Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Kustvattnen i länet påverkas av både lokal och storskalig övergödning. Miljögifter är ett utbrett problem som bland annat medfört kostrekommendationer på grund av dioxinhalterna i fet fisk. Havsörnen har återhämtat sig, men fortfarande finns reproduktionsproblem orsakade av okända miljögifter. Vandringshinder och habitatförstöring i grunda vikar och kustmynnande vattendrag missgynnar fiskar och andra organismer och fisketrycket på vissa arter måste minska. Bestånden av flera sjöfågelarter, som ejder och gråtrut, har av okända orsaker minskat dramatiskt under de senaste årtiondena. Spridning av invasiva arter är ett hot mot ekosystemet.

God miljöstatus

På grund av övergödning har inga kustvatten i länet god ekologisk status. Fler åtgärder med syfte att minska näringsbelastningen från jordbruksmark och avlopp har genomförts under de senaste åren, ibland med statligt LOVA-bidrag eller ersättning från Landsbygdsprogrammet. Åtgärderna är dock inte tillräckliga för att ge någon mätbar effekt på tillförseln av fosfor och kväve till kusten och det är långt kvar tills uppsatta behov kan nås. Den kemiska statusen är inte god i något av kustområdena på grund av höga halter av kvicksilver och flamskyddsmedlet PBDE och i flera områden har även tributyltenn (TBT), dioxiner, antracen och petroleumrester uppmätts i halter över gränsvärdena.

Ekosystemtjänster

Tillståndet för de fiskbestånd som utnyttjas för fritids- och yrkesfiske i Bottenhavet är oroande för många arter. Torsken har under 2017 minskat dramatiskt i området. Bestånden av gös, sik, gädda och lax är svaga sedan flera år och ålen har minskat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Arten är nu starkt hotad och fiskerestriktioner har inte gett någon effekt på beståndet. Konkurrens och störning från säl och skarv är ett ökande problem för yrkesfisket.

Grunda kustnära miljöer

Grunda havsvikar är betydelsefulla för havets ekosystem, men påverkas negativt av fysisk exploatering och övergödning. Flera pågående åtgärder för att återskapa lek- och uppväxtmiljöer för kustfisk förväntas dock förbättra situationen något.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

En större del av länets värdefulla kust- och skärgårdsmiljöer behöver skyddas långsiktigt. Arbete med kartläggning av länets marina naturmiljöer och bildande av nya statliga och kommunala naturreservat pågår. Det småskaliga yrkesfisket har minskat under flera årtionden och medelåldern bland de cirka 20 aktiva yrkesfiskarna (samtliga män) är hög. Det finns en risk för en nedgång kommande år och att levande fiskelägen försvinner, eller ersätts med bostäder och fritidshus.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Ett nytt åtgärdsprogram för vattenförvaltning beslutades i december 2016 och innehåller mer detaljerade åtgärdsförslag än tidigare. Länsstyrelsen deltar i projekten ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” och ”Laxfisk i nedre Dalälven”, med syfte att utreda vilka miljöåtgärder som är viktigast för bland annat lax och öring. Länsstyrelsen, Regionen och kustkommunerna har granskat och lämnat synpunkter på ett utkast till statlig havsplan för Bottniska viken.

Åtgärder på kommunal nivå

  • Planering av avlopp och dagvatten.
  • Tillsyn av enskilda avlopp.
  • Ett underlag för fysisk planering i kustzonen tas under 2016–2017 fram av kustkommunerna inom ett KOMPIS-projekt.
  • Restaurering av lek- och uppväxtområden för kustfisk, bland annat invigdes en anlagd våtmark på Kavarö i Upplandsstiftelsens regi.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Åtgärdsarbete pågår, men de storskaliga problemen med övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och överfiske kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt och regionalt som internationellt. Återhämtningsprocesserna är oftast långsamma och i vissa fall saknas effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det går därför inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. Det rör sig bland annat om ökade insatser inom tillsyn och prövning av verksamheter enligt miljöbalken, skärpt lagstiftning för vattenverksamhet, en ändrad fiskeförvaltning med åtgärder för ål, torsk, gös, öring och andra hotade arter och stammar. Vidare behöver arbetet med skydd, restaurering och förvaltning av marina natur- och kulturvärden förstärkas. Även förebyggande arbete i form av information, utbildning och riktade miljöstöd inom lantbruket är viktiga åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet. I många fall krävs internationella insatser, bland annat inom sjöfarten för att minska spridning av invasiva arter och fartygens utsläpp av kväveföroreningar.

Exploateringen av mark- och vattenresurser ökar i regionen. Byggnation och muddring vid stränder och i grunda havsområden leder till en försämrad livsmiljö för djur och växter, och risken för utsläpp av gödande och miljöfarliga ämnen ökar. En sammanhållen och genomgripande fysisk planering är därför en nödvändig förutsättning för långsiktigt hållbar förvaltning av våra havs-, kust- och skärgårdsområden. Arbetet med statliga havsplaner pågår, och länets kustkommuner startade under 2016 ett samarbetsprojekt för att arbeta aktivt med långsiktig planering för hållbart nyttjande av den känsliga miljön i kustzonen.

Vatten- och havsmiljöförvaltningen driver utvecklingen åt rätt håll. Nya åtgärdsprogram inom vatten- och havsmiljöförvaltningen började gälla år 2016 och syftar till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. För att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt, är det avgörande att dessa åtgärdsprogram genomförs och att tillämpningen av de miljökvalitetsnormer som gäller i vatten tydliggörs och implementeras.

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeprogrammet, med nya programperioder från år 2015, är också viktiga styrmedel för att öka åtgärder som främjar miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Referenser

VISS
http://viss.lansstyrelsen.se/

Laxfisk i nedre Dalälven
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2015/Pages/projekt-liv-laxfisk-i-nedre-dalalven.aspx

Hållbar vattenkraft i Dalälven
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/Sv/hallbar-vattenkraft/Pages/default.aspx

SLU/HaV 2016. Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/resurs-och-miljo/fisk--och-skaldjursbestand-i-hav-och-sotvatten-2016.-resursoversikt.-20161220.pdf

SLU 2017. Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk.
https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/11/salar-faglar-och-manniskor-konkurrerar-om-ostersjons-fisk/

SLU 2017. Rekordlåga fångster av gös i norra Roslagen.
https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/11/rekordlaga-fangster-av-gos-i-norra-roslagen/

SVT 2017. Kris för torsken i Ålands hav.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kris-for-torsken-i-alands-hav?cmpid=del%3Afb%3A20171031%3Akris-for-torsken-i-alands-hav%3Anyh%3Alp  

Upplandsstiftelsen 2017. Kavarö våtmark invigd! http://www.upplandsstiftelsen.se/Aktuellt/kavaro-vatmark-invigd__5632