Generationsmålet

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Inget av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen - Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser som finns i dag.

Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker. Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket påverkar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning. Hänsynen i skogsbruket och arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräckligt för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. För att nå Levande sjöar och vattendrag skulle kraftigt ökade resurser till åtgärder och tillsyn samt förändrade styrmedel behövas. 

Ett annat problem är bristande kunskap som gör att miljötillstånd och trender inte kan bedömas för flera mål. Detta gäller till exempel målen Frisk luft och Ingen övergödning, två mål som bedöms när att nå, men där resurser behövs för mer mätning och miljöövervakning.

Utvecklingen bedöms i år som positiv för Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag, bland annat tack vare att Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram är antaget och att ökade resurser har tillförts arbetet.

Även om det behövs nationella styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen på regional nivå är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. Och precis som under tidigare år har det under 2017 genomförts en mängd åtgärder som bidragit positivt i miljömålsarbetet. Dels i form av utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som kommunala översiktsplaner och åtgärdsplaner för länets vattensystem. Dels i form av genomförda åtgärder som till exempel reservatsbildning för skyddsvärda områden, restaurering av vattendrag, arbete för giftfria förskolar samt insatser för minskad klimatpåverkan.

Det nya regionala åtgärdsprogram för miljömålen som sträcker sig över perioden 2017–2020 behöver användas även kommande år för att fokusera på genomförandet av effektiva åtgärder.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö samt Generationsmålet bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för de tre miljökvalitetsmålen redovisas dock regionalt. För Generationsmålet redovisas enbart åtgärder. Skogsstyrelsen ansvarar för bedömningen av Levande skogar.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Generationsmålet

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad

Länsstyrelsen har i samverkan med andra aktörer i länet under året arbetet vidare med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur för att kartlägga och förvalta viktiga förbindelser mellan områden med hög biologisk mångfald.

Fysisk påverkan från vattenkraft, tidigare flottning och vandringshinder i övrigt, utgör störst påverkan på länets vattenmiljöer. Det pågår därför ett kontinuerligt arbete med att restaurera och återställa vattenmiljöer i en stor del av de påverkade vattensystemen i Jämtlands län. Länsstyrelsen tar bland annat fram åtgärdsplaner för länets 21 vattensystem. I planerna beskrivs tillstånd och förutsättningar samt prioritering av viktiga åtgärderinsatser. Utöver det har under år 2017 skett konkreta åtgärder såsom att tre omlöp färdigställts och en damm rivits i Billstaån, vilket nu möjliggör fiskvandring från Näkten och Storsjön för första gången på över 100 år. Och utöver kalkningsverksamhet så har sten, block och lekgrus återförts i cirka 40 vattendrag för att återskapa livsmiljöerna som påverkats av tidigare flottningsverksamhet. Eliminering av vandringshinder har genomförts vid drygt 20 vägövergångar och fyra dammar.

Den biologiska mångfalden och naturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart 

Det är svårt att upprätthålla skogarnas biologiska mångfald, då arealen skogsmark som aldrig föryngringsavverkats snabbt minskar samt att skogar med mycket höga naturvärden avverkas. Skyddsvärd skog avverkas och fragmenteras och många skogslevande arter påverkas negativt. Framtagandet av handlingsplanen för grön infrastruktur är därför viktigt för att bevara den biologiska mångfalden liksom genomförande av åtgärdsprogrammet för hotade arter. Andra insatser som sker är arbetet med målbilder för god miljöhänsyn som har utvecklats i syfte att förbättra hänsynen i skogen bland länets skogliga aktörer.

Av stor vikt är det formella och informella skyddet av värdefull natur, och där har under året cirka 30 nya naturreservat bildats under året. Men samtidigt minskar de frivilliga avsättningarna hos storskogsbruket genom försäljningar av stora arealer skog med höga naturvärden, vilket är oroande. 

Avgörande för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är ett levande jordbruk och där är lönsamheten den viktigaste parametern. Utöver jordbruket så har biologiskt värdefulla områden identifierats och en ny ängs- och betesmarksinventeringen har gjorts under året.

Kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart 

Det genomförs en översyn av riksintresse kulturmiljö Storsjöbygden, för att underlätta vid handläggning av planärenden för Länsstyrelse och kommuner.

Flera kommuner arbetar med att ta fram och aktualisera kulturmiljöprogram, som anger hur värdefulla kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas.

Länsstyrelsen genomför en förstudie om kulturmiljöer i ett förändrat klimat och tar fram en strategi för ökad tillgänglighet i skyddade natur- och kulturmiljöer. 

Länsstyrelsen har arrangerat en konferens om genus och kulturmiljöer. Syftet med konferensen var att sätta fokus på vilka historier vi väljer att berätta och vilka kulturmiljöer vi väljer att bevara och skydda.

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas

Ett omfattande arbete med att inrätta nya och revidera gamla vattenskyddsområden pågår i kommunerna. Andelen grundvattentäkter med vattenskyddsområden fastställda enligt miljöbalken har fördubblats senaste året och uppgår nu till 14 procent. 

Länsstyrelsen och kommunerna har påbörjat arbetet med en länsgemensam samsyn på de 10 friluftslivsmålen. Östersund arbetar med att ta fram en friluftslivsplan.

Flera kommuner jobbar aktivt för en giftfri förskola med inventeringar och utrensningar av leksaker och material med farliga ämnen. Östersund och Bergs kommun har nyttjat Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav vid upphandling.

Efterbehandling av förorenade områden är en viktig del för att minska risken för negativ miljöpåverkan. Flera undersökningar och saneringsåtgärder har utförts under 2017 inom både bidrag, tillsyn, privata initiativ och där staten varit verksamhetsutövare.

Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön

Länets energianvändning består till 69 procent av förnybar energi. Av återstoden står fossila bränslen för transporter och arbetsmaskiner för den stora delen. Länet har möjlighet att genom export av förnybar energi minska andra regioners och länders utsläpp under förutsättning att den exporterade förnybara energin ersätter fossil energi och inte bara bidrar till ökad energiproduktion och energikonsumtion. Alla länets kommuner har i sina översiktsplaner ett tematiskt tillägg för vindkraft. Den installerade effekten var 616 MW år 2016, drygt 10 procent av Sveriges totala effekt.

Ett projekt med syfte att öka den installerade effekten av solceller är Solelbilar.  I augusti 2017 uppgick installerad effekten till cirka 5,2 MW, en ökning med cirka 35 procent det senaste året.

Energirådgivning till privatpersoner och företag som kommunerna och det regionala energikontoret står för är en viktig insats för allt effektivare energianvändning.

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

Länsstyrelsen, Region JH, Östersunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland genomförde i september 2017 det årliga klimatseminariet. 470 deltagare på plats, mediebevakning och möjlighet att se seminariet i efterhand, med fokus på hur vi kan minska vår klimatpåverkan, bland annat genom ett mer hållbart resande.

En åtgärd som kan bidra till minskade utsläpp är regeringens beslut att det återigen ska gå daglig nattågstrafik till/från Stockholm år 2018.

Region JH och Östersunds kommun  (länets två största arbetsgivare) har även beslutat om att införa klimatväxlingsprogram, vilket innebär att de med interna styrmedel försöker få sin personal att välja alternativ till flyg vid längre resor. Inom Green Highway-samarbetet genomfördes en större konferens kring omställningen till ett fossilfritt flyg. En viktig åtgärd då allt fler använder flyget för resor till och från länet.

Inom Giftfri vardag hölls ett seminarium i december 2016 med Länsstyrelsen som huvudarrangör. Fokus var farliga ämnen i kläder och kosmetika/hygienartiklar och det spreds broschyrer med tips för en mer giftfri vardag med butiksformulär för ”Våga fråga”.

Under 2016-2017 har Naturskyddsföreningen drivit en kampanj om farliga ämnen i hygienartiklar, vilken även märkts lokalt i Jämtlands län.