Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Gävleborgs läns miljömål?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Når vi miljömålen i Gävleborg?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Det har inte skett några stora förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet regionalt och på kommunal nivå, inom näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Positivt är att flera kommuner arbetar med nya översiktsplaner och utvecklingen för målet God bebyggd miljö bedöms som positiv. För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Då blir livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt kan bevaras.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår och förväntas ta fart i och med beslut om ett nytt åtgärdsprogram för vatten.

Det senaste året har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med att skriva överenskommelser kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning. Under 2017 skrevs överenskommelser med stålindustrin genom Sandvik SMT och Ovako AB. Samtliga länets kommuner har skrivit under. Övriga aktörer som skrivit under är Gästrike vatten, Gävle Taxi, Taxi Stor och Liten samt Naturskyddsföreningen.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

För att nå miljömålet krävs kraftiga åtgärder på internationell och nationell nivå. Trenden av en ökande kemikalieanvändning måste vändas. Utsläppen från samhällets alla delar måste fortsätta minska. Fler förorenade områden måste saneras.

Resultat 

Gävleborgs län har problem med höga halter av kvicksilver i insjöfisk, dioxiner i fet fisk samt metaller i mark, vatten och sediment. Fler åtgärder på alla nivåer i samhället, nationellt och internationellt krävs för att nå miljökvalitetsmålet.

Det finns mycket undersökningar gjorda, men det saknas en övergripande sammanställning av mätdata för miljögifter i länet. Nya undersökningar sker ständigt och kunskaperna om nya och gamla miljögifter fylls på.

Statusklassningen inom vattenförvaltningen visar att flera ytvattenförekomster inte uppnår god kemisk och ekologisk status (6). Miljögifterna härstammar både från punktutsläpp och diffusa källor. Länsstyrelsen i Gävleborg har identifierat ca 2500 platser där förorenade områden kan förekomma (7). Kvicksilver i fisk anses minska svagt sedan 1960-talet (8). Halterna ligger kring eller strax under gällande gränsvärde för human konsumtion (0,5–1 mg Hg/kg) men över gällande gränsvärde för god kemisk status (0,02 mg Hg/kg). Halterna av dioxin i strömming längs Gävleborgs kust har gått ned men överskrider EU:s gränsvärde (6,5 pg TEQ/kg våtvikt). Atmosfärisk transport och spridning från förorenade områden anses vara viktiga källor (9).

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

En databas som sammanställer all data om miljögifter i länet har påbörjats. Arbetet med åtgärder i förorenade områden fortsätter. Länsstyrelsen samarbetar med tullen, polisen och tillsynsmyndigheter för att upptäcka miljöbrott i ett tidigt skede. Länsstyrelsen medverkar i planarbete och bevakar att försiktighetsåtgärder följs och blir bättre i samband med bland annat tillståndsansökningar, detaljplaner och översiktsplaner.

Utanför pappersindustrier längs Gävleborgs kust är sedimenten kontaminerade med flera olika miljögifter (10). Under året har effekter på snäckor och abborre undersökts i området utanför Norrsundets fabrik med finansiering från Naturvårdverket.

Länsstyrelsens arbete tillsammans med åtta kommuner i den nationella miljöhälsoenkäten har fortsatt under året. Bland annat kartläggs effekter från exponering för olika påverkanskällor på vuxna (11).

Åtgärder på kommunal nivåÅtgärder som länets kommuner utfört är bland annat att arbeta med Giftfri förskola och certifiera förskolor enligt Grön flagg, öka andelen ekologisk mat, minska matsvinnet, inventering och åtgärder av enskilda avlopp, användning av icke kemiska bekämpningsmedelsmetoder, planering av sanering av förorenade områden samt kemikaliekrav vid upphandling och båtbottentvättar.

Åtgärder inom näringslivet

Lantbrukets användning av växtskyddsmedel har minskat och lantbrukarna utbildas kontinuerligt för bättre hantering av bekämpningsmedel. Andelen ekologiskt odlad areal har ökat de senaste åren och utgjorde 2014 drygt 25 procent av den totala åkerarealen. Andelen ekologiskt odlad mark är högre än riksgenomsnittet. Företagen arbetar vidare med ständig förbättring vad gäller utsläpp och kemikalier. 

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet om en Giftfri miljö inte är möjligt att nå till 2020. För att nå miljömålet krävs kraftiga åtgärder på internationell och nationell nivå. Utvecklingen i länet bedöms som neutral. En hel del åtgärder pågår i länet.

Det pågående arbetet med lagstiftning är ett viktigt arbete för att komma vidare med kemikaliefrågorna. Detta arbete sköts i huvudsak på nationell och internationell nivå men det är viktigt att hänsyn tas till regionala aspekter. Ökad information om den europeiska lagstiftningen REACH är nödvändig, likaså anpassad tillsyn till densamma.

Det kanske viktigaste är att våga utmana lagstiftningen som finns och driva exempelvis försiktighetsprincipen hårdare. Vår kunskap om miljögifter och dess effekter är nämligen mycket mindre än vår okunskap – vi har bara förmågan att se toppen av isberget. Vi har inte möjlighet att förutse vilka effekter som uppkommer i människa och miljö av den komplexa blandningen av kemikalier.

De stora företagen i länet arbetar på ett seriöst sätt med sin kemikalieanvändning och det pågår ett ständigt arbete med att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga. Inom lantbruksnäringen är det också fortsatt viktigt att hanteringen av bekämpningsmedel blir säkrare. Fortsatt rådgivning är ett viktigt verktyg.

Tillsyn av förorenade områden sker enligt en prioriteringslista i länet men arbetet är komplicerat och går långsamt. Ökade resurser, tydligare lagstiftning och praxis behövs.

Utökad tillsyn och information kan också behövas av föreningar och enskilda då eldning av sopor och högar med avfall fortfarande är vanligt.

Referenser

1. Vatteninformation Sverige. [Online] http://viss.lansstyrelsen.se/.

2. Förorenande områden i Gävleborgs län, Regionalt program 2015-2017. u.o. : Länsstyrelsen Gävleborg Dnr 577-5087-14, 2014.

3. Half a century of changing mercury levels in Swedish. Åkerblom, S, o.a. u.o. : Ambio, 2014, Vol. 43:91-103.

4. Coastal sediments in the Gulf of Bothnia as a source of dissolved PCDD/Fs. Sobek, A, o.a. u.o. : Science of the Total Environment, 2014, Vol. 487: 463–470.

5. Norrlin, J, o.a. Kartläggning och riskklassning av fiberbankar i Norrland. u.o. : SGU. 2016:21.

6. Folkhälsomyndigheten. [Online] https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/uppfoljning-av-miljohalsa/.