Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Örebro läns miljömål?

Fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker och negativ för två. För övriga mål är utvecklingen neutral eller oklar.

Samhället behöver tydligare styras i en riktning som styr mot miljömålen och ett hållbart samhälle. Produktion och konsumtion behöver styras om till mer långlivade produkter som i högre grad är ekonomiskt lönsamma att reparera. Transporterna behöver i ökad grad ske utan klimat och hälsoskadliga utsläpp och livsmedlen bör produceras med hållbara metoder som i ökad grad gynnar Sveriges odlingslandskap och miljö.

Trenden i Örebro läns miljö och av det åtgärdsarbete som påverkar miljön i länet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker, neutral för fyra och negativ för två. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå.

Utsläppen av försurande ämnen minskar i Europa och Sverige vilket påverkar försurningsmålet i positiv riktning. Omfattande restaureringsprojekt med offentliga medel innebär att trenden för Myllrande våtmarker fortfarande är positiv.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Länet tar omhand och omsätter nya bidrag för energi och klimatåtgärder. Utsläppsminskningarna sker i alla sektorer utom transporter och arbetsmaskiner. Transportsektorn står nu för 43 procent av länets utsläpp. Tillväxt- och samhällsplaneringsarbetet behöver utvecklas för att skapa strukturer som bidrar till att klimatmålen uppnås.

Utsläppen från länets befolkning ur ett konsumtionsperspektiv, där även utlandsresor och utsläpp i andra länder från produktion av varor som importeras till länet räknas in, ökar dock.

Giftfri miljö

Ca hälften av länets kommuner arbetar med styrdokument för en giftfri skola och samverkansrådet för kemikaliefrågor har börjat sitt arbete. Region Örebro län är mycket aktiva i kemikaliearbetet och Örebro kommun har tagit fram strategier för giftfri kommun och miljöanpassat byggande. Det senare är viktigt mot bakgrund av att nybyggnadstakten är mycket hög i kommunen för närvarande.

Biologisk mångfald

Avverkningar i skogar med lång kontinuitet, hög ålder och med stora biologiska värden sker fortfarande vilket missgynnar den biologiska mångfalden. Nya styrmedel behövs för att flera av miljömålen ska nås. Länsstyrelsens nya uppdrag om handlingsplan för grön infrastruktur innebär att bättre kunskapsunderlag tas fram för naturvårdsarbetet och utgör en yta för ökat samarbete med de areella näringarna.

Lönsamheten inom jordbrukssektorn behöver öka på ett sätt som stimulerar till ökad användning av naturbetesmarker och ökad anläggning och hävd av våtmarker och småbiotoper. Anslutningen till miljöstöden är för låg. Det är av största vikt att ersättningsnivåerna inom miljöstöden höjs och att övriga stöd till jordbrukssektorn riktas mot ökad miljönytta. Den successiva minskningen av antalet nötdjur och småbrukare i länet är ett hot mot det viktiga arbetet att beta fler naturbetesmarker.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Arbete med att minska barns exponering för farliga kemikalier i vardagen fortsätter att prioriteras i länet. Mycket finns kvar att göra när det gäller kunskaperna om förekomst av miljögifter i miljön och sanering av kända förorenade områden.

Användning av och exponering för farliga ämnen

Åtgärder på regional nivå

Region Örebro län har tagit fram ett program för hållbar utveckling 2017 till 2020, där flera av indikatorerna är kopplade till förebyggande kemikaliearbete. Arbets- och miljömedicinska kliniken har gjort ett podd-avsnitt om hormonstörande ämnen.

I år har Länsstyrelsen i Örebro fått en fördubbling av medel för övervakning av miljögifter i vattenmiljön tack vare deltagande i ett 7,5 år lång EU projekt. Projektet ingår i LIFE IP Rich Waters och syftar till att koordinera övervakning av miljögifter i Norra Östersjöns vattendistrikt. Eftersom det saknas dataunderlag i stor utsträckning angående halter av miljögifter i miljön är förhoppningar att projektet ska ge ett bra underlag för det fortsatta åtgärdsarbetet.

Den regionala samverkansgrupp för giftfri vardag har träffat en gång under året för att diskutera möjligheten för Naturskyddsföreningen att hjälpa kommuner med inventering av produkter som innehåller farliga ämnen i förskolor.

Åtgärder på kommunal nivå

Inom det kommande året bör halva länets kommuner (Örebro, Degerfors, Karlskoga, Lekeberg, Laxå, Askersund) ha styrdokument för giftfri skola. Många kommuner har märkt att arbetet redan är på gång på förskolors eget initiativ. Utöver arbete med skolor har Örebro kommun även tagit fram en strategi för en giftfri kommun och en strategi för miljöanpassat byggande. Flera kommuner är eller jobbar på att bli miljödiplomerade, vilket innebär rutiner och riktlinjer för hantering av kemikalier.

Inga av länets kommuner har informerat invånarna om rätten att få information om farliga ämnen i varor.

Hallsbergs kommun jobbar med ett projekt med förorenad mark vid en tidigare plantskola. Karlskoga har jobbat med ett tillsynsprojekt gällande bekämpningsmedel vid lantbruk, golfbanor och växthus samt har godkänt en ansökan om kvicksilversanering på en tandvårdsmottagning.

Övriga åtgärder

Forskningscentrum MTM vid Örebro universitet arbetar med ett projekt för att studera emissioner från byggmaterial i lågenergihus som används till förskolor. Preliminära resultat antyder att halterna av miljögifter i lågenergihus är relativt låga på grund av effektiv ventilation. Introducering av möbler och andra föremål ser ut att påverka inomhusklimat i större utsträckning än byggmaterial.

Förorenade områden

Idag räknar vi med att de flesta potentiellt förorenade områden i länet är identifierade. Drygt 4000 objekt har identifierats i Örebro län. Av dessa tillhör ca 40 stycken riskklass 1 och ca 350 stycken riskklass 2. Länsstyrelsen och kommunerna har hittills åtgärdat ungefär 190 av de totalt 4000 objekten. Under 2017 leder SGU ett stort saneringsarbete av ett av länets prioriterade förorenade områden, en gammal impregneringsverksamhet i Åsbro.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om utvecklingen i miljön är positiv eller negativ. I nuläget visar tillgängliga siffror på att importen och tillverkningen av varor med särskilt farliga ämnen ökat i länet på senare år. Parallellt med denna ökning kan emellertid även en ökning i intresset och engagemanget för kemikaliefrågor konstateras.

”Giftfri vardag” har prioriterats av länets kommuner som ett fokusområde inom det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Förhoppningsvis är det ett tecken på att vi i Örebro län snart kommer se fler politiska beslut på att fasa ut hälsofarliga material och produkter från framförallt förskolor och andra miljöer där barn vistas. En föregångare i detta sammanhang är Karlskoga kommun där kommunfullmäktige 2013 fattade beslut om att barn i förskolan ska ges en giftfri vardag. Även Region Örebro län har höga ambitioner på området.

Det är omöjligt att enbart genom lokala och regionala insatser uppnå en giftfri miljö. Det moderna konsumtionssamhället, med en allt större global kemikalie- och varuproduktion som ökar den diffusa spridningen av farliga ämnen, gör det nödvändigt med fler och kraftfullare nationella och internationella åtgärder för att minska användandet av farliga kemikalier. Ett lokalt och regionalt engagemang är givetvis viktigt, men för att miljökvalitetsmålet ska nås behövs en starkare lagstiftning och politiska incitament som gynnar miljömässigt hållbara livsstilar och konsumtionsmönster.

Preciseringen om förorenade områden kommer inte att nås i Örebro län till 2050. Enligt miljömålet ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. Det är i nuläget svårt att avgöra hur stor del av de identifierade samt riskklassade objekten som kommer att behöva åtgärdas. Gör man ett antagande att alla riskklass 1 och 2 ska åtgärdas rör det sig om ungefär 400 objekt. Om målet ska uppnås behöver minst tio objekt saneras per år vilket inte bedöms som möjligt med nuvarande resurser.

Länsstyrelsen jobbar aktivt mot kommunerna för att via utbildningar och projekt lyfta frågan angående förorenade områden för att försöka att öka saneringstakten. För att målet ska uppnås måste både Länsstyrelsen och kommunerna få mer resurser och anslaget till Naturvårdsverket ökas.

Referenser

Kemikalieinspektionen, Produktregistret. 2012.

Miljömålsportalen, Giftfri miljö – uppföljning 2014, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/.

Samverkansgruppen för kemikaliefrågor i Örebro län.

Örebro läns landstings hållbarhetsprogram 2012-2015.

EBH-stödet (Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden)