Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Örebro läns miljömål?

Fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker och negativ för två. För övriga mål är utvecklingen neutral eller oklar.

Samhället behöver tydligare styras i en riktning som styr mot miljömålen och ett hållbart samhälle. Produktion och konsumtion behöver styras om till mer långlivade produkter som i högre grad är ekonomiskt lönsamma att reparera. Transporterna behöver i ökad grad ske utan klimat och hälsoskadliga utsläpp och livsmedlen bör produceras med hållbara metoder som i ökad grad gynnar Sveriges odlingslandskap och miljö.

Trenden i Örebro läns miljö och av det åtgärdsarbete som påverkar miljön i länet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker, neutral för fyra och negativ för två. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå.

Utsläppen av försurande ämnen minskar i Europa och Sverige vilket påverkar försurningsmålet i positiv riktning. Omfattande restaureringsprojekt med offentliga medel innebär att trenden för Myllrande våtmarker fortfarande är positiv.

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Länet tar omhand och omsätter nya bidrag för energi och klimatåtgärder. Utsläppsminskningarna sker i alla sektorer utom transporter och arbetsmaskiner. Transportsektorn står nu för 43 procent av länets utsläpp. Tillväxt- och samhällsplaneringsarbetet behöver utvecklas för att skapa strukturer som bidrar till att klimatmålen uppnås.

Utsläppen från länets befolkning ur ett konsumtionsperspektiv, där även utlandsresor och utsläpp i andra länder från produktion av varor som importeras till länet räknas in, ökar dock.

Giftfri miljö

Ca hälften av länets kommuner arbetar med styrdokument för en giftfri skola och samverkansrådet för kemikaliefrågor har börjat sitt arbete. Region Örebro län är mycket aktiva i kemikaliearbetet och Örebro kommun har tagit fram strategier för giftfri kommun och miljöanpassat byggande. Det senare är viktigt mot bakgrund av att nybyggnadstakten är mycket hög i kommunen för närvarande.

Biologisk mångfald

Avverkningar i skogar med lång kontinuitet, hög ålder och med stora biologiska värden sker fortfarande vilket missgynnar den biologiska mångfalden. Nya styrmedel behövs för att flera av miljömålen ska nås. Länsstyrelsens nya uppdrag om handlingsplan för grön infrastruktur innebär att bättre kunskapsunderlag tas fram för naturvårdsarbetet och utgör en yta för ökat samarbete med de areella näringarna.

Lönsamheten inom jordbrukssektorn behöver öka på ett sätt som stimulerar till ökad användning av naturbetesmarker och ökad anläggning och hävd av våtmarker och småbiotoper. Anslutningen till miljöstöden är för låg. Det är av största vikt att ersättningsnivåerna inom miljöstöden höjs och att övriga stöd till jordbrukssektorn riktas mot ökad miljönytta. Den successiva minskningen av antalet nötdjur och småbrukare i länet är ett hot mot det viktiga arbetet att beta fler naturbetesmarker.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Vi har uppnått målet för minskad klimatpåverkan 2020 och har mot bakgrund av nya nationella mål nyligen fastställt mål till 2030. För att nå målen behöver vi minska utsläppen, använda energin effektivt och gå över till förnybara bränslen och råvaror.

Åtgärder på regional nivå - Myndigheter

Länsstyrelsen har i samverkan med Region Örebro län antagit ett nytt Energi- och klimatprogram. Vi vägleder företag och kommuner kring Klimatklivet, samordnar nätverk för stora företag, driver projekt med kommunerna kring transportsnål planering samt energieffektivisering i små och medelstora företag. Vi har avslutat ett projekt kring laddinfrastruktur och deltar i nya projekt kring hållbart resande och utformning av gaturum.

Under året har vi aktivt deltagit i arbetet med hållbarhetsperspektiv i både ny Regional utvecklingsstrategi, handlingsplan för miljöintegrering i tillväxtarbetet samt nationell och regional infrastrukturplan. Vi bedömer att infrastrukturplanerna inte i tillräcklig grad beaktar klimatmålen och ser allvarligt på att viktiga järnvägssatsningar senarelagts. I samverkan med Tillväxtverket, Regionen, Naturvårdsverket, Boverket och Trafikverket informerar länsstyrelsen om olika stödformer i syfte att förenkla för företag och andra organisationer att hitta rätt. Länsstyrelsen i Örebro län är även aktiva i det länsgemensamma utvecklingsarbetet kring vårt uppdrag att samordna energi- och klimatarbetet.

Kommunal nivå

Arbetet med nya Energi- och klimatprogrammet har inneburit intensivare kontakter med kommunerna för att skapa samsyn och delaktighet. Exempel på åtgärder: Askersunds kommun har invigt en ny energilösning med solceller, energilager och laddstationer i samverkan med Vattenfall. En ny tankstation för biogas är under uppförande i Karlskoga. Linde energi bygger en ny biopanna och gör investeringar för tillvaratagande av restvärme i Guldsmedshyttan. Lindesbergs kommun har beviljats stöd för investeringar i samband med ny omlastningsterminal i Frövi. Degerfors energi och Lekebergs kommun arbetar med installation av laddstationer. Karlskoga, Kumla och Örebro kommun har beviljats Stadsmiljöavtal för satsningar på kollektivtrafik och cykel.

Åtgärder inom näringslivet

Under 2017 har industrin fortsatt med att ta tillvara restvärme och byta ut olja mot biobränsle. Klimatklivet bidrar till en ökad takt i åtgärdsarbetet. Kopparbergs bryggeri har tagit emot det regionala Energipriset som årets föredöme mot bakgrund av energieffektivisering och utfasning av fossil energi.  Minskade skattesubventioner och investeringsstöd spelar roll men flera industrier ställer om mot bakgrund av affärsnytta och kundkrav. På transportområdet så har en privat aktör fått stöd för investeringar i en omlastningsterminal i Kvarntorp för att kunna öka transporter av gods på järnväg. Vi har arrangerat ett par möten kring biobränslen och fossilfria transporter och märker ett ökande intresse för frågorna.

Analys och bedömning

Örebro läns klimatutsläpp minskar. Det har inte skett stora förändringar sedan förra uppföljningen. De flesta kurvorna pekar nedåt men industrins utsläpp är ungefär oförändrade. Energisektorn förbättrar stadigt sina siffror och minskade utsläppen tio procent mellan 2013 och 2014. Transporter står för 43 procent av länets klimatpåverkande utsläpp. De minskar men i en lägre takt. Örebro län har många lager och åkerier. Vi vill utveckla transportrelaterat näringsliv och har ett ansvar att främja effektiva och hållbara transporter. Att i samhällsplaneringen främja energieffektiva resor och transporter är grunden. Som komplement behövs både nationella styrmedel och regionala insatser.

Arbetet kring hållbart resande och transporter har ökat under året i länet. Klimat börjar få genomslag i den fysiska planeringen men det är långt kvar till en transportsnål samhällsplanering. För att utveckla arbetet driver Länsstyrelsen ett projekt på temat i samverkan med kommunerna. Region Örebro län driver ett projekt kring hållbart resande i offentliga organisationer. I arbetet med näringslivsutveckling finns mer att göra och den nya strategin för integrering av miljö och klimatfrågor blir ett viktigt underlag. Kommunerna har många roller där de kan bidra till minskade utsläpp - både i egen verksamhet och i kontakter med näringsliv och medborgare. Temat för årets energi- och klimatdag var hur går vi från ord till handling. Kommuner, organisationer och näringsliv lämnade inspel i arbetet med en handlingsplan för att nå målen i det uppdaterade energi- och klimatprogrammet.

För att nå klimatmålen behöver energianvändningen bli effektiv i alla sektorer. Våra konsumtionsmönster och vår markanvändning behöver ställas om för att bidra till minskade utsläpp. Styrmedel behöver införas som stödjer detta. Ökade insatser och styrmedel behövs för att minska utsläppen från trafiken, äldre vedpannor, arbetsmaskiner och kylmedier.

Samhället behöver arbeta aktivt och målinriktat för att underlätta omställningen och ställa om egen verksamhet. Samtidigt måste företag och organisationer göra sina förändringar. Det finns många exempel på företag som börjat med åtgärder för att minska kostnaderna, men sedan upptäcker det värdefulla i systematiskt förbättringsarbete och går längre i miljöarbetet än de från början tänkt. Därför är det viktigt att uppmuntra till det första steget och visa på nyttor, lönsamhet och goda exempel.

Det kommande året prioriterar Länsstyrelsen arbetet med att implementera det regionala energi- och klimatprogrammet, projekt som påbörjats under året, arbete inom det nationella länssamarbetet och arbetet med Klimatklivet och bostadsstöden. Vidare prioriterar vi samarbete med andra aktörer inom energi- och klimatarbetet. Ett område där vi kommer att jobba mer aktivt framöver är minskad klimatpåverkan från byggmaterial och konsumtion, områden som i det reviderade klimatprogrammet fått nya mål.

Pil uppåt smiley saknas Minskande utsläpp av växthusgaser (2020)

År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med minst 25 procent jämfört med 2005.

 

Pil uppåt smiley saknas Minskad energiintensitet (2020)

År 2020 har energiintensiteten i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med 2008.

Pil uppåt smiley saknas Ökad mängd förnybar energi (2020)

År 2020 utgör mängden tillförd förnybar energi minst 60 procent av den totala energianvändningen i Örebro län.

Indikatorer som följer upp målet


Indikatorer som följer upp målet


Indikatorer som följer upp målet