Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Örebro läns miljömål?

Fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker och negativ för tre. För övriga mål är utvecklingen neutral eller oklar.

Samhället behöver tydligare styras i en riktning som styr mot miljömålen och ett hållbart samhälle. Produktion och konsumtion behöver styras om till mer långlivade produkter som i högre grad är ekonomiskt lönsamma att reparera. Transporterna behöver i ökad grad ske utan klimat och hälsoskadliga utsläpp och livsmedlen bör produceras med hållbara metoder som i ökad grad gynnar Sveriges odlingslandskap och miljö.

Trenden i Örebro läns miljö och miljöarbete är positivt för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker, neutral för fyra och negativ för två. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå. Utsläppen av försurande ämnen minskar i Europa och Sverige vilket påverkar försurningsmålet i positiv riktning. Att skogsbruket i dagsläget bedrivs utan hänsyn till försurningsproblemen innebär samtidigt att försurningsmålet inte kan nås i stora delar av länet. Omfattande restaurerings- och nyanläggningsprojekt med offentliga medel innebär att trenden för Myllrande våtmarker fortfarande är positiv.

Utsläppen av växthusgaser minskar i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Länet tar omhand och omsätter nya bidrag för energi och klimatåtgärder. Men länets konsumtionsbetingade utsläpp i andra länder ökar mer än de regionala minskningarna. Utsläppen från länets befolkning ökar alltså i ett globalt perspektiv. Transporter står för över 40 procent av länets utsläpp. Tillväxt och samhällsplaneringsarbetet behöver utvecklas för att skapa strukturer som bidrar till att klimatmålen uppnås.

Importen till och tillverkningen av varor med särskilt farliga ämnen ökar i länet. Samtidigt ökar också intresset och aktiviteterna för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen. Ett samverkansråd för giftfri vardag har bildats i länet och flera projekt för att minska främst barns belastning av giftiga ämnen har startat. Hälften av länets kommuner har startat arbete med att fasa ut farliga kemikalier från varor som används i förskolorna.

Avverkningar i skogar med lång kontinuitet, hög ålder och med stora biologiska värden sker fortfarande vilket missgynnar den biologiska mångfalden. Nya och skärpta styrmedel som styr skogsbruket i en mer hållbar riktning är nödvändigt för att flera av miljökvalitetsmålen ska nås. Anslutningen till miljöstöden är för låg. Lönsamheten inom jordbrukssektorn behöver öka på ett sätt som stimulerar till ökad användning av naturbetesmarker och ökad anläggning och hävd av våtmarker och småbiotoper. Det är av största vikt att ersättningsnivåerna inom miljöstöden höjs och att övriga stöd till jordbrukssektorn riktas mot ökad miljönytta. Den successiva minskningen av antalet nötdjur i länet är ett hot mot det viktiga arbetet att beta fler naturbetesmarker.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Länet kraftsamlar för att minska utsläppen, göra energianvändningen effektivare och öka andelen förnybar energi. Arbetet drivs enligt det energi- och klimatprogram som antogs 2012 samtidigt som en revidering inför 2017-2020 pågår.

Åtgärder på regional nivå- myndigheter

Länsstyrelsen arbetar med revidering av Energi- och klimatprogrammet, att marknadsföra och administrera Klimatklivet, driva nätverk med stora företag kring energieffektivisering, driva projekt med kommuner kring transportsnål samhällsplanering samt energieffektivisering i små och medelstora företag. Vi deltar i regionalfondsprojekt kring restvärme, laddinfrastruktur, mobility managment med mera.

Länsstyrelsen har under året tydligare samverkat med Tillväxtverket och Regionen för att gemensamt föra ut information om olika stödformer och förenkla för företag och andra organisationer att hitta rätt. Vi har även inlett arbetet med att utveckla tillsynsvägledningen kring energifrågor.

Åtgärder på kommunal nivå

Arbetet med revidering av Energi- och klimatprogrammet har lett till intensifierade kontakter med kommunerna och andra aktörer för att förankra programmet och skapa delaktighet. I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen är Begränsad klimatpåverkan det högst prioriterade fokusområdet från kommunernas sida.

En ny tankstation för biogas är under uppförande, och laddstationer i Laxå och Fjugesta har beviljats stöd inom Klimatklivet. Även ett projekt för ombyggnad av en genomfartsled till stadsgata i Örebro har beviljats stöd. Örebro kommun har också beviljats stadsmiljöavtal med satsningar på bland annat kollektivtrafik.

Åtgärder inom näringslivet

Under 2016 har industrin börjat byta ut fossil olja mot biobränsle i markant högre utsträckning. Delvis på eget initiativ, men framför allt med hjälp av Klimatklivet. Där har även några projekt med restvärme kommit igång. Även arbete mot bakgrund av kraven på energikartläggning för stora företag har påbörjats och vi har intryck av att flertalet stora företag är intresserade av energiomställning. Flera av de större företagen i länet besökte exempelvis den konferens som Länsstyrelsen och Regionen anordnade kring energi- och klimatprogrammet. Utfasningen av skattesubventionerna spelar viss roll men intresset verkar genuint mot bakgrund av affärsnytta och kundkrav.

Analys

Örebro läns utsläpp av växthusgaser minskar. Det har inte skett några stora förändringar sedan förra året, de flesta kurvorna pekar åt samma håll som då men utsläppen från arbetsmaskiner har bytt riktning och minskat något mellan 2013 och 2014. Energisektorn förbättrar sina siffror stadigt.

Transporter står för 42 procent av länets klimatpåverkande utsläpp. I Örebro län finns många lager och åkerier. Länets önskan att utveckla transportrelaterat näringsliv innebär ett ansvar att främja effektiva och hållbara transporter. Arbetet med att i den fysiska planeringen främja energieffektiva resor och tranporter behöver utvecklas för att skapa strukturer som på sikt bidrar till att klimatmålen kan uppnås. Som komplement behövs både nationella styrmedel och regionala insatser kring hållbart resande. Insatserna regionalt har ökat.

Energi- och klimatfrågorna börjar få genomslag i den fysiska planeringen men det är fortfarande långt kvar till en transportsnål samhällsplanering. För att utveckla området har Länsstyrelsen startat ett projekt på temat i samverkan med kommunerna. I arbetet med näringslivsutveckling finns mer att göra. Temat för årets energi- och klimatkonferens var att det är lönsamt att göra klimatomställningar i företag och verksamhet, och det är ett budskap som kommer att få flera företag att börja göra förändringar och stå bättre rustade för bland annat förändrade upphandlingskrav.

För att nå klimatmålen behöver energianvändningen bli effektiv inom alla sektorer. Våra konsumtionsmönster och vår markanvändning behöver ställas om så att den bidrar till minskade utsläpp. Styrmedel behöver införas som stödjer detta. Ökade insatser och styrmedel behövs för att minska utsläppen från trafiken men även från exempelvis äldre vedpannor, arbetsmaskiner och kylmedier.

Samhället behöver peka ut de viktigaste områdena och arbeta mycket aktivt med dessa. Samtidigt måste företag och organisationer göra små förändringar. Det finns gott om exempel på företag som gör en åtgärd enbart i syfte att minska kostnaderna, men sedan upptäcker att det är roligt att förändra verksamheten i mer miljövänlig riktning och går mycket längre än de hade tänkt från början. Därför är det viktigt att uppmuntra till det första lilla steget, och visa på lönsamheten i det.

Det kommande året prioriterar Länsstyrelsen arbetet med att implementera det regionala energi- och klimatprogrammet, de projekt som har påbörjats under året, arbetet inom det nationella länssamarbetet och arbetet med Klimatklivet och de nya bostadsstöden. Vidare prioriterar vi samarbete med andra aktörer inom energi- och klimatarbetet. Ett område där vi kommer att jobba mer aktivt framöver gäller konsumtion, som i det reviderade klimatprogrammet får mätbara mål. Länet har idag klimatmål till 2020 och 2050. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka för att alla mål ska nås. I revideringen av målen blir det nya målåret för netto nollutsläpp av växthusgaser 2045, i enlighet med det föreslagna nationella målet.

Pil uppåt smiley saknas Minskande utsläpp av växthusgaser (2020)

År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med minst 25 procent jämfört med 2005.

 

Pil uppåt smiley saknas Minskad energiintensitet (2020)

År 2020 har energiintensiteten i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med 2008.

Pil uppåt smiley saknas Ökad mängd förnybar energi (2020)

År 2020 utgör mängden tillförd förnybar energi minst 60 procent av den totala energianvändningen i Örebro län.

Indikatorer som följer upp målet


Indikatorer som följer upp målet


Indikatorer som följer upp målet