Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Gävleborgs läns miljömål?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Når vi miljömålen i Gävleborg?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Det har inte skett några stora förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet regionalt och på kommunal nivå, inom näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Positivt är att flera kommuner arbetar med nya översiktsplaner och utvecklingen för målet God bebyggd miljö bedöms som positiv. För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Då blir livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt kan bevaras.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår och förväntas ta fart i och med beslut om ett nytt åtgärdsprogram för vatten.

Det senaste året har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med att skriva överenskommelser kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning. Under 2017 skrevs överenskommelser med stålindustrin genom Sandvik SMT och Ovako AB. Samtliga länets kommuner har skrivit under. Övriga aktörer som skrivit under är Gästrike vatten, Gävle Taxi, Taxi Stor och Liten samt Naturskyddsföreningen.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Under år 2015 minskade utsläppen obetydligt i Gävleborgs län, 16 700 ton mellan åren 2014 och 2015. Det är mer än det nationella genomsnittet för samma period.1

Åtgärder på regional nivå - myndigheter

Länets klimat- och energistrategi med tillhörande mål beslutades 2012. Arbetet gjordes i bred samverkan i syfte att förankra arbetet med förhoppning om hög måluppfyllelse.

Därefter har samtliga kommuner i länet och ett antal företag skrivit överenskommelser inom ramen för åtgärdsprogrammet. Under 2017 besöktes två stora företag inom stålindustrin som tillsammans tecknade överenskommelser om tjugosju åtgärder under våren. Totalt har alla kommuner, åtta företag, organisationer och kommunförbund/kommunalt bolag skrivit överenskommelser.2  

En uppföljning av klimat-och energimålen har gjorts under 20173. Den visar att målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 20 procent  från medelvärdet för år 2007/2008 till år 2020 är nått. Redan år 2014 var minskningen 21,8 procent.

Genom arbetet med Klimatklivet har trettiotvå ansökningar beviljats som tillsammans beräknas minska utsläppen med 60 000 CO2e ton/år. 4

Region Gävleborg har startat upp ett Ekocenter5. Inom ramen för detta ryms en samverkansplattform med många av länets aktörer. Plattformen ska innehålla flera arbetsgrupper som arbetar med olika frågor efter det som efterfrågas av aktörerna i länet.

Åtgärder på kommunal nivå

Genom arbetet med överenskommelser sker ett aktivt arbete i hela länet. De årligen återkommande inspirationsträffarna på slottet uppmuntrar till samverkan och fortsatt arbete.

Genom Klimatklivet har flera kommuner investerat i laddningsinfrastruktur för att öka möjligheten att ladda egna och allmänhetens elbilar, konverterat oljeeldning och etablerat tankstationer för HVO med mera. Länsstyrelsen har informerat om möjligheten att söka stöd vid ett antal olika tillfällen i länet, både till företag och offentliga aktörer.

Länsstyrelsen har samlat länets kommunal- och regionråd för att diskutera drivmedel ur ett regionalt perspektiv. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med frågan inom ramen för samverkansplattformen.

Gästrike Ekogas invigde i september en ny anläggning för biogas.6 Anläggningen kommer att producera motsvarande tre miljoner liter bensin eller 30 gigawattimmar och biogödsel för det lokala jordbruket. Anläggningen har världens största vertikala torrötkammare.

Åtgärder inom näringslivet

Genom Klimatklivet kommer det att starta upp en anläggning som genom pyrolys ska framställa bioolja ur restprodukter från skogsindustrin. Flera aktörer har ställt om sin fordonsflotta till HVO och genom stöd från Klimatklivet installerat egna tankstationer.

Arbetet med projektet Incitament fortsätter som planerat.

Flera aktörer visar intresse för att i större skala etablera verksamhet i länet med fokus att bygga i trä.   

Övriga åtgärder

Föreningen BiodrivMitt arbetar för att gynna alla former av fossilfria bränslen7. Föreningen vänder sig till både företag och kommuner. De arrangerar och deltar i olika seminarier i länet.

Analys

Utsläpp

De stora klimatpåverkande sektorerna i Gävleborg är transportsektorn, industri och arbetsmaskiner.

Den största minskningen var inom industrin med 10 200 ton. Industriprocessernas utsläpp har varierat kraftigt över tid men ändå minskat från 2010 och framåt. Inom metallindustrin har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990 fram till 2008. Sedan har utsläppen minskat kraftigt för att öka något 2014 men åter igen minskat under 2015 på nationell nivå. Pappers- och massaindustrins utsläpp har minskat kontinuerligt sedan 2006.8 Stora investeringar i ny teknik har gjorts de senaste åren.

Den största källan till växthusgasutsläpp i länet är transportsektorn.9 Under år 2015 ökade utsläppen från transportsektorn med 1 182 ton. Även utsläppen från arbetsmaskiner ökade under 2015, med 5 555 ton. År 2015 svarade transportsektorn för 45 procent av utsläppen. Länets geografi och tunga industri medför mycket transporter.

Körsträcka

Med en gles bebyggelsestruktur följer pendling för arbete och studier vilket ger högre bilanvändning i länet än riksgenomsnittet. Genomsnittlig körsträcka med bil per person har ökat med 11 mil under 2016. Även genomsnittlig körsträcka per bil har ökat sedan 2014.9

Antalet påstigningar inom kollektivtrafiken i länet har ökat mellan 2015 och 2016. Antalet påstigningar har ökat över tid och är nu högre än 2012 års nivå. På nationell nivå har det varit en konstant ökning under samma period.10  

Energianvändning

Nationellt minskar användning av bensin medan användning av diesel ökar per invånare. Samma förhållanden gäller regionalt.11 I länet har användningen av fordonsgas ökat sedan 2012. Biogasen står för 65 procent av användningen. 12 Det regionala bolaget X-trafik har 206 bussar och är sedan juni 2017 100 procent fossilfria13 genom att använda biogas och HVO.

Många av länets kommuner arbetar aktivt med transporter. Satsningar sker på laddinfrastruktur för elbilar, HVO och biogas.

En stor del av industrin, främst massa- och pappersindustrin, använder en hög andel förnybar energi, biomassa, i sin produktion. Biobränsleanvändningen i länet är redan stor, vilket gör att det finns en begränsad potential att öka användningen ytterligare.

Bedömning

Länsstyrelsen hoppas att regionala mål tillsammans med antaget åtgärdsprogram ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid i länet. En ambition finns om att fortsätta arbetet med att skriva överenskommelser med andra aktörer. Arbetet går hand i hand med den vision som finns om ett klimatneutralt Gävleborg år 2050.

Det nystartade Ekocentrum och samverkan mellan länets aktörer är i uppstart men borde ge möjligheter till samverkan och därmed ökade möjligheter till resultat.

Gävleborg har en god potential för vindkraft både på land och till havs. Antalet nya verk har dock inte ökat under året. En utökad vindkraftsutbyggnad skulle vara positivt för möjligheten att nå målet.

Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin tar upp energi- och klimatfrågor på ett bra sätt. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig mot transportsnåla lösningar. För att nå klimatmålet krävs till sist en omfattande förändring av de beteende- och konsumtionsmönster som råder i samhället.

Referenser

1 http://www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm

2 http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/overenskommelser/Pages/sandvik-ab.aspx

3  http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-och-energimal/rapport_uppf_klimat_miljo_ny.pdf

4 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/lagesbeskrivning-klimatklivet-till-miljodep-2017-09-04.pdf

5 http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/miljo-energi-och-klimat/om-ekocenter/

6 http://www.ekogas.se/aktuellt.asp

7 http://www.biodrivmitt.se/

8 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-industrin/?

9 http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx

10 https://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/

11 http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx

12 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/leveranser-av-fordonsgas/pong/tabell-och-diagram/leveranser-av-fordonsgas-lansvis-ar-2015/

13 http://www.regiongavleborg.se/nyheter/100-procent-fossilfritt-i-den-allmanna-kollektivtrafiken--nu-har-vi-natt-malet/