Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Inget av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen - Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser som finns i dag.

Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker. Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket påverkar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning. Hänsynen i skogsbruket och arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräckligt för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. För att nå Levande sjöar och vattendrag skulle kraftigt ökade resurser till åtgärder och tillsyn samt förändrade styrmedel behövas. 

Ett annat problem är bristande kunskap som gör att miljötillstånd och trender inte kan bedömas för flera mål. Detta gäller till exempel målen Frisk luft och Ingen övergödning, två mål som bedöms när att nå, men där resurser behövs för mer mätning och miljöövervakning.

Utvecklingen bedöms i år som positiv för Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag, bland annat tack vare att Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram är antaget och att ökade resurser har tillförts arbetet.

Även om det behövs nationella styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen på regional nivå är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. Och precis som under tidigare år har det under 2017 genomförts en mängd åtgärder som bidragit positivt i miljömålsarbetet. Dels i form av utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som kommunala översiktsplaner och åtgärdsplaner för länets vattensystem. Dels i form av genomförda åtgärder som till exempel reservatsbildning för skyddsvärda områden, restaurering av vattendrag, arbete för giftfria förskolar samt insatser för minskad klimatpåverkan.

Det nya regionala åtgärdsprogram för miljömålen som sträcker sig över perioden 2017–2020 behöver användas även kommande år för att fokusera på genomförandet av effektiva åtgärder.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö samt Generationsmålet bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för de tre miljökvalitetsmålen redovisas dock regionalt. För Generationsmålet redovisas enbart åtgärder. Skogsstyrelsen ansvarar för bedömningen av Levande skogar.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat  

Miljökvalitetsmålet Levande skogar är mycket svårt att nå till år 2020 i Jämtlands län, precis som i riket i övrigt, då flera delmål 2010¹ ännu inte uppnåtts. Det viktigaste skälet är att det blir svårt att upprätthålla skogarnas biologiska mångfald, eftersom arealen skogsmark som aldrig föryngringsavverkats snabbt minskar (se figur 1 nedan) samt att skogar med mycket höga naturvärden alltjämt avverkas. Detta innebär att skyddsvärd skog avverkas och fragmenteras och många hotade skogslevande arter2 påverkas negativt.

Minskning-areal-kontinuitetsskog-Jamtland-2017

Figur 1 Minskning av areal (hektar) kontinuitetsskog (skog som aldrig slutavverkats) i Jämtlands län, belägen nedom gränsen för fjällnära skog. Skillnaden mellan maximi- och minimi-arealen kontinuitetsskog beror på olika uppskattningar av hur mycket som slutavverkats före år 1957. Grafen bygger på bearbetad statistik från Riksskogstaxeringen. Diagrammet visar inte skogsbrukets frivilliga avsättningar, vilka motsvarar omkring 7-8 procent av skogsarealen. NR = naturreservat, NP = nationalpark.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur3 i länet har påbörjats och där förväntas skogslandskapet få stor vikt. Publicering planeras ske hösten 2018.

Målbilder för god miljöhänsyn4 utvecklas kontinuerligt i syfte att förbättra hänsynen i skogen. Detta som ett led i sektorns ansvarstagande för skogspolitikens jämställda mål. Målbilderna är i en antagande- och förankringsfas hos många av länets skogliga aktörer.

Forumet för miljömålet Levande skogar träffas årligen i syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper kring åtgärder som bidrar till måluppfyllelse. Forumet består av olika skogliga intressen, även ideella organisationer ingår.

Skadefrekvensen på forn-och kulturmiljöer är fortfarande hög5. Cirka 35 procent av kulturlämningarna har svårare skador och majoriteten är påverkade. Berörda aktörer har under året enats om en gemensam kraftsamling för att vända trenden och arbeta för en nollvision till 20206.

I den reviderade nationella strategin för områdesskydd av skog7 anges länsvisa arealmål. Länet ska skydda ytterligare 7 422 hektar produktiv skogsmark under perioden 2017-2020.

2017-2018 inventerar Skogsstyrelsen frivilliga avsättningar för att bedöma kvaliten samt avgränsa arealen. Skogsstyrelsen beslutade under året om att pausa registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige8 där kommunerna Strömsund, Krokom, Åre, Berg samt Härjedalen ingår. Inventeringen återupptas 2018 med utvecklad metodik. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen utarbetar ett länsspecifik handläggarstöd och prioriteringslista för hantering av fridlysta arter.

2016 skyddades 1 000 hektar produktiv skogsmark som naturreservat, 97 hektar biotopskyddsområden samt 202 hektar naturvårdsavtal.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar nu fram en gemensam regionaliserad handläggarstöd för ärenden som berör artskyddsförordningen för att ge enhetlig tillämpning av lagen. 

Skogsstyrelsens tillsyn av hänsynsregler i Skogsvårdslagens 30 §9 har resulterat i att ett antal beslut om förbud fattats under året för att ge effekter i skogen.

Ett nytt åtgärdsprogram10, (för perioden 2017-2020), för länet är beslutat, där Levande skogar är ett av de sju prioriterade miljömålen.

Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Utvecklingen är negativ.

Frivilliga insatser fortsatt viktiga

Skogsbruket arbetar med många framåtsyftande åtgärder. 7-8 % bevarandevärd skog avsätts frivilligt11, vilket tillsammans med hänsyn vid skogsskötsel utgör ett viktigt bidrag till den gröna infrastrukturen. Målbilder för god hänsyn är numera inarbetade i flertalet skogsföretags instruktioner. Branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer samt minskning av körskador har tagits fram och implementeras. Markfuktighetskartor12 utifrån laserskanning av landets skogsmark används numera vid hänsynsplanering. Genom Skogsstyrelsens utvecklade e-tjänster, bland annat Mina sidor13 får markägare bättre hänsynsplaneringunderlag.

Det finns dock brister i skogsbrukets miljöhänsyn14 samtidigt som bevarandeinsatserna är otillräckliga. En analys av länets gröna infrastruktur för skogslevande arter15 visar att förlust av livsmiljöer och fragmentering går snabbast i länets granskogar. Mellan 2004 och 2013 avverkades 16,5 % av länets återstående äldre granskog nedanför gränsen för fjällnära skog. Lägger man till fragmenteringseffekten så bedöms arealen ”fungerande trakter” minska för utvalda fokusarter med 26,7 % under samma tidsperiod. För andra skogstyper bedöms minskningen mindre.16

Skogsstyrelsen bedömer att det finns en fortsatt outnyttjad potential inom ramen för befintliga styrmedel för att närma sig målet. Samtidigt bedöms att ytterligare styrmedel och resurser behövs för att nå målet fullt ut.

Föryngringsavverkning av fjällnära skog

Effekterna av ändrad tillämpning av Skogsvårdslagens § 18 är att skyddsvärd skog belägen ovan gränsen för fjällnära skog nu undantas från möjligheten till föryngringsavverkning samtidigt som öronmärkta medel till områdesskydd omfördelas till markägarersättningar. Målen för områdesskydd av skog nedanför gränsen för fjällnära skog försenas ytterligare om inte medel tillskjuts eller andra omprioriteringar sker.

Information och rådgivning viktig till skogsbrukets aktörer

En ökad kunskap och förståelse kring innebörden av sektorsansvaret17 i skogssektorn behövs. Skogsstyrelsen fortsätter arbetet med sektorsdialog samt har återkopplat resultaten från miljöhänsynsuppföljning till verksamhetsutövaren så att det blir tydligare för skogsbruket vad som måste förbättras.

Prioriteringar i länet

Framtagande av en handlingsplan för Grön infrastruktur, därefter dess breda förankring samt implementering av länets aktörer.

Fortsatt formellt skydd av de prioriterade skogstyperna18. Vidare krävs revidering av den regionala strategin för områdesskydd av skog.

Fortsatt förbättring av miljöhänsyn krävs vid föryngringsavverkningar som berör hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer samt mark och vatten under kommande år. Detta i form av sektorns ökade ansvarstagande genom tillämpning av målbilder och policyn, Skogsstyrelsens löpande handläggning av avverkningsärenden samt tillämpning av artskyddsförordningen.

Referenser

¹ http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/miljomal/aktuellt/MILJOMAL_Z.pdf

2 https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/

3 http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/gron_infrastruktur/Sidor/default.aspx?keyword=Gr%C3%83%C2%B6n%20infrastruktur

4 https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/

5 http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098/art31/65520231-23092f-Kulturlamningar_webb_2.pdf

6 https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/kraftsamling-for-battre-kulturmiljohansyn-i-jamtland-och-vasternorrland--seminarium-21-februari2/

7 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/aga-skog/skydda-skog/nationell-strategi-for-formellt-skydd-av-skog.pdf

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/nyckelbiotopsinventering-i-nordvastra-sverige-pausas/

 9  https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/

10 http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/jamtlands-lans-miljomal/Documents/sa_nar_vi_miljomalen_i_jamtlands_lan.pdf

11 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2017/avrapportering-av-regeringsuppdrag-om-frivilliga-avsattningar.pdf

12 https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/laserskannade-skogsdata/

13 https://www.skogsstyrelsen.se/mina-sidor/

14 https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/miljohansyn/

15 http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/jamtlands-lans-miljomal/Pages/default.aspx

16 Rapport, Fungerande gröna infrastrukturer för skogslevande arter i Jämtlands län – förändring i funktionaliteten för tall-, gran och lövträdsrika skogar, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Diarienummer: 501-4151-2015, opublicerad.

17 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/frihet-under-ansvar/

18 Strategi för formellt skydd av skog i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, opublicerad.