Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Värmlands läns miljömål?

I Värmlands län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. De övriga målen bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

I Värmlands län ses ingen tydlig utveckling av miljötillståndet i 8 av de 11 miljökvalitetsmål som ska bedömas och den dominerande utvecklinsgtrenden är därmed neutral. Tre av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, ett uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan skogsnäringen och naturvärden är viktigt.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål finns förväntningar på att åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen ska leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp av växthusgaser har totalt sett minskat de senaste 25 åren, vilket är positivt även för Frisk luft.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen beslutats och fem regionala fokusområden har tagits fram tillsammans med lokala och regionala aktörer och ska genomföras 2018-2020. Åtgärdsprogrammet ska öka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen och därmed förbättra miljötillståndet i länet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Miljökvalitetsmålet innebär att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Då ozonnedbrytande ämnen stannar lång tid i atmosfären kommer ozonskiktets tjocklek att börja öka först 2020, för att ha återhämtat sig helt kring 2050.

Mätningar av ozonskiktets tjocklek och av halterna av ozonnedbrytande ämnen genomförs inte i Värmland, utan övervakningen sker nationellt och internationellt. Även om det fortfarande inte går att belägga med statistisk säkerhet, pekar mätningar och modellresultat på att återväxten av ozonskiktet har påbörjats och att denna återväxt är direkt kopplad till en minskning av ozonnedbrytande ämnen[1]

Värmland och Sveriges rådighet över halten klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i stratosfären är liten. Totalt sett har därför de åtgärder som vidtas i länet för att minska transporten av klor och andra ozonnedbrytande ämnen begränsad påverkan på ozonskiktets tjocklek.  Däremot leder många små åtgärder som vidtas globalt till stora förbättringar, varför det är meningsfullt att arbeta lokalt för att få ner utsläppen av dessa ämnen.

Företagen är de viktigaste aktörerna för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen i länet. Detta sker framför allt genom att de har en god kontroll över sina kyl- och värmeanläggningar och genom att de för dialog med Länsstyrelsen eller kommunen när de ska installera ny utrustning. Länsstyrelsen eller kommunen följer upp företagens kontroll genom tillsyn. Det är också viktigt att utrustning som kasseras hamnar på rätt plats, och inte transporteras illegalt till andra delar av världen, där omhändertagande av de ozonnedbrytande ämnena inte sker på ett korrekt sätt.  På de återvinningscentraler där kyl- och värmeanläggningar kan lämnas är det också viktigt att dessa hanteras privatpersoner och av personal, så att köldmedia inte läcker ut.

I det nationella arbetet bör omhändertagandet av ozonnedbrytande ämnen i rivningsmaterial prioriteras eftersom siffror visar att CFC (klor-fluor-karboner) i rivningsmaterial är en betydande utsläppskälla av ozonnedbrytande ämnen. En stor del av isoleringsmaterialet tas inte om hand på ett korrekt sätt vid rivning och ombyggnationer, främst orsakat av kunskapsbrist[2]. Här har kommunerna en viktig roll eftersom de vid handläggning av rivningslov har möjlighet att ställa krav, till exempel att isoleringsmaterial som innehåller freoner ska tas om hand så att freoner inte kan läcka ut.

Analys

Utvecklingen av miljötillståndet är densamma i Värmlands län som i riket då utsläpp av ozonnedbrytande ämnen är en global fråga. Bedömningen kvarstår från 2014.

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar stadigt i länet eftersom ny utrustning saknar sådana ämnen samt att äldre utrustning kasseras och tas om hand på ett sätt som gör att ozonnedbrytande ämnen förstörs och inte når ozonskiktet. Illegala transporter där kyl- och frysutrustning exporteras till länder med lägre miljökrav kan dock medföra att freoner läcker ut.

Klimatförändringen minskar ozonnedbrytningen globalt men ökar nedbrytningen ovan polerna och då i synnerhet över nordpolen. Det är oklart om detta kan ge en ökad UV-strålning i länet trots att utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar.

[1] Naturvårdsverket (2015). Styr med sikte på miljömålen. Rapport 6666

[2] Naturvårdsverket (2015). Styr med sikte på miljömålen. Rapport 6666