Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Elva av tolv miljökvalitetsmål nås inte till 2020. Grundvatten av god kvalitet har för Dalarna en mer positiv bedömning än den nationella. I övrigt är bedömningarna i Dalarna i nivå med de nationella bedömningarna.

Inom klimatområdet har många goda projekt påbörjats för en omställning till ett hållbart samhälle. Det är bland annat genom Klimatklivet men också via initiativ som till exempel SSAB:s satsning på fossilfri stålproduktion. Samtidigt ser vi en trend med ökat flygande och det byggs nu en ny flygplats i länet och detta bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser.

Luftkvaliteten i länet som helhet har blivit bättre men i tätorterna går arbetet för långsamt för att målet ska nås i tid.

70 procent av Dalarnas sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk status. Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag har dock ökat genom vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Systemtillsynsprojektet, Dala VA:s uppströmsarbete och ökad lantbruksrådgivning är några exempel som bedöms bidra till att minska spridningen av miljögifter till ytvatten. Tillgången och kvaliteten på grundvatten är god i stora delar av länet.

Dalarna har ca 4 000 förorenade områden, de flesta är deponier med gruvavfall. Ungefär 260 objekt behöver undersökas och eventuellt efterbehandlas. 

Dalarna med glesbygd, omfattande export och besöksnäring har stora transportbehov och körsträckan med bil är högre än riksgenomsnittet. Det är kapacitetsbrist på vissa delar av länets järnvägar. Omställning till en transportsnål infrastruktur och beteendeförändringar är fortsatt viktiga.

Samverkan kan skapa smarta miljölösningar. Byggdialog Dalarna är ett exempel på samverkan som driver energi- och miljöarbetet framåt inom byggbranschen i länet.

Trots många goda insatser inom natur- och kulturmiljövården utvecklas inte biologisk mångfald, naturtyper och kulturmiljöer positivt. Förändrade livsmiljöer för växter och djur är ett stort hot. Den bristande lönsamheten leder till att ängs- och betesmarker inte sköts och hävdas inte i tillräcklig utsträckning och betesdjuren blir färre.   

Inom skogsbruket arbetar man nu utifrån målbilder för hänsyn. Men det förekommer fortfarande att skog med höga naturvärden avverkas och antalet arter i skogen som saknar gynnsam bevarandestatus är fortsatt hög. Skogsbrukets frivilliga avsättningar och den formellt skyddade skogen är viktiga men arealen behöver öka och områden samordnas på landskapsnivå. 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Bedömningen är mer positiv än den nationella 2016. Länet är gynnat när det gäller tillgången och kvalitén på grundvatten. Regional planering har ökat förutsättningarna för ett bättre skydd av grundvattnet. Uttaget av naturgrus har minskat.

Resultat

Grundvattnets kvalitet nu och i framtiden

Dalarna har god tillgång till grundvatten av bra kvalitet. Analyser från cirka 160 provtagningsstationer längs grusåsar i länet visar att grundvattnet i övervägande fall har god kemisk status (1, 2, 3, 4, 5, 6). Länsstyrelsen har genomfört undersökningarna under perioden 2007–2013.

De nationellt låga grundvattennivåerna år 2016 och 2017 har lett till ett ökat intresse för övervakning. Länsstyrelsen har inlett samtal med kommunernas vatten- och avloppsbolag samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att öka övervakningen av länets grundvattennivåer. Utöver det planeras ett projekt för att öka tillståndsansökningarna för vattenuttag vid de kommunala vattentäkterna.

Delprogrammet regional miljöövervakning för grundvatten (7) startades år 2015 och löper till 2020. Tanken är att årliga analyser från cirka 38 provtagningsstationer ska ge ökad kunskap om grundvattnets kemiska kvalitet och kvantitet samt hur dessa förändras över tid. Under hösten 2016 togs även 20 prover i grundvattenförekomster som befarades kunna vara förorenade med högflourerade ämnen (PFAS), främst i anslutning till brandövningsplatser. I ett fåtal prover återfanns låga halter, alla långt under riktvärdet (90 ng/l).

SGU har utfärdat föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Det preliminära resultatet av arbetet med statusklassificering 2014 visar att åtta grundvattenförekomster i Dalarna riskerar att inte nå god status till år 2021. Inom dessa områden kan grundvattnet ha påverkats negativt av mänskliga aktiviteter såsom avfallsdeponier, gruvavfall, jordbruk, avlopp och vägtrafik.

Under perioden 2010–2011 utarbetade Länsstyrelsen en regional vattenförsörjningsplan där varje kommun i länet behandlas (8). Planen innehåller en beskrivning av dåvarande förhållanden och en bedömning av grundvattenförekomsternas betydelse för nutida och framtida vattenförsörjning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Sett över en tjugoårsperiod har det årliga uttaget av naturgrus minskat till mindre än en tredjedel. Det är en positiv utveckling eftersom dricksvattenförsörjningen i länet till helt dominerande del baseras på grundvattenuttag och vattentäkterna ligger i anslutning till isälvsavlagringar med naturgrus.

År 2016 användes 410 560 ton naturgrus vilket var 15 procent av den totala ballastproduktionen. Andelen naturgrus har successivt minskat de senaste åren, från en tredjedel år 2011 till närmare en sjättedel av den totala ballasten 2016.

Under 2012 färdigställde Länsstyrelsen en materialförsörjningsplan för Dalarnas län (9). Planen redovisar dåvarande förhållanden och alternativ för den framtida materialförsörjningen. I planen ingår en klassning av sand- och grusförekomsterna efter geovetenskapligt värde och intresset för naturvård, kulturmiljö och vattenförsörjning.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är nära att nås i Dalarna. Länets grundvatten är av god kvalitet med några få undantag. Det som återstår för att målet ska uppnås är att vidta förebyggande åtgärder så att vattenkvaliteten kan bibehållas på lång sikt.

Utvecklingen är positiv men grundvattenfrågorna behöver uppmärksammas mer i samhällsplaneringen och dricksvattenskyddet behöver stärkas.

Skydd i form av vattenskyddsområden och kommunala lokala föreskrifter kan bidra till att motverka förorening av grundvatten som används eller kommer att användas för dricksvattenförsörjningen. Från Dalarnas län har 118 allmänna grundvattentäkter rapporterats till vattentäktsarkivet. Av dessa saknar 30 vattenskyddsområde. De grundvattentäkter som har vattenskyddsområde i Dalarnas län står för 95 procent av vattenuttaget.

I vattenförvaltningsarbetet används en indelning av länets grundvattenförekomster som SGU har fastställt. SGU har under år 2016 omarbetat den nuvarande indelningen och avgränsningen för att fler vattentäkter ska ha en definierad grundvattenförekomst. Det underlättar vattenförvaltningsarbetet när klassificering och åtgärdsförslag ska ges då förhållandena för en provtagningspunkt kan anses vara mer representativa för grundvattenförekomsten.

Höjd skatt på naturgrus och en förändring i lagstiftningen har sannolikt bidragit till minskningen av naturgrusanvändningen. Det är numera betydligt svårare att få tillstånd till nya täkter för naturgrus. Bland annat gäller att en ny täkt inte får komma till stånd om naturgrusförekomsten är betydelsefull för dricksvattenförsörjningen och täkten kan försämra vattenförsörjningen. Ökad information behövs om att alla behöver hushålla med de grustillgångar som finns i Dalarna.

Referenser

  1. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Organiska miljögifter i grundvatten. Rapport 2008:13.
  2. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Borlänge, Säters och Hedemora kommuner. Rapport 2010:05.
  3. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Avesta kommun. Rapport 2010:06.
  4. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Grundvattenundersökningar i Dalarna 2010-2011. Rapport 2012:17.
  5. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Grundvattenundersökningar i Malung-Sälens kommun 2012. PM 2013:09.
  6. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna. PM 2014:01.
  7. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Regionalt miljöövervakningsprogram för Dalarna 2015-2020.
  8. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 2012:02.
  9. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Materialförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 2012:03.