Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, har delvis uppnåtts eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar, men behöver minska ännu mer för att trenden ska kunna vändas. Under 2017 har Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit beslut om ett gemensamt handlingsprogram, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Här prioriteras satsningar med tydlig regional rådighet inom transporter, mat, produkter, tjänster samt bostäder och lokaler.

Det är angeläget med fler åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar i gatumiljö. På grund av att vi behöver förtäta så behöver större hänsyn tas till luftkvaliteten. Det finns behov av regionala överenskommelser om en hållbar bebyggelsestruktur.

Den biologiska mångfalden hotas av nuvarande markanvändning på land och i vatten. Många av hoten mot biologisk mångfald påverkar även kulturhistoriska värden. Både företag, kommuner och markägare behöver ta hänsyn till natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv.

För att värna den biologiska mångfalden behöver vi ha ett aktivt jordbruk med ökad hänsyn och förbättrad miljöhänsyn inom skogsbruket. Fortsatt åtgärdsarbete behövs för att minska påverkan från försurning och övergödning.

Under 2017 har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Åtgärdsprogrammet ger vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och ökad samverkan mellan miljömålsaktörerna i Västra Götaland län.

Flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län kommer inte kunna nås till år 2020. Takten och samverkan i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs. Åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som inkluderar handlingsprogrammet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är avgörande för att höja tempot i aktörernas fortsatta arbete.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Kemikalielagstiftningen innebär att kunskap om ämnens egenskaper och risker successivt tas fram. Trots detta finns fortfarande ett stort antal kemiska ämnen där sådan kunskap ännu inte tagits fram. Dessa ämnen finns ute på marknaden och ingår i ett ännu större antal kemiska produkter, till exempel målarfärg och varor som kläder och datorer.

En grov uppskattning är att det finns ett par tusen ämnen i bruk med särskilt farliga egenskaper som behöver fasas ut och tas om hand, till exempel bromerade flamskyddsmedel, bly, kvicksilver och kadmium. Vissa kända miljögifter som dioxin[1] och kadmium innebär fortsatt ett folkhälsoproblem[2][3]. Andra nya miljögifter som PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) har uppmärksammats de senaste åren[4]. Vidare är spridning av läkemedelsrester ett problem.

Metallerna bly, kadmium, kvicksilver och koppar har följt en minskande trend i slam och utgående vatten från länets reningsverk[5]. Nedfallet av bly, kadmium och kvicksilver har även minskat i länet mellan 2010 och 2015[6]. Det finns dock inga tydliga tecken på att kadmiumhalterna i befolkningen har börjat sjunka[7].

De organiska miljögifterna PCB, PAH[8] och särskilt nonylfenol har också visat en minskande trend i slammet från länets avloppsreningsverk. Nationell provtagning av halterna av några organiska miljögifter i bröstmjölk visar också på minskande halter för flera av ämnena[9]. I feta fiskarter kan miljögifter som dioxiner och PAH:er ackumuleras[10]. I Vänern och Vättern har det påträffats feta fiskarter med dioxinhalter som överskrider EU:s gränsvärde för livsmedel som får saluföras[11]. Frivilliga insatser pågår i länet för att undersöka sik[12].

Ett stort antal ämnen som inte längre är i bruk kan fortfarande finnas i förorenade områden.

Åtgärder på regional nivå - myndigheter
Arbete pågår med ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland, ett tiotal åtgärder har bäring på målet om Giftfri miljö[13].

I länet finns cirka 9 500 potentiellt förorenade områden varav 235 ingår i den högst prioriterade klassen. Av dessa pågår arbete med undersökningar och åtgärder på omkring 120 områden[14].

Västra Götalandsregionen och många kommuner deltar i Kemikalieinspektionens satsning Giftfri vardag[15]. Regionen verkar även aktivt för att minska antibiotikaförskrivningen[16].

Åtgärder på kommunal nivå
Saneringstakten har ökat genom att det nu finns nya statliga medel till bostadsbyggande på förorenade områden i kommuner där exploateringen inte kan bära kostnaderna för saneringen.

Åtgärder inom näringslivet
Länets lantbrukare kan tack vare medel från Landsbygdsprogrammet bibehålla och öka kunskapen genom rådgivningar och kurser. Bland annat erbjuds kompetenshöjning inom säker användning av växtskyddsmedel, biodling, ekologisk produktion, minskade utsläpp av klimatgaser och minskad övergödning[17]. Under 2015 och 2016 mättes förekomsten av växtskyddsmedel i fem respektive två vattendrag med hög andel jordbruksmark, resultaten visade att antalet prov som överskrider riktvärden för ytvatten är få[18][19].

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön bedöms som neutral.

Mängden nya kemikalier fortsätter att öka och en ökad kemikalie-­ och varuproduktion innebär också en risk för spridning av farliga ämnen. Det är fortsatt centralt att Sverige driver på EU:s kemikalielagstiftning, särskilt som Kemikalieinspektionen menar att utvecklingstakten inom EU var fortsatt långsam under 2016.

På länsnivå är det minskande innehållet av flera miljögifter i reningsverkens slam ett positivt tecken som visar att avgiftningen av samhället går framåt. Det är vidare glädjande att nedfallet av tungmetaller fortsätter att minska. Ökad kunskap om växtskyddsmedel och nya användarvillkor ligger sannolikt bakom de minskande halterna av växtskyddsmedel i länets ytvatten. Arbete med förorenade områden ger resultat och sammantaget bedöms det regionala tilläggsmålet för förorenade områden som möjligt att nå.

Fortsatt problem med förhöjda halter av miljögifter
De långlivade föroreningarna som redan finns spridda i miljön kommer att vara mycket svåra att åtgärda. Ett allvarligt exempel på detta är att en del fiskarter innehåller miljögifter, som barn och kvinnor i fertil ålder är särskilt känsliga för[20][21]. PFAS-föreningar är ett aktuellt och omfattande problemområde. Dessa ämnen är farliga i extremt låga halter och finns spridda i mark, vattendrag, grundvatten, fisk och dricksvatten[22].

För kadmium är en samlad bedömning att vi i Sverige ligger strax under gränsen för tolererbart veckointag via kosten. Kvinnor med låga järndepåer har generellt högre kadmiumbelastning än män.[23]

Brister i kunskapskrav och information
EU-reglerna om produktinformation för varor efterlevs fortfarande dåligt. Leverantören av en vara är skyldig att lämna information om särskilt farliga ämnen (den så kallade kandidatförteckningen) som överstiger 0,1 procent av innehållet och hur varan kan hanteras på ett säkert sätt. Det är dock fortfarande mycket svårt för konsumenter, inköpare, återförsäljare, avfallshanterare och andra berörda att få information om farliga ämnen i varor.

Det är en brist att kunskapskravet i lagstiftningen inte täcker ämnen som tillverkas i mindre volymer. De kunskapskrav som reglerar användningen av bekämpningsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter har brister särskilt när det gäller att redovisa miljöeffekter. Vidare är kunskapen om hur människor och miljö påverkas av att exponeras för flera ämnen samtidigt fortfarande låg[24].

Att fasa ut och substituera
Kemikalielagstiftningen innefattar ett system med tillståndskrav för särskilt farliga kemiska ämnen. Förslag på vilka nya ämnen som ska omfattas finns på den så kallade kandidatförteckningen. Detta ökar trycket på företag att ersätta särskilt farliga ämnen med mindre farliga alternativ, vilket är positivt. Det finns vidare ett system för hur ämnen får användas i varor för att minska risken vid användning, det gäller både varor som tillverkas i EU och som importeras.[25][4]  http://ki.se/imm/perfluorerade-amnen se även texten med bedömning av Grundvatten av god kvalitet

[5] Sammanställning av uppgifter från svenska miljörapporteringsportalen. Länsstyrelsen 2016.

[8] Förkortning för polycykliska aromatiska kolväten.

[23] http://ki.se/imm/kadmium-0 samt personligt meddelande från prof. Agneta Åkesson på Karolinska institutet

[24] Denna effekt benämns ofta cocktaileffekten http://ki.se/forskning/cocktaileffekt-gor-kemikalier-giftigare