra påverkande faktorer är, exploatering och utbildning vid skötsel av parker och andra stadsnära naturområden.

Delmålet är regionalt utan nationell motsvarighet men är en konkretisering av miljökvalitetsmålet.