Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som bidrar till att uppnå generationsmålet samt flera av miljökvalitetsmålen. Till år 2020 bedömer vi att miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås.

Miljömålen är riktmärken för vad som behöver uppnås för att skapa ett hållbart samhälle. Till år 2020 bedömer vi att miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås. Det är samma bedömning som gjordes 2016. Bland de miljökvalitetsmål som endast bedöms på nationell nivå gjorde Naturvårdsverket tidigare i år bedömningen att målet Skyddande ozonskikt kommer att nås och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömde att Säker strålmiljö är nära att nås. Det innebär att 4 av de 14 miljökvalitetsmål som berör länet har goda förutsättningar att nås. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att vända trenden för dessa mål.

Sammanfattning för samtliga miljömål

I årets uppföljning av miljömålen presenterar vi hur miljön mår och hur miljöarbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här sammanställningen har dock fokus på Länsstyrelsens insatser. Nytt för i år är att generationsmålet ingår i redovisningen.

För att ställa om till ett hållbart samhälle och närma oss målen måste vi ta itu med existerande miljöproblem och samtidigt förebygga att nya miljöproblem uppstår. Vi vill framhäva att det på Länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete sker både som enskilda arbetsinsatser och i det ordinarie arbetet. Dessutom har Länsstyrelsen tagit initiativ till och startat upp ett väl fungerande Miljö- och Klimatråd, med bred representation från länets högskolor, näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Totalt ingår ca 70 personer i rådet och dess grupperingar. Länsstyrelsen har även stärkt miljömålen i miljöledningsarbetet och ökat ambitionerna att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är centrala i miljömålsarbetet.

Trots detta avsätts i dagsläget inte tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt att nå samtliga miljökvalitetsmål. För vissa miljökvalitetsmål är trenden dessutom negativ, vi kommer allt längre ifrån att nå de målen. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö. Inom flera områden finns behov av sådana kunskapshöjande åtgärder, t.ex. kring kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer.

Några andra strategiska frågor som pekas ut i uppföljningen är att saneringstakten av förorenade områden måste öka. Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning behövs för att minska övergödningen av ytvatten i länet. Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

För miljökvalitetsmålet finns följande fyra preciseringar:

Strålskyddsprinciper

Mål: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är möjligt.

I länet berörs verksamhet hos tandläkare och sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås kommun. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som utför tillsyn av strålskydd.

Radioaktiva ämnen

Mål: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.

I länet berörs i första hand Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås kommun. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som utför tillsyn av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen utför miljöbalkstillsyn vid anläggningen.

Bakgrundsstrålningen i länet mäts var sjunde månad av kommunerna. Mätningar görs i 23 mätpunkter, varefter Länsstyrelsen registrerar data i Strålsäkerhetsmyndighetens databas.

Ultraviolett strålning

Mål: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.

Solens UV-strålning är den främsta orsaken till hudcancer, men UV-strålning från solarier kan ha en bidragande effekt. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige. Den allvarligaste formen är malignt melanom. Antalet nya fall av malignt melanom varierar relativt mycket mellan olika år, men det är en uppåtgående trend. År 2015 fick 117 personer i Västmanlands län diagnosen malignt melanom. Omräknat till åldersstandardiserad incidens per 100 000 invånare låg länet då över riksgenomsnittet.

Kommunernas miljökontor utför miljöbalkstillsyn vid bl.a. solarier, skolor och förskolor (utemiljöer). Länsstyrelsen stödjer och samordnar miljökontorens tillsyn inom ramen för sin tillsynsvägledning.

Elektromagnetiska fält

Mål: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Kommunernas miljökontor utför miljöbalkstillsyn över elektromagnetiska fält i t.ex. bostäder samt vård- och undervisningslokaler. Länsstyrelsen stödjer och samordnar miljökontorens tillsyn inom ramen för sin tillsynsvägledning. Länsstyrelsen bevakar frågan om elektromagnetiska fält när myndigheten yttrar sig över kommunala detaljplaner.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen ska inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen, då det görs nationellt av Strålsäkerhetsmyndigheten.