Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet i Södermanlands län på Länsstyrelsens hemsida.  

Uppföljningen av åtgärdsarbetet under året visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet. Många av åtgärderna ger också ringar på vattnet som inte syns i uppföljningen genom att de till exempel etablerar samverkan mellan aktörer. Åtgärderna i sig når också många människor. Ett exempel är åtgärden om Hälsosam förskola som flera kommuner arbetat med under året. De åtgärder som gjorts handlar bland annat om att inventera verksamheten för att se om kemikalier kan finnas i material och varor. Det handlar också om att vid inköp göra medvetna val av produkter. En kommun har genomfört föreläsningar för all personal. Genom att arbeta med förskolorna nås personalen och genom barnen också föräldrarna.

För att nå miljökvalitetsmålen och lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta krävs arbete på många nivåer. Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

I länet är användningen av farliga ämnen och exponeringen för dessa likvärdig som nationellt. Den information som finns pekar på minskad användning av farliga ämnen men hur innehållet i importerade produkter ser ut är okänt. Förorenade områden finns i länet och i vissa sjöar och vattendrag kan farliga ämnen detekteras.

Användning av särskilt farliga ämnen

Inom länet finns fem aktiva tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. De produkter som i huvudsak kan antas säljas till regionala företag har inte persistenta egenskaper. Två tillstånd avser andra typer av produkter, som bland annat kan vara cancerframkallande och persistenta, och finns inom specifika yrkesmässiga användningsområden där substitution inte ännu kunnat ske. Användningen av produkterna kan antas vara nationell.

Andelen produkter i konsumentled som innehåller allergiframkallande ämnen har nationellt ökat nästan varje år sedan 1995 men ökningen har avtagit. [1]

Mängden tungmetaller som finns i slammet från reningsverken i länet minskade fram till början på 2000-talet. Därefter förefaller nivåerna ha stabiliserats [2].

Gifter i miljön

Alla vattenförekomster i länet har sänkt kemisk status på grund av kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Om kvicksilver och PBDE undantas är det 7 av sjöarna, 15 kustvattenförekomster av 32 och 2 av 10 bedömda vattendrag som inte uppnår god kemisk status. För de flesta beror det på förekomst av tributyltenn (TBT), men för åarna även antracen, benso(a)pyrene och fluoranten. TBT har använts i vissa båtbottenfärger, men även som stabilisator i plast och inom pappersindustrin. Enligt Kemikalieinspektionen har den nationella användningen av TBT i stort upphört [3].

Förorenade områden

Inom länet finns mer än 2400 identifierade objekt där miljöfarlig verksamhet förekommer eller har lagts ned. Hittills har 822 platser riskklassats, varav 28 platser bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 259 platser riskklass 2 (stor risk). I länet har så här långt efterbehandlingen avslutats i 99 områden. Statliga bidrag finansierar för närvarande åtgärdsförberedande utredning på ett objekt, en kompletterande huvudstudie på ett annat objekt och en översiktlig undersökning vid ett tredje objekt.

Kunskap, information och åtgärder för att minska exponering

I Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö finns åtgärder för att sprida kunskap till konsumenter och upphandlare i offentlig sektor. [4] Det görs till exempel genom Landstingets mödra- och barnavårdscentraler samt via förskolornas arbete inom åtgärden Hälsosam förskola. Flera kommuner i länet arbetar med att ta fram kemikalieplaner för alla kommunala verksamheter.

Under året har flera kommuner i länet arbetat med åtgärder inom Hälsosam förskola och en kommun har slutfört ett projekt. De åtgärder som gjorts handlar till exempel om att inventera, byta ut leksaker, vid inköp göra medvetna val av produkter. En kommun har också genomfört föreläsningar för all personal.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Det är mycket svårt att nå miljömålet på grund av samhällets stora beroende av kemiska ämnen och den miljöpåverkan detta för med sig. Tidigare spridda ämnen fortsätter vara ett problem även efter reglerad användning. En skärpt lagstiftning på internationell nivå, liksom ett tryck från konsumenter, är avgörande för en positiv trend.

Användning av särskilt farliga ämnen

Fram till år 2009 sjönk användningen av CMR-ämnen i varor producerade i Sverige [5]. Detta inkluderar inte de importerade varorna där information saknas och sannolikt är trenden inte lika tydligt nedåtgående. Halterna av tidigare förbjudna ämnen som PCB, bromerade flamskyddsmedel, nedbrytningsprodukter av DDT sjunker i modersmjölk [6]. Det finns sannolikt fortfarande ett stort antal produkter med bromerade flamskyddsmedel kvar på marknaden sedan förbudet inom EU år 2004. Dessa ämnen, samt oavsiktligt skapade dioxiner från exempelvis förbränning, kommer att finnas kvar länge i avfallshantering och kretsloppet.

Kunskap om kemiska ämnens egenskaper och oavsiktligt bildade ämnen

Ämnen skapas och sprids på oväntade sätt till miljöer där de inte förväntas finnas. För att minska spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper behövs en bättre kunskap om de kemiska ämnenas miljö- och hälsoegenskaper.

Den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen

Troligtvis medför exponering för till exempel flamskyddsmedel från elektronikanvändning och hormonstörande läkemedel från avloppsvatten en skada på människor. Sannolikt förekommer också skadliga effekter på människor och den biologiska mångfalden i okänd omfattning från den samlade exponeringen för kemiska ämnen.

Förorenade områden

I länet finns det nio områden som tidigare åtgärdats med hjälp av statliga bidrag. Antalet sanerade områden ökar sakta för varje år, men takten skulle behöva vara högre om de föreslagna etappmålen och preciseringen skall kunna nås. Saneringar är angelägna för att undvika läckage av miljögifter. Idag har kommunerna tillsynsansvaret för de flesta förorenade områdena, men det kan vara svårt för framförallt de mindre kommunerna att driva åtgärdsprojekt och ansvarsutredningar. För att förorenade områden inte ska utgöra något hot mot människors hälsa eller miljön krävs en ökning av resurserna för tillsyns- och bidragsarbete för både kommuner och Länsstyrelsen.

Lagstiftning och ökade krav från konsumenter behövs för att målet ska nås

Fokus på barns exponering för skadliga ämnen i sin vardagsmiljö möjliggör en förbättring för hela samhället när offentliga verksamheter granskar allt från leksaker till byggmaterial. Europeisk lagstiftning har sannolikt en mindre påverkan på möjligheterna att nå målet i nuläget, REACH kommer dock att få positiv effekt på sikt.

För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behövs förutom medvetna producenter även medvetna konsumenter, som efterfrågar produkter med låg användning av ämnen som orsakar skador hos människor eller miljö på kort eller lång sikt.

Referenser

 [1] Indikator Allergiframkallande kemiska produkter

[2] Länsstyrelsen Södermanland (2016). Bedömning av miljörapporter för länets avloppsreningsverk (opublicerad)

[3] Kemikalieinspektionen. Tennorganiska föreningar (2011)

[3] Länsstyrelsen Södermanlands län (2015). Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö, Rapport 2015:7, ISSN-nr: 1400-0792

[4] Indikator CMR-ämnen i varor

[5] Indikator Indikator Miljöföroreningar i modersmjölk