Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Värmlands läns miljömål?

I Värmlands län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. De övriga målen bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

I Värmlands län ses ingen tydlig utveckling av miljötillståndet i 8 av de 11 miljökvalitetsmål som ska bedömas och den dominerande utvecklinsgtrenden är därmed neutral. Tre av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, ett uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan skogsnäringen och naturvärden är viktigt.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål finns förväntningar på att åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen ska leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp av växthusgaser har totalt sett minskat de senaste 25 åren, vilket är positivt även för Frisk luft.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen beslutats och fem regionala fokusområden har tagits fram tillsammans med lokala och regionala aktörer och ska genomföras 2018-2020. Åtgärdsprogrammet ska öka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen och därmed förbättra miljötillståndet i länet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Påverkan av övergödning sker främst i de södra delarna av länet på grund av hög befolkningstäthet, industrier och ett intensivare bedrivet jordbruk. Övriga länet är i mindre grad påverkat av övergödning.

Nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden har under 1990-2010 inte minskat i sådan utsträckning att det kan påvisas som en statistiskt säkerställd förändring i någon del av landet, trots betydande minskningar av Europas kväveutsläpp[1]. Ammoniakutsläpp i Värmland har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren.

Statusklassningen inom vattenförvaltningen visar att 7 % av vattendragen och 17 % av sjöarna i länet inte har god status på grund av övergödning. Åtgärdsförslag finns för dessa vattenförekomster[2]. Inga grundvattenförekomster har problem med nitrat.

Enligt Skogsstyrelsens statistik[3] ökar gödslingen av värmländska skogar för varje år, och ökningen ses också i stora delar av övriga landet.

 Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Länets lantbrukare har sedan hösten 2015 kunnat söka stöd och ersättningar genom Landsbygdsprogrammet och flera ansökningar har inkommit.

Rådgivning till länets lantbrukare genom Greppa Näringen pågår och 19 % av målgruppsarealen är ansluten till programmet. Under året har bland annat kurser om fånggrödor, gödsel och markvård genomförts. Länsstyrelsen har betalat ut stöd för fånggrödor och vårbearbetning i nitratkänsliga områden. Två artiklar om växtnäring har publicerats i Länsstyrelsens informationstidning Utsikt. 

Under 2017 har 6 LOVA-bidrag beviljats (lokala vattenvårdsprojekt). Dessa omfattar ett projekt för framtagande av VA-plan, ett projekt för lokala åtgärdsprogram för sjöar , 4 projekt för inventering av enskilda avlopp. 11 av 16 kommuner har påbörjat arbetet med VA-planer. Under året har Länsstyrelsen i samarbete med Miljösamverkan Värmland arrangerat träff angående enskilda avlopp. Länsstyrelsen har även anordnat kommunträff för den regionala arbetsgruppen för Va-planering.

Under hösten sammanställer Länsstyrelsen kommunernas arbete med framtagande av VA-planer. Till sammaställnigen kommer en VA-karta att tas fram för hela länet.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är neutral. Åtgärder genomförs men det tar lång tid att åtgärda övergödningsproblemen. Nedfall av kväve från atmosfären kräver internationella åtgärder. Näringsämnen som fördröjs i mark och vatten kommer i rörelse vid markberedning och mycket nederbörd. Behovet av att avvattna marker vid ökad nederbörd går emot behovet av att fördröja och fånga upp näringsämnen innan de bidrar till övergödning av sjöar och hav.

För att uppnå god status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen krävs ytterligare åtgärder för minskning av fosfor och kväve inom jordbruket, industrier och enskilda avlopp. För minskade utsläpp från industrier krävs förnyade tillstånd med skärpta utsläppskrav. 

Ytterligare åtgärder krävs såsom verktyg för uppföljning av påverkan vid gödsling av skogsmark och arbete med anpassade skyddszoner kring vatten – både för skogsmark och för jordbruksmark. De genom nitratdirektivet skärpta reglerna för lagring och spridning av gödsel kan minska påverkan i de utpekade områdena. Dräneringen av jordbruksmark är eftersatt på många håll i länet, och behöver underhållas mer, vilket skulle minska växtnäringsförlusterna från fält. Ytterligare satsningar på Greppa näringen och annan miljörådgivning i länet behövs.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 kan ge stöd för investeringar för minskad näringsbelastning vid vatten. Andra verktyg som kan ge effekt är restaurering av vattenmiljöer, EU:s luftvårdspolitik, och ett stärkt arbete med klimatanpassning för att hantera framtida stora vattenmängder som kan föra med sig gödande partiklar.

Brist på resurser och osäkra bidragsmöjligheter gör det svårt för kommuner och andra verksamheter att långsiktigt planera och utföra åtgärder. Kommunerna visar stort intresse för LOVA -bidraget och det länsgemensamma VA-nätverket, vilka båda utgör åtgärder för att minska övergödningsproblemen. Fortfarande är kommunernas arbete inte tillräckligt för att begränsa näringsläckaget från enskilda avlopp, men allt fler kommuner arbetar med så kallade omvandlingsområden och intresset för strategiska VA-planer ökar. De kommuner som har VA-planer arbetar något mer aktivt med enskilda avlopp.

Påverkan av övergödning sker främst i de södra delarna av länet på grund av hög befolkningstäthet, industrier och ett intensivare bedrivet jordbruk. Övriga länet är i mindre grad påverkat av övergödning. Diffusa utsläpp från framför allt jordbruket är den viktigaste orsaken till övergödning. Därnäst kommer utsläpp från avloppssystem. Lokalt kan industrier såsom fiskodlingar och massafabriker vara en stor utsläppskälla.[1] IVL Svenska miljöinstitutet (2012). Kvävedepositionen till Sverige. IVL Rapport B2030

[2] http://viss.lansstyrelsen.se/

 

[3] Statistik över åtgärder i skogsbruket 2016, Skogsstyrelsen