Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet i Södermanlands län på Länsstyrelsens hemsida. Uppföljningen av åtgärdsarbetet visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, t.ex. Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom God bebyggd miljö finns däremot en positiv trend.

Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras. Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer. Positivt är däremot att mark och vatten i Södermanland inte är särskilt påverkat av försurning.

Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska och kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras. Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Förorenade områden och grundvatten finns i länet och i vissa sjöar och vattendrag kan farliga ämnen detekteras. I en sjö har halter som överskrider gränsvärdet för PFOS hittats. Länets kommuner arbetar aktivt för att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, bl.a. genom projekt Giftfri förskola. Statliga bidrag finansierar 1-3 utredningar inför åtgärd i förorenade områden varje år. Många fler objekt saneras varje år i samband med exploatering.

Exponering för kemiska ämnen

Alla ytvattenförekomster i länet har sänkt kemisk status på grund av de överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Om kvicksilver och PBDE undantas är det sju av sjöarna, hälften av kustvattenförekomsterna och fyra vattendrag som inte uppnår god kemisk status. För de flesta vattenförekomsterna beror det på förekomst av tributyltenn (TBT), men även perfluoroktansulfonat (PFOS), zink, antracen, benso(a)pyrene och fluoranten överskrider gränsvärdena. TBT har använts i vissa båtbottenfärger, men även som stabilisator i plast och inom pappersindustrin. Enligt Kemikalieinspektionen har den nationella användningen av TBT i stort upphört [1]. PFOS är numera förbjudet men har ingått i brandsläckningsskum och impregnering av kläder bland annat. Spridningen av PFOS till Natura 2000 sjön Näsnaren vid Katrineholms tätort är så stor att gränsvärdet för PFOS i abborre överskrids. Fler undersökningar av PFAS i ytvatten behöver genomföras för att säkerställa klassning i andra vattenförekomster. [2]

Per- och polyflourerade alkylsulfonater (PFAS) har påvisats i höga halter i grundvatten vid minst fem brandövningsplatser i länet. Inga kommunala dricksvattentäkter har förhöjda halter av PFAS. Däremot har några enstaka hushåll rekommenderats att inte dricka vattnet från sin enskilda brunn. Tre grundvattenförekomster har otillfredsställande status (se även Grundvatten av god kvalitet), men ingen av dem har hittills klassats ner på grund av PFAS.

Flera av länets kommuner deltar i Kemikalieinspektionens (KEMI) nätverk Giftfri vardag. De flesta av länets nio kommuner arbetar med att gå igenom förskolor för att identifiera exponering för kemikalier i vardagen. Arbetet innebär att inventera, byta ut leksaker och andra produkter samt att vid inköp göra medvetna val av produkter. Flera kommuner har även i arbetet inkluderat kompetensutveckling till personalen. I flera kommuner har även privata förskolor deltagit i projekten.

Upphandling är en viktig del i arbetet med att minska exponering av kemikalier från varor och material. Landstinget Sörmland arbetar nu med att se över upphandlingen av leksaker. Länsstyrelsen genomförde under året en kunskapsdag om Upphandling och Giftfri vardag tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och KEMI.

Eskilstuna och Katrineholms kommuner har tagit fram kemikalieplaner. Eskilstuna kommun har KRAV-certifierat sina kök.

Förorenade områden

Inom länet finns mer än 2400 identifierade objekt där miljöfarlig verksamhet förekommer eller har lagts ned. Hittills har 822 platser riskklassats, varav 28 platser bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 259 platser riskklass 2 (stor risk). I länet har så här långt efterbehandlingen avslutats i 99 områden. Statliga bidrag finansierar 1-3 utredningar inför  åtgärd i Södermanland varje år. Ett okänt antal objekt saneras varje år i samband med exploatering. Nya områden förorenade med PFAS har påträffats i samband med undersökningar vid exploateringar.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. När fler mätningar genomförs hittas fler föroreningar och kunskapen höjs om miljögifter i miljön. I och med LIFE Rich waters finns mer resurser för att genomföra mätningar av miljögifter i ytvatten och grundvatten [3].

Det är mycket svårt att nå miljömålet på grund av samhällets stora beroende av kemiska ämnen och den miljöpåverkan detta för med sig. Tidigare spridda ämnen fortsätter vara ett problem även efter reglerad användning. En skärpt lagstiftning på europeisk och internationell nivå, liksom ett tryck från konsumenter, är avgörande för kunna få en positiv trend. Saneringstakten för förorenade områden behöver öka.

Användning av särskilt farliga ämnen

Fram till år 2009 sjönk användningen av ämnen som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande (CMR-ämnen) i varor producerade i Sverige [4]. Detta inkluderar inte de importerade varorna där information saknas och sannolikt är trenden inte lika tydligt nedåtgående. Halterna av flera tidigare förbjudna ämnen som PCB, bromerade flamskyddsmedel och nedbrytningsprodukter av DDT sjunker i modersmjölk. Halterna av långkedjiga PFAS ökar dock [5]. De sjunkande halterna av flera ämnen visar att de åtgärder som vidtagits för att minska utsläppen i miljön har lett till minskad exponering av befolkningen. Ökningen av de långkedjiga PFAS visar att denna dock inte har åtgärdats i tillräcklig grad.

Att ämnen förekommer i miljön trots att användningen i flera fall är förbjuden beror både på förekomst i och läckage av ämnena från äldre material och varor samt att de endast mycket långsamt bryts ner i naturen. Den här typen av långlivade ämnen bidrar till att det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Förorenade områden

Åtgärdstakten är fortfarande alldeles för låg. Idag tar det åtminstone 10-20 år att utreda och åtgärda ett objekt. Länsstyrelsen beviljar 1-3 sådana bidragsprojekt varje år vilket i praktiken motsvarar en åtgärdstakt på mindre än 10 objekt på 20 år. De flesta objekten saneras därför utan bidrag i samband med exploatering

I länet finns det nio områden som tidigare har åtgärdats med hjälp av statliga bidrag. Saneringar är angelägna för att undvika läckage av miljögifter. Idag har kommunerna tillsynsansvaret för de flesta förorenade områdena, men det kan vara svårt för framförallt de mindre kommunerna att driva åtgärdsprojekt och ansvarsutredningar. För att förorenade områden inte ska utgöra något hot mot människors hälsa eller miljön krävs en ökning av resurserna för tillsyns- och bidragsarbete både i kommuner och på Länsstyrelsen.

Lagstiftning och ökade krav från konsumenter behövs för att målet ska nås

Fokus på barns exponering för skadliga ämnen i sin vardagsmiljö möjliggör en förbättring för hela samhället när offentliga verksamheter granskar allt från leksaker till byggmaterial. Regler och överenskommelser inom EU och internationellt är kraftfulla styrmedel för att nå målet. Detta arbete går dock långsamt. För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och driva på utvecklingen behövs också medvetna konsumenter, som efterfrågar produkter med låg användning av ämnen som orsakar skador hos människor eller miljö på kort eller lång sikt.

Referenser

[1] Kemikalieinspektionen. Tennorganiska föreningar (2011)

[2] Vatteninformationssystem i Sverige, VISS, www.viss.lansstyrelsen.se

[3] LIFE Rich waters http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/Pages/default.aspx  

[4] Indikator CMR-ämnen i varor

[5] Indikator Indikator Miljöföroreningar i modersmjölk