Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Värmlands läns miljömål?

I Värmlands län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. De övriga målen bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

I Värmlands län ses ingen tydlig utveckling av miljötillståndet i 8 av de 11 miljökvalitetsmål som ska bedömas och den dominerande utvecklinsgtrenden är därmed neutral. Tre av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, ett uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan skogsnäringen och naturvärden är viktigt.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål finns förväntningar på att åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen ska leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp av växthusgaser har totalt sett minskat de senaste 25 åren, vilket är positivt även för Frisk luft.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen beslutats och fem regionala fokusområden har tagits fram tillsammans med lokala och regionala aktörer och ska genomföras 2018-2020. Åtgärdsprogrammet ska öka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen och därmed förbättra miljötillståndet i länet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat 

Grundvattnets kvalitet och kvantitet

Länet har i allmänhet en god tillgång på grundvatten av god kvalitet. Det är måttligt påverkat av försurning och har i allmänhet en låg kloridhalt. Kring Vänern finns viss problematik med relikt havsvatten men omfattningen är okänd. I några grundvattenförekomster i berg är sulfathalten naturligt hög. Det finns indikationer på att en lokal negativ påverkan på grundvattenkvaliteten kan förekomma. Kunskapen om var den lokala påverkan finns behöver förbättras. Under den senaste tiden har också kvantiteten på grundvattnet uppmärksammats i och med ovanligt torra årstider med följd av att både stora och små grundvattenmagasin har haft lägre fyllnadsgrad än normalt.

Det behövs mer provtagning för att få en heltäckande bild av länets grundvattenkvalitet och för att följa trender. Detsamma gäller för länets grundvattennivåer, eftersom det i dagsläget inte finns någon regional övervakning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Naturgrusavlagringar är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. I dagsläget saknas en materialförsörjningsplan inom länet.

Under 2016 minskade användningen av naturgrus i länet med ca 37 000 ton sedan föregående år och med ca 100 000 ton sedan 2011. Det är okänt hur mycket som bryts för husbehov.

Åtgärder på regional nivå- myndigheter

Endast 3 av 97 grundvattenförekomster uppnår inte god kemisk status enligt vattenförvaltningens statusklassning. En förekomst på grund av en nedbrytningsprodukt av det förbjudna bekämpningsmedelet BAM (2,6-diklorbensamid) och två på grund av påverkan från förorenade områden (perkloretylen och pentaklorfenol). Ytterligare ett par förekomster riskerar att inte uppnå god kemisk status 2021 på grund av klorid eller BAM och några förekomster ligger i riskzonen då de är utsatta för påverkan från mänskliga aktiviteter, framför allt vägar. Länsstyrelsen har tagit fram åtgärdsförslag för de grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status och som ligger i riskzonen[1]. Åtgärderna finns med i ”Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan för Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt 2017-2021”.

Varje år provtas grundvattnet i länet inom den regionala miljöövervakningen, den nationella miljöövervakningen, kommunernas råvattenanalyser, samt i vissa fall vid inventering av förorenade områden. Totalt finns 86 övervakningsstationer för kommunala täkter, privata brunnar och källor. 2017 togs prover vid 21 stationer. Vid samtliga stationer analyserades basparametrar och vid vissa stationer även tungmetaller, bekämpningsmedel, bisfenol, VOC, PAH, PBDE, PFAS-11 och ftalater. Förhöjda halter av bly, järn och klorid har hittats de senaste åren och likaså bekämpningsmedel och bisfenol. Resultaten från i år och tidigare år tyder på att grundvattnet i länet i allmänhet har en god kvalitet.

Åtgärder på kommunal nivå

Det finns 84 allmänna grundvattentäkter i länet, varav 33 har fastställda vattenskyddsområden[2]. Inga nya vattenskyddsområden för grundvattentäkter har inrättats under 2017.

Analys och bedömning

Det är svårt att bedöma om målet kommer att nås till 2020 med beslutade styrmedel och åtgärder. De tillgängliga styrmedlen kanske inte räcker för att tillräckliga åtgärder ska vara genomförda innan 2020. Dricksvattenutredningens förslag ökar möjligheterna att nå målet. Miljökvalitetsmålet bedöms delvis kunna nås.

Utvecklingen i miljön är svår att bedöma. Arbetet med att förbättra skyddet för flera grundvattentäkter pågår i länet samtidigt som det saknas en regional vattenförsörjningsplan som beskriver hur viktiga grundvattentillgångar ska beaktas i samhällsplaneringen. Miljöövervakningen av grundvattenförekomsterna noterar oförändrad kvalitet i år jämfört med tidigare år. Det nuvarande regionala miljöövervakningsprogrammet fokuserar på de grundvattenförekomster som ligger i områden med hög mänsklig påverkan och analysresultaten har visat på en allmänt god kvalitet.

För att säkerställa att grundvattnets kvalitet fortsätter vara god på lång sikt behöver fler vattenskyddsområden inrättas eller revideras.  Flera kommuner arbetar med detta. Skyddet behöver även inkludera reservtäkter och grundvattentäkter som i framtiden kan komma att bli viktiga för vattenförsörjningen. Länsstyrelsen stödjer kommunerna i dessa processer. Därtill behöver en regional vattenförsörjningsplan tas fram.

De tre grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status, enligt den senaste statusklassningen, kommer troligtvis inte uppnå god kemisk status målåret 2020. Orsaken är att det tar lång tid för dessa ämnen att brytas ned. Vid ett av de förorenade områdena har sanering genomförts, men det finns i dagsläget ingen teknik som kan få bort all perkloretylen ur grundvattnet. I två av förekomsterna berörs endast delar av föroreningarna. Utöver dessa tre förekomster är grundvattnets kvalitet i allmänhet god. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra att kvaliteten försämras, vilket arbetet med vattenskyddsområden, vatten- och materialförsörjningsplaner och ”Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan för Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt” bidrar till.

För att säkerställa att grundvattnets kvalitet fortsätter vara god på lång sikt behöver fler vattenskyddsområden inrättas eller revideras.  Flera kommuner arbetar med detta. Skyddet behöver även inkludera reservtäkter och grundvattentäkter som i framtiden kan komma att bli viktiga för vattenförsörjningen. Länsstyrelsen kommer under 2018 att fortsätta att stötta kommunerna i dessa processer. Därtill behöver en regional vattenförsörjningsplan tas fram.[1] viss.lansstyrelsen.se 

[2] Miljömålsportalen, indikatorn ”Vattenskyddsområden”