Generationsmålet

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, har delvis uppnåtts eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar, men behöver minska ännu mer för att trenden ska kunna vändas. Under 2017 har Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit beslut om ett gemensamt handlingsprogram, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Här prioriteras satsningar med tydlig regional rådighet inom transporter, mat, produkter, tjänster samt bostäder och lokaler.

Det är angeläget med fler åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar i gatumiljö. På grund av att vi behöver förtäta så behöver större hänsyn tas till luftkvaliteten. Det finns behov av regionala överenskommelser om en hållbar bebyggelsestruktur.

Den biologiska mångfalden hotas av nuvarande markanvändning på land och i vatten. Många av hoten mot biologisk mångfald påverkar även kulturhistoriska värden. Både företag, kommuner och markägare behöver ta hänsyn till natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv.

För att värna den biologiska mångfalden behöver vi ha ett aktivt jordbruk med ökad hänsyn och förbättrad miljöhänsyn inom skogsbruket. Fortsatt åtgärdsarbete behövs för att minska påverkan från försurning och övergödning.

Under 2017 har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Åtgärdsprogrammet ger vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och ökad samverkan mellan miljömålsaktörerna i Västra Götaland län.

Flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län kommer inte kunna nås till år 2020. Takten och samverkan i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs. Åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som inkluderar handlingsprogrammet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är avgörande för att höja tempot i aktörernas fortsatta arbete.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Generationsmålet

Övergripande åtgärder

Regional samverkan
Den viktigaste nyckelfaktorn för att lyckas med miljöarbetet och nå generationsmålet i Västra Götaland är samverkan mellan aktörer inom många olika områden. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen (VGR), länets kommuner med flera aktörer arbetar idag tillsammans i flera projekt och samverkansgrupper som driver arbetet framåt. Därutöver har VGR som är regionalt tillväxtansvariga genom den nya förordningen om regionalt tillväxtarbete fått ett tydligare mandat, vilket på lång sikt kan få stora positiva effekter på flera av miljömålen[1].

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med VGR tagit fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Syftet är att öka takten i åtgärdsarbetet, vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.

Åtgärderna är indelade i fyra utmaningar där vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för miljön. För att nå en hållbar utveckling behöver miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner samspela och därför beskriver vi vad åtgärderna bedöms ge för effekter inom dessa tre områden.

Under förutsättning att alla åtgärder genom­förs bedömer vi att nio av de femton miljömå­len utvecklas i positiv riktning till 2020, till skillnad från 2017 då vi bedömde att endast två miljömål utvecklades positivt.[2] 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
Länsstyrelsen och VGR har tagit fram och beslutat om strategiska vägval med regionala prioriteringar som ska leda oss mot målet om en fossiloberoende region 2030. Ett intensifierat, brett genomförande som inkluderar aktörer på flera nivåer, startar under namnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Omställningen till fossilobe­roende kan ge många positiva effekter som ökad hälsa, nya arbetstillfällen och mer integration och delaktighet. Därmed gynnas även viktiga sociala frågor och ekonomiska aspekter utöver miljömålen.[3]

Västsvenskt forum för Agenda 2030
Ett västsvenskt forum för Agenda 2030 har i samverkan mellan akademi, myndigheter och näringsliv börjat ta form. Syftet är att driva, utveckla och stärka ett samförstånd runt de globala målen för att tydliggöra områden för aktiv samverkan och möjliggöra konkreta aktiviteter.

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad

Handlingsplan för grön infrastruktur
Länsstyrelsen arbetar aktivt med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet har förankrats i länet via träffar med kommuner samt företrädare för jord- och skogsbruksnäringen. Handlingsplanen är ett viktigt stöd och underlag i det arbete som kommer att krävas för att öka kunskapen kring samhällsplaneringens hänsyn till landskapets värden i ett helhetsperspektiv.[4]

Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart

Mer medel för skydd och skötsel
Medlen för skydd och skötsel av värdefull natur har stärkts. Detta har gjort det möjligt för Länsstyrelsen att öka takten i såväl arbetet med bildande av naturreservat som med restaurering och skötsel. Arbetet för oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.[5]

Regionalt friluftsarbete
En friluftssamordnare på Länsstyrelsen har arbetat aktivt för att stärka friluftsarbetet i Västra Götaland under 2017. Två regionala tankesmedjor har anordnats där myndigheter, friluftsorganisationer och kommuner träffats i syfte att stärka arbetet med friluftsfrågor.[6]

VaKul
Inom projektet VaKul (Vattenanknuten Kulturmiljö) har inventering och värdering genomförts av kulturvärden för cirka 1/3 av Västra Götalands vattenkraftverk. Behovet av inventering av kulturmiljövärden är fortfarande stort och arbetet med att skydda kulturmiljöer släpar efter.[7]

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen

Projektet 10 i topp för giftfria barnmiljöer
Under våren tog det västsvenska nätverket för giftfri förskola tillsammans med Skolmatsakademin fram ett projektförslag som ska underlätta miljömedvetna val vid inköp inom förskolan. Målet med projektet är att offentlig verksamhet som stora kunder bidrar till att företag utvecklar produkter som svarar upp mot höga miljökrav.[8] 

Avfallshantering
Västra Götaland utmärker sig nationellt genom att ha en hög insamlingsgrad av farligt avfall, troligen ett resultat av bra miljöarbete. För kategorin verksamhetsavfall, det avfall som alstras av olika verksamheter såsom industri och infrastrukturarbete, har Länsstyrelsen förstärkt sin tillsynsvägledning kring masshantering för anläggningsändamål.

Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön

E-WEST
I mitten av 2017 startade Länsstyrelsen projektet E-WEST för att bidra till ökat erfarenhetsutbyte och samordning mellan offentliga aktörer som vill påskynda övergången till elfordon.[9]

Biogas Väst
Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst möjliggör utbyte av kunskap och erfarenheter, utveckling av nya samverkansmöjligheter och tar initiativ till tekniska och affärsmässiga innovationer som stärker de västsvenska aktörernas position inom området. Biogas Väst finansieras av VGR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.[10]

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

I Västra Götaland finns stora delar av Sveriges textilindustri och framgångsrika företag inom inredning för offentlig miljö i såväl textil- som möbelbranschen. VGR är med och driver och finansierar flera projekt och satsningar med koppling till en hållbar konsumtion. Exempel är Möbelbruket[11], Re:textile[12] och Gröna listan[13].