Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå miljökvalitetsmålen.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning är viktiga faktorer för att minska övergödningen av ytvatten i länet.

Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Det är viktigt att notera att det på länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete kan ske som enskilda arbetsinsatser eller i det ordinarie arbetet. Ett sätt att tydliggöra dessa arbetsinsatser är att sätta realistiska mål och mål på årsbasis.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Giftfri miljö är troligen ett av de miljökvalitetsmål som är svårast att uppnå. I det moderna samhället används ett extremt stort antal kemiska ämnen. Miljökvalitetsmålet berör arbetsområden som styrs av allt från lokala beslut till internationell lagstiftning. De styrmedel som finns är i hög utsträckning nationell och internationell lagstiftning samt konventioner. De saknas en helhetsbild kring miljögiftsituationen i länet.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

För enstaka ämnen minskar halterna i människor och i miljön, för andra ökar halterna. För det stora flertalet ämnen saknas i nuläget kunskap om halter och hur de förändras över tiden. Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå preciseringen.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Många kemiska ämnen är redan spridda i miljön. Antalet kemiska ämnen och antalet varor som innehåller kemiska ämnen ökar, vilket gör det svårt att minska den sammanlagda exponeringen. Produktionsvolymen ökar och är i dag nästan 60 gånger större än på 1950-talet.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Det är inom en generation svårt att skapa förutsättningar för att nå preciseringen. Arbetet med utfasning av särskilt farliga ämnen kräver kontinuerligt arbete av tillsynsmyndigheterna. Utfasning av särskilt farliga ämnen inom byggande syftar till denna precisering.

Förorenade områden

Länet har en historik av gruvor och annan industri kopplad till metallhantering. Denna historik gör sig påmind i dag genom ett stort antal förorenade områden.

Arbete med förorenade områden har pågått sedan 1999. I länet finns lite mer än 2600 områden som är eller misstänks vara förorenade. Över 700 objekt har utretts vidare genom inventering enligt MIFO-metodiken. Hittills har 42 objekt placerats i riskklass 1 (mycket stor risk för människa och miljön) och 293 objekt i riskklass 2 (stor risk). Inventeringsarbetet avslutades 2014.

Bidrag till undersökningar och åtgärder kan ges om det inte finns någon som är ansvarig. Under 2016 drevs i länet fyra bidragsfinansierade objekt i åtgärdsfas. Länet beviljades som första län i landet medel för saneringsåtgärd av mark inför bostadsbyggande på två objekt i Sala.

Länsstyrelsen har tillsyn över 51 objekt inom riskklass 1 respektive 2. På fem av dessa objekt delar länsstyrelsen tillsynsansvar med aktuell kommun. 34 objekt utgörs av nedlagda verksamheter. Antal tillsynsobjekt i riskklass 3 och 4 är inte bedömt. På objekt inom riskklass 3 och 4 genomförs endast tillsyn i samband med exploateringsärenden och annan händelsestyrd tillsyn.

Ekologisk animalisk produktion

Jämfört med riksgenomsnittet år 2015 har Västmanland en högre andel ekologisk djurhållning. Under året var cirka 32 procent av länets mjölkkor certifierade.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel samt åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ. Målet är svårt att påverka regionalt.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

Halten i miljön av tidigare kända naturfrämmande ämnen är för hög samtidigt som nya ämnen sprids bland annat från olika produkter. En ökad kunskap och medvetandegörande kan bidra till att styra konsumtionen mot produkter som är bättre för hälsa och miljön.

För många ämnen som förekommer på marknaden saknas det i nuläget grundläggande kunskap om hur de påverkar hälsa och miljön, hur ämnena används och hur de sprids. Informationen om hur ämnena förekommer i varor är också bristfällig. Därmed försvåras kontroll och förebyggande åtgärder.

Ytterligare insatser krävs för att sprida information om farliga ämnen i material, produkter och varor. Det krävs tydligare märkning så att konsumeten kan göra ett aktiv val.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Vi lever idag i ett kemikalieintensivt samhälle där mycket av miljöproblemen kommer från den globala användningen av kemikalier i varor. Användningen av kemikalier är starkt kopplad till vår livsstil. De flesta av de varor som vi använder i vår vardag framställs med hjälp av kemikalier. Det gäller leksaker, kläder, elektronik, kosmetika och byggprodukter.

I maten kan det finnas rester av bekämpningsmedel eller kemiska ämnen från förpackningar. Många kemikalier kan långsamt läcka från varor, till exempel från kläder och elektronik. Läckaget från en enskild vara kan verka vara försumbar, men de stora volymerna gör att det totala läckaget kan vara betydande och orsaka skador på hälsa och i miljön. Små barn kan få i sig kemikalier via bröstmjölken. Förekomsten av farliga ämnen i varor gör också att det blir svårare att återvinna materialet, utan att åter utsätta människa och miljön för risker.

Förorenade områden

Länet har många förorenade områden som behöver åtgärdas. Arbetet med förorenade områden som utförs av Länsstyrelsen och kommunerna är en av grundförutsättningarna för att uppnå en Giftfri miljö.  Efterbehandlingsarbetet är både resurs- och tidskrävande, men takten skulle behöva ökas om de föreslagna etappmålen och preciseringen skall kunna nås. Det behövs fortsatt finansiering till bidrag och administration för att få till stånd åtgärdsarbete, samtidigt som det behövs mer tillsynsresurser för att öka andelen privatfinansierade åtgärder. Databasen för förorenade områden behöver fortlöpande administreras och förvaltas framöver, då den är ett viktigt planeringsunderlag.

Ekologisk animalisk produktion

Genom att öka efterfrågan på ekologiska produkter kan konsumenter driva utvecklingen i önskvärd riktning.  Detta kan avse ökning av den ekologiska produktionen av griskött, matfågel, kött från nöt, mjölk och ägg.