Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Inget av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen - Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser som finns i dag.

Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker. Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket påverkar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning. Hänsynen i skogsbruket och arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräckligt för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. För att nå Levande sjöar och vattendrag skulle kraftigt ökade resurser till åtgärder och tillsyn samt förändrade styrmedel behövas. 

Ett annat problem är bristande kunskap som gör att miljötillstånd och trender inte kan bedömas för flera mål. Detta gäller till exempel målen Frisk luft och Ingen övergödning, två mål som bedöms när att nå, men där resurser behövs för mer mätning och miljöövervakning.

Utvecklingen bedöms i år som positiv för Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag, bland annat tack vare att Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram är antaget och att ökade resurser har tillförts arbetet.

Även om det behövs nationella styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen på regional nivå är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. Och precis som under tidigare år har det under 2017 genomförts en mängd åtgärder som bidragit positivt i miljömålsarbetet. Dels i form av utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som kommunala översiktsplaner och åtgärdsplaner för länets vattensystem. Dels i form av genomförda åtgärder som till exempel reservatsbildning för skyddsvärda områden, restaurering av vattendrag, arbete för giftfria förskolar samt insatser för minskad klimatpåverkan.

Det nya regionala åtgärdsprogram för miljömålen som sträcker sig över perioden 2017–2020 behöver användas även kommande år för att fokusera på genomförandet av effektiva åtgärder.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö samt Generationsmålet bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för de tre miljökvalitetsmålen redovisas dock regionalt. För Generationsmålet redovisas enbart åtgärder. Skogsstyrelsen ansvarar för bedömningen av Levande skogar.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Spridning och exponering av farliga ämnen

Regionala åtgärder

Under 2016-2017 har screening av ämnen inom vattenförvaltningen skett bland annat i sediment i Storsjön. Det har även skett insamling av fisk för miljögiftsanalyser i områden med betydande påverkanstryck samt i populära fiskeområden. En extra nationell satsning under 2016-2017 på Länsstyrelsens miljögiftsövervakning har gett ökad kunskap om miljögifter i miljön (PFAS i vattendrag, grundvattentäkter samt läkemedelsrester i grundvattentäkter).

Inom Giftfri vardag hölls ett seminarium i december 2016 med Länsstyrelsen som huvudarrangör i samarbete med flera andra aktörer. Fokus var bland annat farliga ämnen i kläder och kosmetika/hygienartiklar och det spreds broschyrer med tips för en mer giftfri vardag med butiksformulär för ”Våga fråga”.  

Region Jämtland Härjedalen har fortsatt arbetet inom samordningsinitiativet Giftfritt Jämtland Härjedalen för att tillsammans med länets aktörer fasa ut farliga ämnen i offentliga miljöer. Råd och stöd förmedlas genom hemsidan[1] samt genom direktkontakt och XRF-mätning på bollhavsbollar har skett på en förskola.

I oktober 2017 hölls ett mycket uppskattat seminarium om kemikaliekrav i upphandling arrangerat av Länsstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten. 

Under 2016-2017 har Länsstyrelsen inom tillsynen informerat och kontrollerat att industrier som hanterar kemiska produkter i större mängd har kemikalieförteckningar, att klassificeringen stämmer med aktuell lagstiftning samt uppmanat till översyn och om möjligt utbyte till mindre miljö- och hälsofarliga produkter.

Kommunala åtgärder

Flera kommuner jobbar aktivt för en giftfri förskola med inventeringar och utrensningar av leksaker och material med farliga ämnen, med stöd av regionens ovanstående samordning. Östersund och Bergs kommun har nyttjat Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav vid upphandling. Östersunds kommun deltar i ett nationellt tillsynsprojekt om CLP-klassificering och märkning i butiker samt i den nationella biltvättskampanjen. Strömsunds kommun har haft tillsyn av kemikalie- och avfallshantering vid åkerier. Åre kommun har provtagit organiska miljögifter i dagvatten och haft ett tillsynsprojekt på oljeavskiljare. Ingen kommun har jobbat med någon ”Våga fråga”-kampanj.

Övriga åtgärder

Under 2016-2017 har Naturskyddsföreningen drivit en kampanj om farliga ämnen i hygienartiklar, vilken även märkts lokalt i Jämtlands län.

Förorenade områden

Regionala och kommunala åtgärder

Flera undersökningar och saneringsåtgärder har utförts under 2017 inom både bidrag, tillsyn, privata initiativ och där staten varit verksamhetsutövare. Projektet Fiberbankar i Norrland har slutförts, vilket visade på mycket höga halter av miljögifter i fiberhaltiga sediment i anslutning till tre tidigare träindustrier i länet.

Stora undersökningar har även skett i områden som eventuellt kommer att exploateras för bostäder där ett eventuellt är föremål för det nya bostadsanslaget inom förorenade områden.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer liksom vid föregående bedömning att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020 med idag beslutade styrmedel och resurser. Reach-lagstiftningen är inte tillräckligt långtgående för att nå det ambitiösa miljökvalitetsmålet. Det råder alltjämt en stor kunskapsbrist om ämnen som inte är registerpliktiga inom Reach och ämnen som faller under annan lagstiftning (exempelvis läkemedel). Det råder också stor kunskapsbrist om samverkanseffekter för de kemiska ämnena. Utvecklingen bedöms vara neutral eftersom flera åtgärder görs, men antalet kemiska ämnen ökar samtidigt. Kunskapsspridning till allmänhet och företag för att välja mindre farliga produkter bedöms vara den viktigaste insatsen regionalt för att komma framåt mot måluppfyllelsen. 

Spridning och exponering av farliga ämnen

Resultaten från de få mätningar som gjorts visar att vissa av ämnena förekommer i betydande halter även i Jämtlands län, även om det inte finns någon omfattande kemikalieproduktion i länet och bekämpningsmedelsanvändningen är begränsad, i synnerhet inom jordbruket där den är lägst i Sverige men kan komma att öka på grund av klimatförändringar. Andelen ekologisk produktion är relativt hög i länet av både kött och mjölk och har fortsatt att öka även under 2017. Det går däremot inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön eftersom det kräver stora resurser för mätningar och utvärderingar för många ämnen under flera år i flera matriser. Vissa ämnen kan minska men andra nya ämnen kan öka. För länet bedöms utvecklingen som oklar eftersom det råder stor kunskapsbrist och det genomförs få mätningar och analyser. Det finns dock ett mycket stort behov av dessa data för miljöövervakning och miljömålsuppföljning. Datat utgör även ett bra och pedagogiskt underlag vid kommunicering och information till allmänhet och verksamhetsutövare. 

Under kommande år kommer fokus för Länsstyrelsen att vara fortsatta informationsprojekt inom giftfri vardag, i synnerhet för gymnasieelever. Informationsinsatser har tidigare lockat främst kvinnor ska framöver försöka fånga även mäns medvetande i dessa frågor  genom information inom byggbranschen. Länsstyrelsen kommer även att utföra fler mätningar av miljögifter i länet samt bedriva tillsynsinsatser för att minska utsläpp av miljögifter. Region Jämtland Härjedalen kommer däremot inte fortsätta ta ett samordningsansvar inom Giftfritt Jämtland Härjedalen i nuvarande form, vilket gör det viktigt att hitta ett sätt att fortsätta det arbetet.

Både nationella och regionala insatser inom giftfri vardag märks bland allmänhetens medvetenhet och har troligtvis även lett till att färre människor och barn exponeras för farliga ämnen i sin vardag. Även miljön borde därmed ha fått ett mindre tillskott av farliga ämnen från konsumtionsvaror. 

Förorenade områden

Arbetet omfattar många olika aktörer och kan i vissa fall ta lång tid. Satsningar på information till företag, fastighetsmarknaden och allmänheten har medfört en större medvetenhet om problemet. Åtgärdstakten inom förorenade områden behöver dock öka ytterligare.