Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Örebro läns miljömål?

Fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker och negativ för två. För övriga mål är utvecklingen neutral eller oklar.

Samhället behöver tydligare styras i en riktning som styr mot miljömålen och ett hållbart samhälle. Produktion och konsumtion behöver styras om till mer långlivade produkter som i högre grad är ekonomiskt lönsamma att reparera. Transporterna behöver i ökad grad ske utan klimat och hälsoskadliga utsläpp och livsmedlen bör produceras med hållbara metoder som i ökad grad gynnar Sveriges odlingslandskap och miljö.

Trenden i Örebro läns miljö och av det åtgärdsarbete som påverkar miljön i länet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker, neutral för fyra och negativ för två. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå.

Utsläppen av försurande ämnen minskar i Europa och Sverige vilket påverkar försurningsmålet i positiv riktning. Omfattande restaureringsprojekt med offentliga medel innebär att trenden för Myllrande våtmarker fortfarande är positiv.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Länet tar omhand och omsätter nya bidrag för energi och klimatåtgärder. Utsläppsminskningarna sker i alla sektorer utom transporter och arbetsmaskiner. Transportsektorn står nu för 43 procent av länets utsläpp. Tillväxt- och samhällsplaneringsarbetet behöver utvecklas för att skapa strukturer som bidrar till att klimatmålen uppnås.

Utsläppen från länets befolkning ur ett konsumtionsperspektiv, där även utlandsresor och utsläpp i andra länder från produktion av varor som importeras till länet räknas in, ökar dock.

Giftfri miljö

Ca hälften av länets kommuner arbetar med styrdokument för en giftfri skola och samverkansrådet för kemikaliefrågor har börjat sitt arbete. Region Örebro län är mycket aktiva i kemikaliearbetet och Örebro kommun har tagit fram strategier för giftfri kommun och miljöanpassat byggande. Det senare är viktigt mot bakgrund av att nybyggnadstakten är mycket hög i kommunen för närvarande.

Biologisk mångfald

Avverkningar i skogar med lång kontinuitet, hög ålder och med stora biologiska värden sker fortfarande vilket missgynnar den biologiska mångfalden. Nya styrmedel behövs för att flera av miljömålen ska nås. Länsstyrelsens nya uppdrag om handlingsplan för grön infrastruktur innebär att bättre kunskapsunderlag tas fram för naturvårdsarbetet och utgör en yta för ökat samarbete med de areella näringarna.

Lönsamheten inom jordbrukssektorn behöver öka på ett sätt som stimulerar till ökad användning av naturbetesmarker och ökad anläggning och hävd av våtmarker och småbiotoper. Anslutningen till miljöstöden är för låg. Det är av största vikt att ersättningsnivåerna inom miljöstöden höjs och att övriga stöd till jordbrukssektorn riktas mot ökad miljönytta. Den successiva minskningen av antalet nötdjur och småbrukare i länet är ett hot mot det viktiga arbetet att beta fler naturbetesmarker.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Med över 600 dammar inom länet är Örebro län trots sin ringa storlek bland de länen med flest dammar i Sverige. I slättlandskapet är i stort sett alla vattendrag omgrävda och i skogslandskapet har vattendragen rensats till förmån för bland annat flottningen. Sammantaget innebär det att vattendragen speglar det historiskt omfattande nyttjandet av vattenkraft i länet samtidigt men innebär stora förluster av biologisk mångfald och isolerade fickor av värdefulla vattenmiljöer.

Under året har arbetet med Hammarskogsån fortsatt för att återskapa en levande vattenmiljö med fokus på flodpärlmussla och öring. Snart är Hammarskogsån helt fri från vandringshinder och öring kan nå beståndet av flodpärlmussla. Åtgärder har även gjorts för att återskapa en naturlig hydrologisk regim i Bredsjöbäcken och i Lillån från Multen. I Bredsjöbäcken har beståndet av flodpärlmussla minskat kraftigt under senare år.

Större åtgärder har även genomförts i Lankälven för att återskapa vandringsmöjligheter och livsmiljöer för strömvattenlevande fauna. Samtliga åtgärder har finansierats av statliga medel och bidrag från Naturskyddsföreningen samt medfinansiering från markägare. Åtgärder och tillsynsinsatser har även gjorts i Laxån som är kraftigt påverkad av dammar och andra fysiska ingrepp. Flera domstolsprövningar har initierats och slutförts under året bl.a. i Rällsälven, Hammarskogsån, Svartån, Laxån m.fl. Länsstyrelsen har påbörjat ett projekt för att restaurera den flottningsrensade Nittälven som i hela länets sträckning under året blivit naturreservat.

Under 2017 har kulturmiljövärden inventerats vid 204 dammar i Arbogaåns avrinningsområde. Länsstyrelsen har också initierat en diskussion mellan länsstyrelserna i Mellansverige som syftar till en ensad bedömning av dammars fornlämningsstatus. Vi har också deltagit i Riksantikvarieämbetets arbete med bedömning av vattenmiljöers känslighet och tålighet från ett kulturmiljöperspektiv. Länsstyrelsen medverkade även vid en diskussionskväll om dammar som anordnades av Örebro läns museum.

Målkonflikt mellan natur- och kulturmiljövärden

Restaureringsåtgärder genomförs främst för att stärka hotade arter och livsmiljöer knutna till vattenmiljön. Åtgärder behövs dock på en bredare front och framförallt i större vattenområden för att uppnå miljömålet.

Endast ett fåtal vattenanknutna kulturmiljöer är skyddade i länet. Flera limniska reservat är på gång och förhandlingar pågår med markägare. Arbetet med att restaurera vattendrag med syfte att främja fiskvandring innebär att kulturmiljövärden skadas i större eller mindre grad.

Vi arbetar tvärsektoriellt för att hitta goda kompromisser så att båda intressena kan tillgodoses på ett godtagbart sätt. Samverkan försvåras dock, till kulturmiljövårdens nackdel, av obalanser avseende kunskapsunderlag och resurser. Vår förhoppning är att hitta bra kompromisser för såväl de biologiska värden som för kulturmiljövärdena.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen för miljömålet regionalt bedöms som neutral eftersom de insatser som görs har liten effekt i relation till det totala åtgärdsbehovet i länet. Fortfarande bedriver många verksamheter sin verksamhet utan miljöhänsyn. Exempelvis sker nolltappning till värdefulla forssträckor i anslutning till många vattenkraftverk.

Ny lagstiftning vattenkraft

En grundförutsättning för att nå flertalet av preciseringarna inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag är villkor om minimitappning och faunapassager vid vattenkraftverk samt att vissa vattenkraftverk rivs ut.

Under året har Länsstyrelserna getts möjlighet att yttra sig för en promemoria från regeringskansliet gällande ny lagstiftning för vattenkraft. Förändringarna syftar till att vattenkraften ska ha moderna miljövillkor och ska säkerställa att Sverige genomför de åtgärder som krävs för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten med fokus på vattenkraft. Länsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen till regeländringar i promemorian.

Resursförstärkning krävs till Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter för att genomdriva omprövning och prövning av vattenkraften i länet. Kulturmiljöer i eller vid vatten påverkas av prövningarna. I de fall kraftverk och dammar utgör särskilt värdefulla kulturmiljöer bör finansiering finnas för att de ska kunna bevaras eller åtgärder kunna anpassas. De nya lagförslagen gäller dock nästan enbart vattenkraft och Länsstyrelsen anser även att ny lagstiftning och resurser behövs för andra dammar och fysiska ingrepp som skadar vattenmiljön.

Risk att vi inte når god status och risk att kulturmiljövärden skadas

Om inte ytterligare styrmedel ges till restaureringsarbetet kommer den biologiska mångfalden att utarmas ännu mer i många vattendrag. I nuläget finns värdekärnorna för vattenmiljöer framförallt i mindre vattendrag. I de större vattendragen är många värdetrakter i princip försvunna till följd av kraftig påverkan. För att nå god ekologisk status krävs att ytterligare styrmedel för restaurering av vattenmiljön införs och att resurser prioriteras till tillsynsarbetet för att verksamheter ska ha tillstånd och bedriva sin verksamhet enligt modern lagstiftning. Det innebär också att resurser krävs för att tillvarata kulturmiljövärden i och i anslutning till vatten i samband med att naturvårdande åtgärder genomförs. I arbetet med att nå god ekologisk status bör hänsyn tas till helhetsmiljön så att kommande generationer kan njuta av levande vatten, rika kulturmiljöer och nyttja förnybar el.