Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som bidrar till att uppnå generationsmålet samt flera av miljökvalitetsmålen. Till år 2020 bedömer vi att miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås.

Miljömålen är riktmärken för vad som behöver uppnås för att skapa ett hållbart samhälle. Till år 2020 bedömer vi att miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås. Det är samma bedömning som gjordes 2016. Bland de miljökvalitetsmål som endast bedöms på nationell nivå gjorde Naturvårdsverket tidigare i år bedömningen att målet Skyddande ozonskikt kommer att nås och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömde att Säker strålmiljö är nära att nås. Det innebär att 4 av de 14 miljökvalitetsmål som berör länet har goda förutsättningar att nås. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att vända trenden för dessa mål.

Sammanfattning för samtliga miljömål

I årets uppföljning av miljömålen presenterar vi hur miljön mår och hur miljöarbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här sammanställningen har dock fokus på Länsstyrelsens insatser. Nytt för i år är att generationsmålet ingår i redovisningen.

För att ställa om till ett hållbart samhälle och närma oss målen måste vi ta itu med existerande miljöproblem och samtidigt förebygga att nya miljöproblem uppstår. Vi vill framhäva att det på Länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete sker både som enskilda arbetsinsatser och i det ordinarie arbetet. Dessutom har Länsstyrelsen tagit initiativ till och startat upp ett väl fungerande Miljö- och Klimatråd, med bred representation från länets högskolor, näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Totalt ingår ca 70 personer i rådet och dess grupperingar. Länsstyrelsen har även stärkt miljömålen i miljöledningsarbetet och ökat ambitionerna att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är centrala i miljömålsarbetet.

Trots detta avsätts i dagsläget inte tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt att nå samtliga miljökvalitetsmål. För vissa miljökvalitetsmål är trenden dessutom negativ, vi kommer allt längre ifrån att nå de målen. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö. Inom flera områden finns behov av sådana kunskapshöjande åtgärder, t.ex. kring kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer.

Några andra strategiska frågor som pekas ut i uppföljningen är att saneringstakten av förorenade områden måste öka. Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning behövs för att minska övergödningen av ytvatten i länet. Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

En hög andel av vattenförekomsterna (sjöar och vattendrag) i länet har problem med övergödning. Långtidsutvärderingar av de större vattendragen som mynnar i Mälaren i länet visar att utsläppen av fosfor och kväve har minskat i länet under de senaste 50 åren. Denna minskning är i första hand ett resultat av utbyggnaden av avloppsreningsverk på 60-talet.

Sedan mitten av 1990 har halterna av näringsämnen stabiliserat sig på en hög nivå eller varit svagt ökande. Ett exempel där halterna av näringsämnen har ökat vattnet är inom Sagåns avrinningsområde. Sagån är ett av flera vattendrag i länet med hög andel jordbruksmark. I de mest jordbruksintensiva avrinningsområdena är prognosen att problemet med övergödning inte minskar. För en sjö som Mälaren, som bidrar till dricksvattenförsörjning, bad och fiske, kommer det inte att bli möjligt att nå satta kvalitetsmål inom överskådlig tid. Återhämtningstiden för en sjö av Mälarens storlek är lång och de viktigaste åtgärderna (exempelvis strukturkalkning, våtmarker och anpassade skyddszoner) för att minska övergödningen genomförs inte i tillräcklig omfattning. Åtgärdstakten är idag för låg och den naturliga återhämtningstiden i miljön är långsam. Fysiska åtgärder, som exempelvis anläggning av våtmark och sedimentationsdammar, finansieras till stor del med statliga medel. Arbetet med att utveckla attraktiva finansieringsmodeller som kombinerar olika statliga stöd pågår för att på så sätt öka verksamhetsutövares/markägares vilja att genomföra åtgärder.

Inom vattenförvaltningens område pågår en utbildningsinsats internt inom Länsstyrelsen och externt till kommunerna. Målet med denna insats är att införliva vattenförvaltningens arbetssätt och mål i de rutiner som finns vid bland annat planhandläggning och tillsynsarbete.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är neutral eller svagt negativt.

Det är dock positivt att vatten- och övergödningsfrågor idag finns på agendan hos både myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare, inte minst i och med vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer som är satta för varje vattenförekomst

Påverkan på havet

Alla vatten i Västmanland som mynnar till Mälaren som tar vattnet vidare ut till Östersjön. De viktigaste åtgärderna är de som kan genomföras innan mindre sjöar och vattendrag mynnar till Mälaren. Idag genomförs dock inte tillräckligt med åtgärder för att minska utsläppen och därför är det inte heller möjligt att nå HELCOM:s målsättning om minskade utsläpp till Östersjön.

Påverkan på landekosystemen

Trots att utsläppen av kväveoxider minskar i länet har det inte skett någon minskning av luftdepositionen av kväveföroreningar. Depositionen är något högre än vad som anses utgöra gränsen för kritisk belastning (5 kg kväve per ha och år) i större delen av Svealand.

Tillstånd i sjöar och vattendrag

Hälften av alla sjöar och vattendrag i Västmanlands län har problem med övergödning. Länsstyrelserna har tillsammans med Vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram för de vatten som har övergödningsproblem.

Vilka åtgärder har blivit genomförda för att minska belastningen av näringsämnen till vatten?

För att stimulera detta arbete finns en rad olika finansieringskällor. Ett stort LIFE-IP projekt har startats i Norra östersjöns vattendistrikt under 2017. Projektet, som heter LIFE-IP Rich Waters, syftar till att öka åtgärdstakten för att kunna uppnå vattendirektivets mål. Projektet inkluderar en rad organisationer, till exempel vattenråd, universitet och kommuner, som är drivande i olika delprojekt. Lokalt engagemang är en viktig faktor för att nå framgång.

Inom Landsbygdsprogrammet finns möjlighet att finansiera flera typer av åtgärder i jordbruket som ska minska belastningen av näringsämnen. Men det är få lantbrukare som ansöker om dessa stöd. I Västmanlands län är cirka 24% av åkermarken ansluten till Greppa Näringen.

Intresset för LOVA-bidraget är fortsättningsvis stort och flera åtgärder som lett till utsläppsminskningar av näringsämnen har blivit genomförda under året.

Tillräckligt med åtgärder kommer inte till stånd idag. Anpassade styrmedel är en annan viktig faktor för att minska övergödningen. Exempel på detta är nya/högre ersättningar för åtgärder i jordbruket och fortsatt LOVA-bidrag, men det kan också vara skärpt lagstiftning med möjlighet för Länsstyrelsen att ställa krav på åtgärder med mera. I dagsläget har Länsstyrelsen små möjligheter att få till stånd åtgärder såvida inte miljöbalken kan tillämpas.