Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Gävleborgs läns miljömål?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Når vi miljömålen i Gävleborg?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Det har inte skett några stora förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet regionalt och på kommunal nivå, inom näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Positivt är att flera kommuner arbetar med nya översiktsplaner och utvecklingen för målet God bebyggd miljö bedöms som positiv. För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Då blir livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt kan bevaras.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår och förväntas ta fart i och med beslut om ett nytt åtgärdsprogram för vatten.

Det senaste året har Länsstyrelsen fortsatt arbetet med att skriva överenskommelser kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning. Nu har alla länets kommuner skrivit under! Övriga aktörer som skrev under i år är Gästrike vatten, Gävle Taxi, Taxi Stor och Liten samt Naturskyddsföreningen.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen regionalt fortsätter att minska och utvecklingen är försiktigt positiv jämfört med år 1990. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Andra långsiktiga utmaningar är effekterna av vårt beteende- och konsumtionsmönster.

Resultat

År 2014 var utsläppen i Gävleborg totalt 1,51 miljoner ton. Den senaste uppföljningen visar att utsläppen av växthusgaser i länet minskade med 72 500 ton mellan åren 2012 och 2013 vilket är mer än genomsnittet för riket för samma period. 1

Åtgärder på regional nivå - myndigheter

Under 2011 antogs klimat- och energimål för länet. Det finns en potential att öka produktionen av förnybar energi med mer än 6 TWh till år 2020. Detta med hjälp av energi från bland annat vind, skog, jordbruk samt restvärme.

Under året har två av länets tio kommuner samt kommunala och privata företag och Naturskyddsföreningen besökts och specifika åtgärder i åtgärdsprogrammet  som antogs 2012 har diskuterats. Organisationerna har därefter signerat överenskommelser om åtgärder där man åtar sig att arbeta vidare. 2 Det innebär att samtliga kommuner i länet är med i arbetet.

Åtgärder på kommunal nivå

De överenskommelser kring klimatåtgärder som skrivits med kommuner under 2015 och 2016 utgör en viktig grund för genomförande av åtgärder på kommunal nivå.

I länet finns nätverket LHU ”Lärande för Hållbar Utveckling” där de flesta kommuner ingår. Nätverket startades på en gymnasieskola i Gävle och har sedan utökats till hela länet. Det arrangeras nätverksträffar, seminariedagar med mera som riktar sig till alla som arbetar inom förskolan upp till gymnasiet, både pedagoger och skolledare.

Region Gävleborg driver ett nätverk för hållbart resande där kommuner, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen träffas för att diskutera och inspirera varandra i mobilitetsfrågor. För närvarande diskuteras möjligheter att finansiera en eller flera regionala reserådgivare vilket är viktigt för utsläppen inom transportsektorn.

Inom ramen för arbetet med Klimatklivet har Länsstyrelsen genomfört informationsträffar, i första hand  med inriktning mot transportsektorn. Detta har resulterat i ett antal beviljade ansökningar om laddstolpar samt tankstationer för både biogas och HVO fördelat på  kommuner i hela länet. Även andra ansökningar har beviljats, totalt 20 stycken med ett totalt belopp om 13 Mkr. Detta förväntas sänka utsläppen årligen med 26 000 ton

Region Gävleborg ingår i ett treårigt Interreg-projekt ”Green Drive Region” tillsammans med Värmland och Dalarna i Sverige och Hedmark och Akershus i Norge. Målet för projektet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken. 3 Projektet och Länsstyrelsen har genomfört informationsträffar i alla kommuner där möjlighet att söka medel från Klimatklivet har ingått.

Åtgärder inom näringslivet

Energimyndigheten tillsammans med länsstyrelserna har under året startat upp projektet Incitament med syfte att stärka de små och medelstora företagens arbete med energieffektivisering. Projektet ska samarbeta med Högskolan i Gävle som har ett treårigt projekt som syftar till energieffektivisering i företag samt med Region Gävleborgs projekt Nätverk och Noder med liknande inriktning.

Övriga åtgärder

Föreningen BiodrivMitt arbetar för att gynna alla former av fossilfria bränslen. Föreningen vänder sig till både företag och kommuner. De arrangerar och deltar i olika seminarier i länet. 4

Analys och bedömning

Utsläpp

De stora klimatpåverkande sektorerna i Gävleborg är transportsektorn, energiförsörjning och uppvärmning av bostäder. Den största minskningen var inom energiförsörjning med 64 500 ton. Industriprocessernas utsläpp har varierat kraftigt över tid men ändå minskat från 2010 och framåt för att under 2014 öka med 6 600 ton.

Inom metallindustrin har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990 fram till 2008. Sedan har utsläppen minskat kraftigt för att öka något senaste året på nationell nivå. 5 Pappers- och massaindustrins utsläpp har minskat kontinuerligt sedan 2006. Stora investeringar i ny teknik har gjorts de senaste åren.

Den största källan till koldioxidutsläpp i länet är transportsektorn. År 2014 svarade transportsektorn för 45 procent av utsläppen trots att sektorn minskat utsläppen med 10 000 ton.  Länets geografi och tunga industri medför mycket transporter.

Körsträcka

Med en gles bebyggelsestruktur följer pendling för arbete och studier vilket ger högre bilanvändning i länet än riksgenomsnittet. Genomsnittlig körsträcka med bil per person har ökat med 10 mil under 2015. Även genomsnittlig körsträcka per bil har ökat sedan 2014. 6

Antalet påstigningar inom kollektivtrafiken i länet har minskat mellan 2012 och 2014. Under 2015 har trenden vänt. Antalet påstigningar har ökat och når nästan 2012 års nivå. På nationell nivå har det varit en konstant ökning under samma period. 7

Energianvändning

Nationellt minskar användning av diesel medan användning av bensin ökar per invånare. Samma förhållanden gäller regionalt.8 I länet har användningen av fordonsgas ökat sedan 2012. Biogasen står för 65 procent av användningen. 9 Det regionala bolaget X-trafik har 206 bussar varav 15 drivs med fordonsgas, resterande drivs med diesel. 10

Många av länets kommuner arbetar aktivt med de interna transporterna. Satsningar sker på laddinfrastruktur för elbilar, HVO och biogas samt möjligheter till intern samdistribution av varor.

En stor del av industrin, främst massa- och pappersindustrin, använder en hög andel förnybar energi, biomassa, i sin produktion. Biobränsleanvändningen i länet är redan stor, vilket gör att det finns en begränsad potential att öka användningen ytterligare.

Bedömning

Länsstyrelsen hoppas att regionala mål tillsammans med antaget åtgärdsprogram ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid i länet. En ambition finns om att fortsätta arbetet med att skriva överenskommelser med andra aktörer. Arbetet går hand i hand med den vision som finns om ett klimatneutralt Gävleborg år 2050.

Gävleborg har en god potential för vindkraft både på land och till havs. Antalet nya verk har dock inte ökat under året. En utökad vindkraftsutbyggnad skulle vara positivt för att kunna nå målet.

Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin tar upp energi- och klimatfrågor på ett bra sätt. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig mot transportsnåla lösningar. För att nå klimatmålet krävs till sist en omfattande förändring av de beteende- och konsumtionsmönster som råder i samhället.

Referenser

1 http://www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm

2 http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/overenskommelser/Pages/index.aspx

3 http://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/energi-klimat/hallbara-transporter/green-drive-region/

4 http://www.biodrivmitt.se/

5 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-industrin1/

6 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx

7 http://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/

8 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx

9 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Tillforsel-och-anvandning-av-energi/Leveranser-av-fordonsgas/Aktuell-pong/307506/399188/

10 http://frida.port.se/xtrafik/nystart.cfm?def=true