Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, har delvis uppnåtts eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar, men behöver minska ännu mer för att trenden ska kunna vändas. Under 2017 har Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit beslut om ett gemensamt handlingsprogram, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Här prioriteras satsningar med tydlig regional rådighet inom transporter, mat, produkter, tjänster samt bostäder och lokaler.

Det är angeläget med fler åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar i gatumiljö. På grund av att vi behöver förtäta så behöver större hänsyn tas till luftkvaliteten. Det finns behov av regionala överenskommelser om en hållbar bebyggelsestruktur.

Den biologiska mångfalden hotas av nuvarande markanvändning på land och i vatten. Många av hoten mot biologisk mångfald påverkar även kulturhistoriska värden. Både företag, kommuner och markägare behöver ta hänsyn till natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv.

För att värna den biologiska mångfalden behöver vi ha ett aktivt jordbruk med ökad hänsyn och förbättrad miljöhänsyn inom skogsbruket. Fortsatt åtgärdsarbete behövs för att minska påverkan från försurning och övergödning.

Under 2017 har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Åtgärdsprogrammet ger vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och ökad samverkan mellan miljömålsaktörerna i Västra Götaland län.

Flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län kommer inte kunna nås till år 2020. Takten och samverkan i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs. Åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som inkluderar handlingsprogrammet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är avgörande för att höja tempot i aktörernas fortsatta arbete.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

God ekologisk status[1] uppnås inte i 66 procent av länets sjöar och i 81 procent av vattendragen. God kemisk status uppnås inte i någon vattenförekomst då halterna av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) i fisk är högre än EU:s gränsvärde. Kemisk status[2] exklusive dessa ämnen klassas som Uppnår ej god i 16 vattendrag och 7 sjöar[3].

Arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden fortsätter. I länet finns nu ca 30 allmänna ytvattentäkter med vattenskyddsområden, varav ca 15 är beslutade med stöd av miljöbalken och resterande med vattenlagen.

Exempel på rödlistade[4] sötvattensarter i länet som inte uppnår gynnsam bevarandestatus är utter, asp, skaftslamkrypa, havsnejonöga, flodkräfta och flodpärlmussla.

Åtgärder på regional nivå - myndigheter
En fjärdedel av länets 32 nationellt särskilt värdefulla vatten med skyddsbehov är skyddade och arbetet fortsätter i 9 objekt. I flertalet områden som skyddas genomförs även restaurering, såsom utrivning av dammar.

Som en följd av projektet Målstyrd tillsyn av kraftverk och dammar driver ett antal verksamhetsutövare den juridiska processen med att söka tillstånd för sina verksamheter. Detta har bland annat inneburit krav på åtgärder som faunapassager och minimitappningar. Pågående reservatsbildning samt åtgärder i åarna Nossan och Flian, utgör goda exempel på samarbeten mellan naturskydd, tillsyn, fiske och kulturmiljö på Länsstyrelsen.

Inom projektet VaKul[5] har inventering och värdering genomförts av kulturvärden för cirka 1/3 av länets vattenkraftverk, samt i delar av Nossans och Örekilsälvens åtgärdsområden. Övergripande värdebeskrivning har gjorts i samtliga områden.

Under 2017 kunde puckellax konstateras i flera kustmynnande vattendrag, bl.a. Göta älv och Örekilsälven. Arbete pågår med att ta fram ett nationellt program för signalkräfta.

HaV[6] har beviljat bidrag till två större projekt med koppling till Vänern. Båda projekten har bäring på de unika laxstammarna i Vänern och pågår fram till 2020[7],[8].

Länsstyrelsen har hållit utbildning både internt och för kommuner i miljökvalitetsnormer för vatten med totalt ca 100 deltagare.

Åtgärder på kommunal nivå
Arbete pågår med att restaurera och utöka skyddet för Buttorps forsar i Ätran som kommunalt naturreservat.

Inom projektet 8 fjordar[9] finns nu, tack vare inventeringar av vandringshinder, en åtgärdsplan framtagen och två objekt har åtgärdats samtidigt som arbetet fortgår med de kvarstående.

För att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön kalkas i dagsläget 974 sjöar, 1504 våtmarker och två vattendrag.

Åtgärder inom näringslivet
Inom ramen för LEADER fiskeområde Vänern[10], har samförvaltningen av fisket i Vänern tagit en större roll inom Vänerns vattenvårdsförbund och har fått medel via Havs- och fiskerifonden[11]. Organisationen ska utgöra en brett förankrad samverkansplattform mellan fiskets olika intressenter för att ta fram förslag på förändringar som på sikt ger ett bättre beståndskydd och miljöförbättringar.

Övriga åtgärder
Kungsbackaåns vattenråd har genomfört ett projekt för att åtgärda vägtrummor som utgör vandringshinder.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Men det bedöms ändå bli en svagt positiv utveckling i miljötillståndet de närmaste åren.

God vattenstatus och ytvattentäkters kvalitet
Åtgärder är föreslagna för alla vattenförekomster i länet som inte uppnår god ekologisk och kemisk status. Målsättningen är att god status ska vara uppfylld senast till 2027 men styrmedel och utökad tillsyn av vattenverksamheter behöver komma på plats. För en del av miljöproblemen går återhämtningen långsamt även om alla åtgärder genomförs.

För att skydda kvaliteten på det råvatten som försörjer länets vattentäkter måste arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden fortsätta. Arbete pågår bland annat för Göta Älv och Vänerns vattentäkter. Framtagande av en regional vattenförsörjningsplan för hela länet pågår och kommer att ge ökad kunskap om sjöar och vattendrag som är av stor betydelse för länets framtida dricksvattenförsörjning.

Vänerns vattennivå regleras på ett sätt som påverkar sjöns ekologiska status negativt. Sjön saknar naturliga vattenståndsvariationer och därför växer strandmiljöer som är beroende av perioder av hög- respektive lågvatten igen[12].

Kommunerna ska i sitt plan- och tillsynsarbete se till att de bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås[13] och att strandskyddsbestämmelserna efterlevs. Länsstyrelsen har en viktig roll att vägleda i detta arbete.

Återställda livsmiljöer
För att nå gynnsam bevarandestatus för naturmiljöer och arter i Art- och habitatdirektivet behöver anslagen Åtgärder för havs- och vattenmiljön från HaV och Naturvårdsverkets Vård- och skötselanslag öka.

Länet har 196 rinnsträckor utpekade som nationellt värdefulla eller särskilt värdefulla vatten för naturvård och/eller fiske[14], som är prioriterade för åtgärder.

Natur- och kulturmiljövärden
Skydd av sötvattensmiljöer går för långsamt för att vi ska nå målen i tid. Ska målen uppnås måste vattendrag och sjöar jämställas med skydd av skog och hav och ges resurser i relation till dessa naturtyper.

Restaureringsåtgärder i vattendrag kan påverka de kulturhistoriska värdena negativt. Som underlag för samlade bedömningar krävs därför fortsatta kulturvärdesinventeringar. Inrättandet av skyddsformer[15] för kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer är resurskrävande och släpar efter. Skyddet är också beroende av ekonomiska incitament för fastighetsägarna. Länsstyrelsen ser att vattenanknutna kulturmiljöer som idag utgör byggnadsminnen hotas när exempelvis dammanläggningar behöver rivas.

Friluftsliv
Utvecklingstrenden för värnandet av de allmänna värdena för strandmiljöer i inlandet är sammantaget negativ med gradvis ökad exploatering. Länsstyrelsen genomför för närvarande ett regeringsuppdrag beträffande översyn om utökat strandskydd för hela länet. Länsstyrelsen har fattat beslut för samtliga 49 kommuner i länet. För 21 kommuner har de nya besluten vunnit laga kraft. För resterande 28 kommuner i länet har regeringen ännu
inte fattat beslut i de överklaganden som har skett.[15] Byggnadsminne enl. 3 kap. 1 § Kulturmiljölagen och kulturreservat enl. 7 kap. 9 § Miljöbalken