Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är oförändrade jämfört med tidigare år. Länsstyrelsens samt de lokala och regionala aktörernas kontinuerliga arbete med frågor kopplade till Giftfri miljö har fått större genomslag i organisationerna med strategiska dokument, riktlinjer, projekt och kampanjer som resultat.

Åtgärder på regional nivå

Arbetet med att identifiera, riskklassa och åtgärda förorenade områden fortgår i länet. Antalet avslutade åtgärder är dock detsamma som i fjol.

Kemikalienätverket i Uppsala län, bestående av Länsstyrelsen, Region Uppsala samt flertalet av länets kommuner, publicerade i november 2017 broschyren Stoppa kemikalieonödan. Materialet ska öka medvetenheten om farliga kemikalier och inspirera allmänhet och medarbetare på de egna organisationerna till kemikaliesmarta val och vanor. Nätverket har även tagit fram kampanjmaterialet Våga-fråga i Uppsala län. Kampanjen syftar till att informera konsumenter om deras rätt till information om en vara innehåller ämnen listade i kandidatförteckningen.

Länsstyrelsen arrangerade tillsammans med Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten ett seminarium om Upphandling och giftfri vardag med deltagare från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Region Uppsala samt de flesta av länets kommuner.

Region Uppsala arbetar kontinuerligt med att minska utsläpp av farliga kemikalier från varor genom hela livscykeln. Miljökrav ställs vid prioriterade upphandlingar och det genomförs ett arbete för att minska arbetsmiljö- och miljöeffekter vid hantering av läkemedel, andra kemiska ämnen och förbrukningsvaror. De läkemedelssubstanser och -grupper som finns på listan över läkemedel med stor risk för miljöpåverkan, har minskat. Vid utgången av år 2016 var 51 procent av livsmedlen ekologiska, jämfört med målsättningen på 50% (1).

Uppsala universitet arbetar för att minska användning och förekomst av farliga kemikalier inom den laborativa verksamheten. I alla upphandlingar och inköp där så är relevant ställs miljökrav med syfte att minska mängden farliga kemikalier.

Åtgärder på kommunal nivå

Håbo kommun har miljöstrategiska inriktningsmål för Giftfri och resurseffektiv kommun. I uppförandet av en ny förskola har man ställt krav vid upphandlingen av undervisningsmaterial att allt ska vara miljöklassat och kommunen satsar på ekologisk mat i kommunens förskolor och skolor.

Uppsala kommun har etappmålet 100% ekologiska livsmedel 2023 i sitt Miljö- och klimatprogram, för 2017 är målet att uppnå 42% (2016 nåddes målet 35%). Uppsala Skolfastigheter AB har genomfört en inventering av material på skol- och förskolegårdar i kommunen.  Kommunens handlingsplan för Giftfri förskola (från 2014) ska uppdateras så arbetet omfattar även äldre elever och medarbetare. Ett arbete för att bygga med bra materialval på allmän platsmark har inletts, kommunen deltar bland annat i Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs.

I Heby kommun har man inom lantbrukstillsyn tittat på hur kemikalier och farligt avfall hanteras och förvaras. Kommunen har antagit riktlinjer för dagvatten, ett av målen med dagvattenhanteringen är att minska mängden förorenat dagvatten som når recipienten. Arbetet med Operation giftfri förskola har fortsätt och samtliga kommunala förskolor i Heby har nu rensat ut gammalt och olämpligt material och leksaker.  

Analys och bedömning

Målet inte är möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade styrmedel. Uppsala län tillhör en expansiv region med ökande befolkning, en bredd av verksamhetsutövare och industrier samt en hög tillväxttakt. En effekt av detta är ökad användning och spridning av miljöfarliga kemikalier. Fler ämnen omfattas av begränsningar men nya kemikalier fortsätter att introduceras på marknaden och användningen ökar ständigt. Stor okunskap råder kring ämnens sammanvägda effekter, så kallade cocktaileffekter.

Arbetet med att fasa ut farliga ämnen och att åtgärda förorenade markområden går för långsamt och det kommer att ta lång tid innan åtgärderna ger mätbara effekter i miljön. Förutsättningarna att nå målet har dock förbättrats genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt samt genom ett intensifierat arbete hos viktiga regionala samhällsaktörer. Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att utvecklingen för miljömålet därmed är neutral.

Det krävs bättre kunskap om miljögifters förekomst, spridning och effekter på människor och miljö. Halterna av vissa välkända och sedan länge begränsade miljögifter har minskat under senare år men totalt sett ökar mängden hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället. De sprids via punktkällor som exempelvis nedlagda industrier, miljöfarliga verksamheter och reningsverk men även via diffusa utsläpp från varor, transporter och byggmaterial.

Livsmedelsproduktionen bidrar till att bekämpningsmedel och konstgödsel sprids i miljön. Den allt större efterfrågan av närproducerad och ekologisk mat från marknaden kan bidra till ökad ekologisk odling framöver och därmed en minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Uppsala län har en hög andel ekologisk djurhållning och andelen certifierade mjölkkor, övrig nöt och lamm har en långsamt uppåtgående trend. Den ekologiska odlingen i Uppsala län har minskat något på senare år vilket kan bero på att flera finansiella stöd förändrats.

Kunskapen om miljögiftssituationen i länets sjöar, vattendrag och kustvatten är bristfällig och ytterligare undersökningar och övervakning behövs för att kunna göra en väl underbyggd bedömning av den kemiska statusen i länets vattenförekomster (3). Länsstyrelsen deltar i ett gemensamt EU-finansierat projekt inom Norra Östersjöns vattendistrikt, Life IP Rich Waters, där en del utgörs av koordinering av miljögiftsmätningar med syfte att få en bättre bild av statusen och i ett senare skede kunna föreslå relevanta åtgärder (4).

I länet görs många insatser för att nå miljökvalitetsmålet men det behövs ytterligare insatser inom bland annat tillsyn och prövning enligt befintlig lagstiftning, översyn av befintliga tillstånd och kontrollprogram, tillsynsvägledning gentemot kommunerna samt efterlevnad av miljökvalitetsnormer för vatten.

Referenser

  1. Region Uppsalas miljöredovisning för Landstinget i Uppsala län 2016
  2. Håbo kommuns miljöstrategiska inriktningsmål Giftfri och resurseffektiv kommun http://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/miljostrategi.html
  3. Databasen VISS (vatteninformationssystem Sverige) http://viss.lansstyrelsen.se/
  4. Life IP Rich Waters C18, koordinering av miljögiftsmätningar http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/om-rich-water/Sidor/EUs-miljoprogram-life.aspx