Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Norrbottens läns miljömål?

I Norrbotten bedöms fyra av miljökvalitetsmålen vara nära att nås till år 2020. Nio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö anses vara nära att nås. En positiv trend med minskade luftföroreningar har förbättrat förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft.

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen för naturmiljön vara mer positiv.

Det moderna skogsbruket påverkar skogen, vatten och våtmarker negativt. En stor andel av det som avverkas idag i länet är skog som har lång kontinuitet. Insatser för bättre miljöhänsyn vid avverkning pågår men miljöhänsynen har fortfarande brister. Stora projekt för vattendragsrestaurering pågår i länet men ändå är en mycket stor andel av sjöarna och vattendragen fysiskt påverkade av bland annat vägtrummor och gamla flottledsrensningar. De övergödningsproblem som finns är främst lokala. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är viktig för bevarandet av ett stort antal naturtyper och arter. Antalet individer av fåglar har sedan 2002 minskat i Norrbotten.

Inom jordbruket har nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Minskande befolkning i glesbygden påverkar boendemiljön bland annat genom försämrad tillgång till service. I många av länets tätorter råder å andra sidan bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket ofta påverkar kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Länet är industritungt och har relativt höga utsläpp till luften. Utsläppen av växthusgaser har minskat mellan 1990 och 2015. Luftkvaliteten är i stora delar av länet god men är lokalt, stundtals dålig.

Längs länets kust finns sulfidjordar som i samband med markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett stort problem i många vattenmiljöer, som exempelvis kvicksilver i insjöar och dioxin i havet.

Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Strålsäkerheten är god inom många områden, men antalet fall av hudcancer fortsätter att öka i Norrbottens län.

Ultraviolett strålning

I Sverige är hudcancer den cancerform som ökar snabbast. Hudcancer orsakas i 90 % av fallen av ultraviolett (UV) strålning från solen. I Norrbottens län fick 50 personer diagnosen malignt melanom under år 2015 varav 25 kvinnor och 25 män. Antalet nya fall av hudcancer i Norrbotten är lägre än för riket i genomsnitt. Hudcancer är vanligare i södra Sverige än i norra (1).

Ungdomar är den åldersgrupp som solar mest och de utsätter sig därmed för risker att i framtiden få hudcancer. Utseendeideal är viktigt för ungdomars solbeteende och i Sverige har vi ett mer brunbränt hudtonsideal än i andra länder (1).

Kraftig solexponering under barnåren medför på ökad risk för hudcancer senare i livet och därför är barn en prioriterad målgrupp. Nordiska strålsäkerhetsmyndigheter uppmanar kommuner att ta hänsyn till barns behov av UV-skydd vid planering av platser där barn vistas utomhus (2). 3 av 11 av Norrbottens kommuner som svarat på länsstyrelsens frågor inför miljömålsuppföljningen arbetar aktivt med frågan om skydd mot UV-strålning i planeringen av utemiljöer för förskolor och/eller skolor. 90 procent av kommunerna bedriver aktiv tillsyn av solarieverksamhet och åtgärdskrav har ställts på bland annat information, lysrör samt kortare soltider. Varken på regional eller lokal nivå har det skett någon informationskampanj om skydd mot UV-strålning under det senaste året. Sådana insatser görs dock på nationell nivå av exempelvis Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (3).

Det finns ett samband mellan solariesolande och hudcancer. SSM avråder från att sola i solarium. Denna avrådan är extra viktig för barn och unga under 18 år, personer med ljus känslig hud och personer som har många eller stora födelsemärken (4).

Strålskyddsarbete

Region Norrbotten arbetar kontinuerligt med strålsäkerheten inom sjukvården för att följa de regler som gäller. Under 2016 genomförde SSM en inspektion av Region Norrbottens verksamheter för att kontrollera att strålsäkerhetskraven som ställs på verksamheten följs. Granskningen visade att regionen använder strålning på ett säkert sätt. De brister SSM fann i regionens röntgenverksamheter var få i ett nationellt perspektiv samt av måttlig betydelse. Under året har regionen analyserat orsakerna till bristerna och lämnat in en åtgärdsplan till SSM (5). Varje år skriver Region Norrbotten även ett detaljerat Strålskyddsbokslut enligt tillståndsvillkor.

Radioaktiva ämnen

Sedan 2001 följer Strålsäkerhetsmyndigheten ett nationellt miljöövervakningsprogram för radioaktiva ämnen som mäts i dricksvatten, havsvatten, mjölk, sediment och älgkött. I länet mäts halterna i dricksvatten, sediment och havsvatten. Mätningarna visar att halterna av radioaktiva ämnen är låga och inte innebär någon risk för människor eller den biologiska mångfalden (6).

Ett nytt kärnkraftverk planeras i Pyhäjoki i Finland, cirka 15 mil från Norrbotten.

Analys

Bedömningen av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet till 2020 görs inte på regional nivå. På nationell nivå bedömer SSM att strålsäkerheten är godtagbar på inom flera områden, med undantag av antalet hudcancerfall som ökar.

Målsättningen är att antalet årliga fall av hudcancer ska vara lägre än de var år 2000. År 2015 hade antalet årliga nya fall av hudcancer mer än fördubblats sedan år 2000. Antalet årliga fall av all slags hudcancer fortsätter att öka i Norrbotten och i resten av Sverige och SSM bedömer att det inte kommer vara möjligt att minska antalet fall av hudcancer så att målnivån nås till år 2020 (7).

För att antalet hudcancerfall ska minska krävs att människors exponering för UV-strålning från solen minskar. Det innebär att beteenden och attityder behöver förändras och att utemiljöer behöver planeras så att skugga finns tillgänglig.

Några få kommuner i länet arbetar aktivt med frågan om skydd mot UV-strålning vid planering av utemiljöer vid exempelvis skolor och förskolor. Det finns ett behov av åtgärder, exempelvis informationskampanjer, för att utemiljöer i ökad utsträckning ska utformas så att det finns tillgång till skugga.

Det krävs nationella åtgärder för att försöka förändra svenskarnas solvanor.

Strålsäkerheten inom sjukvården i länet bedöms vara god och åtgärder är planerade för de brister som finns (5).

Halterna av radioaktiva ämnen i länet är fortsatt låga och utgör ingen risk för människor eller den biologiska mångfalden (6).

Referenser

  1. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/6bda1050f5ca48aaa9e5b8739ac512ac/ssm-rapport-2016-34.pdf
  2. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/8c35391268804bd3b28b8e6d64b5984b/the-joint-statement.pdf
  3. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/myndighetens-uv-arbete/
  4. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/njut-av-solen-pa-ratt-satt/avradan-fran-att-sola-solarium/
  5. http://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Press/Pressmeddelanden-2017/Region-Norrbotten-anvander-stralning-pa-ett-sakert-satt/
  6. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/miljoovervakning/sokbara-miljodata/miljodatabasen/
  7. http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf