God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Flera av kommunerna i länet saknar aktuella program eller planer för att ta till vara och utveckla grönstruktur, kulturmiljövärden och estetiska värden i bebyggda miljöer, även om trenden är svagt ökande. Dessa frågor är viktiga att behandla och ta hänsyn till vid planering och byggande, antingen via särskilda program eller i översiktsplaner.

Kommunernas fysiska planering är ett viktigt instrument för att uppnå miljökvalitetsmålet. De kommunala översiktsplanerna spelar här en viktig roll, och därför är det positivt att flertalet av länets kommuner har aktuella kommunomfattande översiktsplaner och att de kommuner som inte har aktuella översiktsplaner arbetar med att ta fram nya.

Flera kommuner i länet har en hög tillväxttakt, vilket ställer stora krav på den fysiska planeringen för att uppnå miljökvalitetsmålet. Mycket av tillväxten sker i Uppsala stad, som också är av riksintresse för kulturmiljövården. I arbetet med ny översiktsplan har Uppsala kommun formulerat ställningstaganden gällande riksintresseområden för kulturmiljövården, samt tagit fram en innerstadsstrategi som bland annat beskriver hur kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas. 

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Många kraftfulla åtgärder inom olika områden krävs för att vi ska kunna närma oss målet. Insatser krävs på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade. Därmed bedöms utvecklingsriktningen vara neutral.

Mycket arbete har gjorts och görs inom området God bebyggd miljö, till exempel i arbetet med översiktsplaner och i klimat- och energifrågor. En anledning till att målet inte bedöms kunna nås är de varierande resurser kommunerna har att avsätta för program och strategier. Ett pågående arbete som påverkar måluppfyllelsen positivt är att en materialförsörjningsplan och en vattenförsörjningsplan kommer att tas fram för länet. Ett av syftena med dessa dokument är att försök att styra användningen av länets grusåsar till ett mer hållbart nyttjande. Arbete har gjorts med att revidera beskrivningarna för vissa av områdena av riksintresse för kulturmiljövården i Uppsala län. Det nya materialet har haft direkt positiv inverkan i Uppsala kommuns arbete med ny översiktsplan, och bör därmed redan kunna bedömas ge bättre förutsättningar för tillvaratagande av kulturmiljön i den fysiska planeringen.

Åtgärder för att närma oss miljökvalitetsmålet behövs bland annat vad gäller buller, grönstruktur och kulturmiljö. Åtgärder för bättre inomhusmiljö, avfallshantering samt minskat uttag av naturgrus är också viktiga. Vidare är det viktigt att den fysiska planeringen grundas på relevanta, aktuella och väl avvägda planeringsunderlag samt att underlagen är anpassade till den fysiska planeringens behov. Det krävs att planeringsunderlag tas fram, uppdateras kontinuerligt och tillgängliggörs, samt att dessa används och ligger till grund för styrande dokument. Antikvarisk kompetens saknas i många kommuner. Kompetensfrågan är av stor betydelse för kulturmiljövärdenas genomslag i den fysiska planeringen.

Enligt den nya plan- och bygglag som trädde i kraft år 2011 (PBL 2010:900) ska det av översiktsplanen framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Hittills har fyra av länets åtta kommuner antagit en kommunomfattande översiktsplan enligt nya PBL. Dessa planer antogs hösten 2013, våren 2014 och två av planerna under hösten 2016.  De nya bestämmelserna angående översiktsplanens behandling av nationella mål har därför endast till viss del fått genomslag i kommunernas detaljplanering eller i andra beslut. En av länets tre kustkommuner antog i slutet av 2016 en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen. Havsområdet ingår i översiktsplanen, men på en mycket översiktlig nivå. Kommunen uppger att de har för avsikt att ta fram en fördjupad översiktsplan för kustområdet.