Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå miljökvalitetsmålen.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning är viktiga faktorer för att minska övergödningen av ytvatten i länet.

Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Det är viktigt att notera att det på länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete kan ske som enskilda arbetsinsatser eller i det ordinarie arbetet. Ett sätt att tydliggöra dessa arbetsinsatser är att sätta realistiska mål och mål på årsbasis.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Strålskyddsprinciper

Riksdagens precisering innebär att individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är möjligt. I länet berörs länets sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som utför tillsyn av strålsäkerhet.

Radioaktiva ämnen

Riksdagens precisering innebär att utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön ska begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. I länet berörs Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås. Vid anläggningen utför SSM tillsyn av radioaktiva ämnen och Länsstyrelsen miljöbalkstillsyn.

Länets bakgrundsstrålning mäts var sjunde månad. Kommunerna gör dessa mätningar i 23 mätpunkter, varefter Länsstyrelsen registrerar data i SSM:s databas.

UV-strålning

Riksdagens precisering innebär att antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000. Solens UV-strålning är den främsta orsaken till hudcancer. UV-strålning från solarier kan ha en bidragande effekt. Upprepade brännskador av solen, särskilt under barn- och ungdomsåren, tycks ha större betydelse än den totala mängden sol när det gäller risken att utveckla malignt melanom. Personer med ljus, fräknig hy är speciellt känsliga för solljus.

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige. Det finns tre former av hudcancer - malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. Den allvarligaste formen är malignt melanom. Antalet nya fall av malignt melanom varierar relativt mycket mellan olika år, men det är en uppåtgående trend.

År 2014 fick 97 personer i Västmanlands län diagnosen malignt melanom, varav 49 kvinnor och 48 män. Omräknat till antal nya fall per 100 000 invånare (åldersstandardiserad incidens)  motsvarar det 37,66 nya fall bland kvinnor och 36,85 nya fall bland män i länet. Västmanlands län ligger dock under riksgenomsnittet som år 2014 var 37,92 för kvinnor och 39,48 för män.

Kommunernas miljökontor utför miljöbalkstillsyn vid bland annat solarier, skolor och förskolor. Länsstyrelsen kan inom ramen för sin tillsynsvägledning samordna och stödja den kommunala tillsynen. Under 2015 anordnade Länsstyrelsen en hälsoskyddsträff, då vi bland annatdiskuterade solarietillsyn och tillämpning av SSM:s solarieföreskrifter.

Elektromagnetiska fält

Riksdagens precisering innebär att exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Länsstyrelsen kan i sin tillsynsvägledande roll stödja och samordna miljökontorens miljöbalkstillsyn över elektromagnetiska fält i till exempel bostäder och vård- och undervisningslokaler. Frågan bevakas även när Länsstyrelsen yttrar sig över kommunala detaljplaner.

?????Analys och bedömning

?Länsstyrelsen ska inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen, då det görs nationellt av Strålsäkerhetsmyndigheten.

?