Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Norrbottens läns miljömål?

I Norrbotten bedöms fyra av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Nio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö anses vara nära att nås. En positiv trend med minskade luftföroreningar har förbättrat förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft.

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen för naturmiljön vara mer positiv.

Det moderna skogsbruket påverkar skogen, vatten och våtmarker negativt. En stor andel av det som avverkas idag i länet är skog som har lång kontinuitet. Insatser för bättre miljöhänsyn vid avverkning pågår men miljöhänsynen har fortfarande brister. Stora projekt för vattendragsrestaurering pågår i länet men ändå är en mycket stor andel av sjöarna och vattendragen fysiskt påverkade av bland annat vägtrummor och gamla flottledsrensningar. De övergödningsproblem som finns är främst lokala. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är viktig för bevarandet av ett stort antal naturtyper och arter. Antalet individer av fåglar har sedan 2002 minskat i Norrbotten.

Inom jordbruket har nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Minskande befolkning i glesbygden påverkar boendemiljön bland annat genom försämrad tillgång till service. I många av länets tätorter råder å andra sidan bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket ofta påverkar kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Länet är industritungt och har relativt höga utsläpp till luften. Utsläppen av växthusgaser har minskat mellan 1990 och 2015. Luftkvaliteten är i stora delar av länet god men är lokalt, stundtals dålig.

Längs länets kust finns sulfidjordar som i samband med markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett stort problem i många vattenmiljöer, som exempelvis kvicksilver i insjöar och dioxin i havet.

Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

I Norrbotten är både tillgången och kvaliteten på grundvatten generellt sett god. Däremot är det otillfredsställande att många grundvattentäkter i länet helt saknar eller har bristfälliga skyddsområden med skyddsföreskrifter. Arbetet med att utforma och fastställa vattenskyddsområden enligt miljöbalken har intensifierats och nya skyddsområden är på gång i flera kommuner.

Sedan 2013 finns en regional vattenförsörjningsplan för Norrbotten (1). På kommunnivå saknas det i stor utsträckning vatten- och avloppsvattenplaner, men i en del kommuner omfattas vattenförsörjningen av annan kommunal planläggning.

Data från 2015 års screening av perfluorerade ämnen (PFAS) visar att finns påverkanskällor i anslutning till några grundvattenförekomster med kommunalt dricksvattenuttag. Riktvärdet för PFAS har dock inte överskridits i någon av dessa förekomster. Hittills har PFAS påträffats i en grundvattenförekomst med enskilda vattentäkter.

Grundvattnets status

Det råder stor kunskapsbrist om grundvattnets kvalitet och kvantitet i Norrbotten. Analyser av miljögifter i dricksvatten utförs i mycket liten utsträckning. År 2017 – 2018 genomför SGU en utökad miljöövervakningsinsats inriktad på miljögifter. Inom ramen för dricksvattenutredningen har flera förslag utarbetats som syftar till att förbättra förutsättningarna för en säker dricksvattenförsörjning.

Grundvattnets påverkan på olika ekosystem

Länsstyrelsen bedömer att 65 procent av naturtyperna i Norrbotten är känsliga eller mycket känsliga för förändringar i grundvattennivå eller grundvattenkemi. Dessa naturtyper har kartlagts av SGU och omfattar både akvatiska och terrestra ekosystem (2). Det finns inga kända problem där grundvatten ska ha negativ påverkan på ekosystem samtidigt som ingen kartläggning av grundvattnets påverkan har gjorts.

Att bevara naturgrus

Användningen av naturgrus har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet och det gamla regionala delmålet med naturgrusuttaget i länet uppnåddes redan innan målåret 2010. Länsstyrelsen bedömer att behovet av en materialförsörjningsplan är litet i länet. Kunskapen om alternativa ersättningsmaterial till naturgrus har ökat och som bra stöd för handläggare finns SGU:s rapport om ersättningsmaterial för naturgrus (3).

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020. Bristen på kunskapsunderlag gör att det i dagsläget är svårt att göra en tillförlitlig utvärdering av miljötillståndet för grundvatten. Men målet kan i framtiden vara nära att nås eftersom trenden bedöms vara svagt positiv. Detta förutsätter att de resurser som står till buds fokuseras till de mest relevanta geografiska områdena, det vill säga där de största vattentäkterna finns och där risken för betydande påverkan på grundvatten är störst.

Kunskapsbrist

För att miljökvalitetsmålet för grundvatten ska nås i länet måste kunskapen om länets grundvatten förbättras, i synnerhet för grundvatten som används för dricksvattenuttag eller som ligger nära verksamheter med hög miljöbelastning. Kännedomen om arter eller naturtyper som påverkas negativt av grundvatten är dålig i Norrbotten eftersom naturtyper kopplade till Natura 2000 inte har klassificerats för många av länets sjöar och vattendrag.

Planering och vattenskydd

Avsaknaden av kommunala vatten- och avloppsvattenplaner beror i stor utsträckning på att länets kommuner avvaktat färdigställandet av den regionala vattenförsörjningsplanen. Att dricksvattentäkter omfattas av den kommunala planeringen är särskilt viktigt för att effektivt säkerställa vattenförsörjningen.

Ett viktigt arbete för att nå miljömålet är fastställande av vattenskyddsområden enligt miljöbalken och upprätta skyddsföreskrifter för de vattentäkter som saknar sådana idag. Även vattenskyddsområden fastställda med gammal lagstiftning behöver revideras. Om förslagen i dricksvattenutredningen genomförs så kommer antalet vattenskyddsområden att öka.

Materialförsörjning

Trots att det regionala målet om naturgrusuttag är uppnått måste arbetet med att minska användningen av naturgrus fortsätta. Även om Länsstyrelsen bedömer att behovet av materialförsörjningsplan är litet i länet, bör materialförsörjningen få en större betydelse i kommunal och regional planering, bland annat genom att kommunerna tar med detta i sina översiktsplaner.

Förvaltningen av grundvatten

Norrbottens grundvatten hör till Sveriges sämst övervakade om måttet landareal per provtagningspunkt används för att länsvis bedöma omfattningen av miljöövervakning av grundvatten. Arbetet med att etablera en vältäckande miljöövervakning av grundvatten är central eftersom kännedom om grundvattens kemiska och kvantitativa status är en förutsättning för säker statusklassning och fastställande av miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen behöver upprätta en prioriteringsordning för grundvattenförekomster eftersom det i dagsläget är orimligt att upprätthålla föreskriven övervakning och förvaltning med tanke på Norrbottens 460 st grundvattenförekomster och de knappa finansiella medlen för övervakning. Positivt är att SGU under 2017 började genomföra utökad miljöövervakning med avseende på miljögifter i grundvatten. Under 2016 avgränsade SGU nya grundvattenförekomster som omfattar dricksvattentäkter. Det har därmed blivit lättare att koppla miljöövervakningsdata till grundvattenförekomster med dricksvattenuttag.

Referenser

  1. Länsstyrelsen i Norrbottens län (2013). ”Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län”. Rapportserie 6/2013. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå.
  2. SGU (2014). ”Grundvattenberoende ekosystem”. (www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/grundvatten-i-planeringen/grundvattenberoende-ekosystem/). Webbsida besökt 2014-11-12. Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala.
  3. SGU (2011). ”Ersättningsmaterial för naturgrus- kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus”. Rapport 2011:10. Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala.