Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet i Södermanlands län på Länsstyrelsens hemsida. Uppföljningen av åtgärdsarbetet visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, t.ex. Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom God bebyggd miljö finns däremot en positiv trend.

Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras. Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer. Positivt är däremot att mark och vatten i Södermanland inte är särskilt påverkat av försurning.

Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska och kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras. Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Åtgärdsarbetet och återhämtningen i miljön tar tid.

God ekologisk och kemisk status

Det är framförallt övergödning och fysisk påverkan såsom vandringshinder samt rensning och rätning av vattendrag som påverkar den ekologiska statusen negativt. God kemisk status uppnås i alla sjöar och vattendrag utom i Eskilstunaån, Näsnaren, Långhalsen och Mälaren (exklusive överallt överskridande ämnen, se Giftfri miljö) [1].

Återställda livsmiljöer och bevarade kulturmiljöer

Samverkan sker mellan Länsstyrelsen och andra aktörer för att återställa livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I tidiga skeden ingår kulturmiljöhandläggare för att diskutera med berörda parter för att säkerställa att åtgärderna är genomförbara och rimliga med hänsyn till påverkan på kulturlandskapet.

Länsstyrelsen har påbörjat kartläggningen av vandringshinder enligt sitt åtagande i Åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö (ÅFM) [2] och har fortsatt karteringen av fysisk påverkan i vattendrag. Ett arbete med prioritering av vattendrag för åtgärder har genomförts genom tvärsektoriell samverkan på Länsstyrelsen. Som en del av ÅFM genomfördes vattenveckan för andra gången 2017 med syfte att öka kunskapen om vatten med hjälp av vattendragsvandringar, studiebesök och seminarium.

I Ålbergaån har Länsstyrelsens tillsynsarbete lett till att en SMHI-damm rivits ut och en strömsträcka återställts i anslutning till dammen av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) [3]. Nyköpings kommun har åtgärdat ett vandringshinder vid en damm i Näveån, men fler dammar behöver åtgärdas för att havsvandrande fisk ska kunna få tillgång till resterande strömsträckor i ån.

Hotade arter

Tjockskalig målarmussla har inom projektet UC for Life [4] flyttats till Vedaåns övre delar med lyckat resultat. Vid inventeringar har arten hittats i nya lokaler i Nyköpingsåns avrinningsområde [5]. Flera olika nya undersökningar av mal har genomförts och leknästen har byggts [5, 3]. Sjönajas har återinventerats i Södra Kärrlången [5].

I Buskhyttebäcken, som har restaurerats, har Sportfiskarna [3] i år introducerat flodnejonöga. Förhoppningsvis blir det lika lyckat som med introduceringen av öring i bäcken. Öringen lekte där 2016 men har haft det svårt i de låga vattennivåerna som varit under 2017 [3].

Främmande arter

Sjögull är en främmande växt som bildar en tät matta av blad på vattenytan och skuggar därför ut andra arter och påverkar den biologiska mångfalden negativt. Den innebär ett hinder för friluftslivet då det är svårt att ta sig fram med båt genom bestånden. Eskilstuna kommun samarbetar med Kungsör och Västerås med bekämpning av sjögull för att hindra dess utbredning i Mälaren. Nya kolonier hittas varje år. Uppskattningsvis har mer än hälften av ytan med sjögull åtgärdats i Eskilstuna kommun, medan de stora bestånden i Kungsör till mindre del är åtgärdade [6]. Länsstyrelsen har medfinansierat åtgärderna.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Tillräckliga styrmedel saknas för att vända utvecklingen och åtgärdsarbetet går för långsamt. För att nå miljömålet krävs att även målen om Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv och Giftfri miljö nås.

Den kommande moderniserade vattenlagstiftningen bedöms öka chanserna att nå målet men alla åtgärder bedöms ändå inte vara möjliga att genomföra före år 2020. Skapande av fria vandringsvägar är betydelsefulla för den gröna infrastrukturen i vatten, som exempelvis för den akut hotade ålen men även många andra fiskarter.

Omfattande åtgärder av flera aktörer behövs

Livsmiljöerna i sjöar och vattendrag är påverkade av mänskliga aktiviteter som pågått under lång tid. Dammar i vattendrag gör att strömsträckor försvunnit och utgör vandringshinder för fisk och smådjur. Rensningar och uträtning av vattendrag har förstört många biotoper.

Åtgärder behöver utföras av flera aktörer såsom länsstyrelsen, kommuner, påverkande verksamheter, vattenvårdsförbund och markägare. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna visar på ett stort behov av åtgärder. Inom LIFE Rich Waters [7] ökar takten i arbetet med åtgärder. Kommunernas arbete med tillsyn av små avlopp och jordbruk för att minska utsläpp av bla kväve och fosfor till vattendrag och sjöar fortsätter kontinuerligt med många åtgärder som resultat. Länsstyrelsen har under året arbetat tillsammans med kommuner för framtida projekt för att åtgärda vandringshinder i de stora vattendragen.

Länsstyrelsen arbetar i sin tillsyn av vattenverksamheter med att driva på arbetet för att dammar utan tillstånd ska tillståndsprövas eller rivas ut. I förlängningen kommer det att betyda att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur åtgärdas. Processerna är tidskrävande och det kommer ta många år innan fria vandringsvägar för fisk finns. För att nå målet att bevara värdefulla kulturhistoriska lämningar sker restaureringar i samverkan med företrädare för kulturmiljö.

Natur- och kulturmiljövärden

Länsstyrelsen har inte heller i år särskilt prioriterat arbetet med skydd av sjöar och vattendrag. När nya naturreservat bildas för andra syften än att skydda vattenmiljöer är kännedomen om värdena i inkluderade sjöar och vattendrag oftast liten. Det finns idag endast två reservat i länet, Vretaån och Ramundsbäck, med syfte att bevara sötvattensmiljöer. Spridningen av PFAS till Natura 2000 sjön Näsnaren vid Katrineholms tätort är så stor att gränsvärdet för abborre överskrids.

Nu finns ett kunskapsunderlag som med ett kulturhistoriskt perspektiv för en del av vattendragen beskriver förutsättningar och konsekvenser inför planering av fysiska åtgärder i både själva vattendraget men framförallt dess närområde. Förhoppningsvis bidrar inventeringarna till att kulturmiljön kan bevaras och utvecklas, samtidigt som ingrepp kan bli aktuella på vissa ställen.

Referenser

[1] VISS (Vatteninformationssystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se

[2] Länsstyrelsen Södermanlands län (2015). Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö, Rapport 2015:7, ISSN-nr: 1400-0792

[3] Sveriges Sportfiskare- och Fiskevårdsförbund

 [4] Målarmusslans återkomst (UC for LIFE) http://www.ucforlife.se/

[5] Länsstyrelsen i Södermanlands län, Åtgärdsprogram för hotade arter, muntligen Helena Herngren oktober 2017

[6] Eskilstuna kommun, Johan Forsberg, muntligen oktober 2017.

[7] LIFE Rich Waters http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/Pages/default.aspx