Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Elva av tolv miljökvalitetsmål nås inte till 2020. Grundvatten av god kvalitet har för Dalarna en mer positiv bedömning än den nationella. I övrigt är bedömningarna i Dalarna i nivå med de nationella bedömningarna.

Inom klimatområdet har många goda projekt påbörjats för en omställning till ett hållbart samhälle. Det är bland annat genom Klimatklivet men också via initiativ som till exempel SSAB:s satsning på fossilfri stålproduktion. Samtidigt ser vi en trend med ökat flygande och det byggs nu en ny flygplats i länet och detta bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser.

Luftkvaliteten i länet som helhet har blivit bättre men i tätorterna går arbetet för långsamt för att målet ska nås i tid.

70 procent av Dalarnas sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk status. Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag har dock ökat genom vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Systemtillsynsprojektet, Dala VA:s uppströmsarbete och ökad lantbruksrådgivning är några exempel som bedöms bidra till att minska spridningen av miljögifter till ytvatten. Tillgången och kvaliteten på grundvatten är god i stora delar av länet.

Dalarna har ca 4 000 förorenade områden, de flesta är deponier med gruvavfall. Ungefär 260 objekt behöver undersökas och eventuellt efterbehandlas. 

Dalarna med glesbygd, omfattande export och besöksnäring har stora transportbehov och körsträckan med bil är högre än riksgenomsnittet. Det är kapacitetsbrist på vissa delar av länets järnvägar. Omställning till en transportsnål infrastruktur och beteendeförändringar är fortsatt viktiga.

Samverkan kan skapa smarta miljölösningar. Byggdialog Dalarna är ett exempel på samverkan som driver energi- och miljöarbetet framåt inom byggbranschen i länet.

Trots många goda insatser inom natur- och kulturmiljövården utvecklas inte biologisk mångfald, naturtyper och kulturmiljöer positivt. Förändrade livsmiljöer för växter och djur är ett stort hot. Den bristande lönsamheten leder till att ängs- och betesmarker inte sköts och hävdas inte i tillräcklig utsträckning och betesdjuren blir färre.   

Inom skogsbruket arbetar man nu utifrån målbilder för hänsyn. Men det förekommer fortfarande att skog med höga naturvärden avverkas och antalet arter i skogen som saknar gynnsam bevarandestatus är fortsatt hög. Skogsbrukets frivilliga avsättningar och den formellt skyddade skogen är viktiga men arealen behöver öka och områden samordnas på landskapsnivå. 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Hundratals ämnen påträffas i länets ytvatten, vilket återspeglar den stora kemikalieanvändningen i samhället och industrin. Utsläppsminskande åtgärder för spridning av miljögifter i länet sker inom tillsyn, tillsynsvägledning och miljöövervakning, men större insatser krävs för att nå en giftfri miljö.

Resultat

Hundratals naturfrämmande ämnen påträffas i Dalarnas ytvatten, och det finns ca 4 000 förorenade områden i länet. Åtgärder för att minska spridningen av miljögifter är av stor betydelse och de behöver intensifieras.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Miljögiftsprovtagningen som har genomförts i Dalarnas ytvatten från 2004 till 2014 visar att ca 400 naturfrämmande ämnen påträffas i ytvattnen (1). Dessa ämnen kan oftast kopplas till länets industrihistoria men flertalet ämnen har komplex påverkansbild. Kartläggning och provtagning av miljögifter i ytvatten prioriteras och sker fortlöpande.

Dataunderlaget för miljögifter i ytvatten har legat till grund för åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen för de ytvatten som har miljögiftsproblem (3). Detta arbete är en konkretisering av åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Kunskapen från miljögiftsövervakningen har legat till grund för ett tillsynsprojekt, Systemtillsyn med fokus på miljögifter (fortsatt kallat Systemtillsynprojektet). Det är ett flerårigt arbete som syftar till att minska utsläppen till vatten genom ökad kunskap av företagens miljöbelastning, upprättande av relevanta kontrollprogram och genomförande av utsläppsminskande åtgärder. Inom projektet hålls informationsträffar för företag och kompetensutveckling för länets tillsynsmyndigheter. (2)

Den samordnade recipientkontrollen i Dalälven har sedan 2016 inkluderat organiska miljögifter i kontrollprgrammet och Kolbäcksåns vattenförbund har under 2017 påbörjat en revidering av sitt kontrollprogram i syfte att inkludera organiska miljögifter.

Ett regionalt miljöövervakningsprogram för ytavrinning av växtskyddsmedel i vattendrag i odlingsintensiva områden startade 2016 och hittills har två områden undersökts. Resultaten påvisar en spridning till närliggande vatten men halterna överstiger inte gällande gränsvärden eller index. Ytterligare tre bäckar ska provtas fram till 2020.

Länets VA-huvudmäns samarbetsorgan Dala-VA arbetar systematiskt för ett renare avloppsvatten genom uppströmsarbete.

Åtta av 15 kommuner har besvarat KemIs frågor om förebyggande kemikaliearbete och konsumentinformation. Sju av kommunerna bedriver förebyggande kemikaliearbete, oftast inom förskoleverksamhet. En kommun har tidigare genomfört Våga fråga-kampanj.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Inom Systemtillsynprojektet verkar tillsynsmyndigheterna för utfasning av farliga ämnen hos företag.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

Inom Systemtillsynprojektet ska företag kartlägga eventuellt bildande av oavsiktligt bildade ämnen i sina processer.

Förorenade områden

Ett 40-tal tunnor har bärgats vid Insjön. Sanering av tomt inför bostadsbygge utförs i Falun. Fördjupade undersökningar har genomförts vid Malungs garveri och Uddparken (sågverk med doppning) i Smedjebacken och har påbörjats vid Smällåv (sprängmedelstillverkning) i Avesta.

Inom Systemtillsynprojektet ska företag kartlägga förorenad mark på sina tomter som de ansvarar för.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020 med beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är negativ. Förvisso sjunker halterna av förbjudna ämnen i miljön, men samtidigt släpps miljöfarliga ämnen som saknar förbud och nya ämnen med okända effekter ständigt ut till miljön.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Kunskapssammanställningen av miljögiftsprovtagningen (1) möjliggör prioritering för åtgärder eller fortsatta undersökningar för påverkade ytvatten, men även riskanalyser för ytvatten med liknande påverkansbild.

Minskad spridning av miljögifter från miljöfarliga verksamheter kräver stärkt kemikalielagstiftning och kraftfullare tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler. Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behöver tillsynsmyndigheterna ställa högre krav på verksamheters kontrollprogram. Förutsättningarna för detta förbättras med Systemtillsynprojektet. Inom projektet genomförs olika kunskapshöjande insatser för miljöinspektörerna, exempelvis utbildning i miljöledningssystem och en kemikurs.

Andelen ekologiskt odlad åkermark ökar långsamt i förhållande till konventionell odling. Det behövs styrmedel för att stimulera ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel. Spridningen av växtskyddsmedel till ytvatten från konventionell odling kan påverka vattenmiljön negativt. Fortsatta undersökningar av förekomsten av växtskyddsmedel är viktiga. Åtgärder för minskad spridning av växtskyddsmedel görs i form av utbildning, information och rådgivning om säker hantering och lagring av växtskyddsmedel.

Dala VA:s uppströmsarbete fokuserar på metaller, men reningsverken släpper ut många andra ämnen med utgående vatten. För att minska utsläppen av organiska miljögifter behövs styrmedel för nya reningstekniker på reningsverken. Många miljögifter ansamlas i slam, och slam återanvänds i Dalarna vid produktion av anläggningsjord. Detta leder till att miljögifter riskerar att spridas vidare i miljön och kan även påverka människors hälsa.

Spridningen av miljögifter från hushållen behöver minskas. Med konsumentmakt kan både minskad konsumtion och miljömedvetna val påverka industri och handel. Detta kräver kunskap hos politiker och allmänheten. Lokala exempel på informationskampanjer är DalaAvfalls sorteringsguide (4) och Dala VAs Spola rätt-film (5).

Användningen av särskilt farliga ämnen

Förbud mot farliga ämnen sker i för låg takt liksom utfasning av farliga ämnen. Efter utfasning används liknande ämnen med liknande egenskaper vilka kan ge liknande effekter i miljön. Styrmedel behövs för att utfasningen av farliga ämnen ska bli mer omfattande och ske snabbare. Systemtillsynprojektet kan leda till detta.

Förorenade områden

I Dalarna finns ca 4 000 förorenade områden, för ca 260 bedöms risken så stor att de behöver undersökas.

Bidragsanslaget behöver ökas, bland annat på grund av att saneringar där fullt betalningsansvar saknas ökar i antal. Tillsynsvägledning är ett annat viktigt styrmedel för att genomdriva fler privatfinansierade åtgärder.

Referenser

  1. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Organiska miljögifter i Dalarnas ytvatten. Rapport 2016:08. http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/rapport_2016_08.aspx
  2. Minska utsläppen till Dalarnas ytvatten – Information och vägledning för företag. Länsstyrelsen Dalarnas län. 2016. http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Minskaprocent20utsläppenprocent20avprocent20miljögifterprocent20tillprocent20Dalarnasprocent20vatten.pdf
  3. Kunskapsunderlag för Dalälvens avrinningsområde. www.dalarnasvatten.se
  4. Dala Avfalls sorteringsguide. http://dalaavfall.se/
  5. Dala VA Spola Rätt. https://www.youtube.com/watch?v=4jhZq06bbmA