Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Gävleborgs läns miljömål?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Når vi miljömålen i Gävleborg?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Det har inte skett några stora förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet regionalt och på kommunal nivå, inom näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Positivt är att flera kommuner arbetar med nya översiktsplaner och utvecklingen för målet God bebyggd miljö bedöms som positiv. För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Då blir livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt kan bevaras.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår och förväntas ta fart i och med beslut om ett nytt åtgärdsprogram för vatten.

Det senaste året har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med att skriva överenskommelser kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning. Nu har alla länets kommuner skrivit under! Övriga aktörer som skrev under i år är Gästrike vatten, Gävle Taxi, Taxi Stor och Liten samt Naturskyddsföreningen.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg har en hög andel tung industri och tillhörande historiska utsläpp att brottas med. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri miljö för människors hälsa och miljö.

Resultat

Gävleborgs län har problem med höga halter av kvicksilver i insjöfisk, dioxiner i kustfisk och metaller i mark, vatten och sediment. Fler åtgärder på alla nivåer i samhället krävs för att nå miljökvalitetsmålet.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Länsstyrelsen har utvärderat kvicksilvermätningar av insjöfisk i länet och presenterat resultatet i en rapport1. Halterna av dioxin i strömming och kustabborre vid Gävleborgs kust överskrider EU:s gränsvärde. Förorenat sediment kan vara en källa 5. Länsstyrelsens rapport visar nio kustnära förorenade områden i länet som kan vara källor till dioxin i Bottenhavet6.

Länsstyrelsen är projektledare för ett projekt om fiberbankar efter massa- och pappersindustrin (ansamlingar av cellulosa-, trä-och barkfiber), projekt ”Fiberbankar i Norrland - FIN”2.  En forskningssammanställning har tagits fram med en analys av dioxinutbredningen, orsaker och en åtgärdsanalys3.

Under 2016 har en nationell rapport redovisat resultat från yt- och grundvattenprover från olika områden i länet där det finns risk för förorening av PFAS. Resultatet visade främst påverkan på ytvatten där det finns en lokal föroreningskälla.

Region Gävleborg samverkar med reningsverken i länet för att minska läkemedelsrester och kemikalier i avloppsvatten. Utsläppen minskas bl.a. genom ”Friskvård på recept” samt läkemedelsgenomgångar och rekommendationslistor där hänsyn till miljö finns med.

Länsstyrelsen och åtta kommuner i länet har deltagit i en regional förtätning av den nationella miljöhälsoenkäten 2015-20174.

Åtgärder på kommunal nivå

Kommunerna Gävle och Ovanåker har som mål att 50 % av maten som de ansvarar för ska vara ekologisk eller lokalproducerad. Under 2015 hade Gävle uppnått 38 %. Söderhamns kommun har installerat en småbåtstvätt för att minska föroreningar.

Under år 2016 avslutas åtgärder vid Håstaholmens sågverk, inriktat mot dioxiner, furaner och arsenik. Vid Bergvik sulfits kisaskedeponi har täckning av området rapporterats under 2016. Vid Iggesund Hårdkrom har sanering av sexvärt krom påbörjats under 2016. För ytterligare två av länets mest prioriterade områden pågår arbete med ansökan om bidrag för efterbehandlingsåtgärder.

Åtgärder inom näringslivet

Lantbrukets användning av växtskyddsmedel har minskat. Lantbrukarna utbildas för bättre hantering av bekämpningsmedel. Andelen certifierad ekologiskt odlad areal har ökat de senaste åren och nu är drygt 25 procent vilket är högre än riksgenomsnittet.

Företagen arbetar med ständiga förbättringar inom utsläpp och kemikalieanvändning. Under året har en stor pappersmassefabrik fått nytt tillstånd till verksamheten, vilket innebär mer satsning på miljöåtgärder.

Förorenade områden

Länsstyrelsen Gävleborg har identifierat ca 2500 platser där förorenade områden kan förekomma9. Ca 820 platser är riskklassade. Av dem har idag 28 platser bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 196 platser riskklass 2 (stor risk).

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet om en Giftfri miljö inte är möjligt att nå till 2020. För att nå miljömålet krävs kraftiga åtgärder på internationell och nationell nivå. Underlaget för att bedöma miljögifter i länet är mycket begränsat och det är svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Utvecklingen i länet bedöms i år som neutral. En hel del satsningar kring åtgärder pågår i länet.

Lagstiftning, tillsyn och rådgivning

Pågående arbete med lagstiftning är viktigt för att komma vidare med kemikaliefrågorna. Det är viktigt att hänsyn tas till regionala aspekter där. Ökad information om den europeiska lagstiftningen REACH är nödvändig, likaså anpassad tillsyn till densamma.

De stora företagen i länet arbetar på ett seriöst sätt med sin kemikalieanvändning och det pågår ett ständigt arbete med att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga. Inom lantbruksnäringen är det också fortsatt viktigt att hanteringen av bekämpningsmedel blir säkrare. Fortsatt rådgivning är ett viktigt verktyg.

Tillsyn av förorenade områden sker enligt en prioriteringslista i länet men arbetet är komplicerat och går långsamt. Ökade resurser, tydligare lagstiftning och praxis behövs.

Utökad tillsyn och information kan också behövas av föreningar och enskilda då eldning av sopor och högar med avfall fortfarande är vanligt. Den ökade konsumtionen i samhället ger upphov till en mängd avfall som inte alltid hanteras på rätt sätt. Detta område skulle behöva prioriteras mer. Samarbete sker mellan polisen och tillsynsmyndigheter för att upptäcka miljöbrott i ett tidigt skede.

Forskning och utveckling

Länsstyrelsen har medverkat i flera dioxinprojekt för att kartlägga halter av dioxin i sediment och problem med hög dioxinhalt i strömming i Bottenhavet. Problemet är stort vid länets kustremsa trots minskade utsläpp från industrier. Det krävs både nationella och regionala satsningar för att komma vidare i arbetet med att minska dioxinhalterna vid Gävleborgs kust.

Arbetet med vattendirektivet har gett en ökad kunskap om länets vatten. I flera recipienter har DEHP som är en beståndsdel i plast hittats, likaså tributyltenn som använts i båtbottenfärger. Här krävs ett regionalt arbete för att öka kunskapen om hur allvarliga problemen med miljögifter är och hur de kan lösas.

Statens Geotekniska Institut, SGI, driver och deltar i flera forskningsprojekt inom förorenade områden för att bidra till en Giftfri Miljö.

Referenser:

  1. Sundbom, M., Gottby, L., Johansson, E. & Kellner, O., (2016). Kvicksilver i fisk i Gävleborgs län, Rapport 2016:3, Länsstyrelsen Gävleborg.

  2. www.havet.nu/?d=190&id=44478&t=Fiberbankar%20inventeras

  3. Robertsson, J., (2014) Dioxinkontaminering i Gävleborgs län, utbredning, orsaker och åtgärdsanalys.

  4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/uppfoljning-av-miljohalsa/ 

  5. Sobek, A., Wiberg, K., Sundqvist, K.L., Haglund, P., Jonsson, P. & Cornelissen, G., (2014). Coastal sediments in the Gulf of Bothnia as a source of dissolved PCDD/Fs och PCBs to water and fish, Science of the Total Environment, vol. 487 (1).

  6. Johansson, A-K., Kindvall, I., Lindahl, A., Lindén, I., Persson, A. & Wilhelmsson, L. (2014). Kustnära förorenande områden som kan utgöra källor till dioxin i Bottenhavet, Rapport 2014:7, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle.

  7. www.viss.lansstyrelsen.se/

  8. Kartläggning av kemikalieanvändning med fokus på vattendirektivsämnen i Norrlands kustlän. Rapport 2012:9, Länsstyrelsen Gävleborg.

  9. Förorenande områden i Gävleborgs län, Regionalt program 2015-2017. Länsstyrelsen Gävleborg, 2014. Dnr 577-5087-14.