Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Hallands läns miljömål?

Den regionala uppföljningen 2017 uppvisar bara mindre förändringar. Liksom tidigare bedöms inget av målen kunna nås i sin helhet i Halland. Antalet mål med negativ trend har minskat något de senaste åren.

För Hallands del är utmaningarna fortfarande stora vad gäller exempelvis försurningstillstånd, antalet hudcancerfall, exploatering av jordbruksmark, fysisk påverkan i vatten, tillståndet i de marina miljöerna och utsläpp från transporter. Ytterligare ett område som hamnat i fokus i länet under året är tillgången till grundvatten.

För målet Ingen övergödning ses en fortsatt positiv utveckling i länet där det långsiktiga arbetet med minskat näringsläckage ger resultat. 

Den förbättring från negativ till neutral trend för Hav i balans som bedömdes i fjol består, och målet har nu även fått sällskap av Ett rikt odlingslandskap där den negativa trendpilen i år ersatts av en neutral.

Liksom tidigare uppvisar miljömålet Bara naturlig försurning en positiv trend vad gäller preciseringen om försurande nedfall. Här bedöms dock den sammantagna trenden för målet som helhet vara neutral, mycket baserat på osäkerheter kring återhämtningen i mark och vatten. Neutral trend bedöms även för Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar (Skogsstyrelsens bedömning) samt God bebyggd miljö.

De två mål som ännu uppvisar en negativ trend är Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Att det går sämst för just dessa mål visar på behovet av en ökad hänsyn från alla sektorer när det gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
För Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning av måluppfyllelsen.

Att majoriteten av målen uppvisar en neutral trend återspeglar att det finns både positiva och negativa utvecklingar i miljön. Det visar också att takten i miljömålsarbetet skulle behöva växlas upp ytterligare för att målen ska nås.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

RESULTAT

Radioaktiva ämnen

Människors exponering för radioaktiva ämnen vid kärntekniska anläggningar har länge legat på en låg nivå. Inom de närmsta åren kommer två reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk i Halland att tas ur drift och avvecklas. Avvecklingen innebär att nya utmaningar uppstår i samband med arbetet och det är viktigt att tillståndshavaren fortsätter att optimera strålskyddet även under avvecklingsskedet, då arbetsuppgifter och risker förändras. På sikt innebär en avveckling av två reaktorer att utsläppen av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk kommer att minska ytterligare.

Ultraviolett strålning

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i Halland. Ökningen ligger över riksgenomsnittet. När det gäller andelen nya fall av malignt melanom är ökningen större bland kvinnor än bland män (1), men när det gäller antal nya fall av skivepitelcancer är ökningen större bland män (2). Informationskampanjer kring solvanor och vikten av att skydda sig mot skadlig UV-strålning sker återkommande, men ökad kunskap kring solvanor och vikten av att skydda sig mot skadlig UV-strålning leder nödvändigtvis inte till ändrat solbeteende. Attityder och uppfattningar skiljer sig mellan olika grupper i samhället, vilket innebär att förebyggande insatser behöver anpassas till olika målgrupper (3). Även planering av exempelvis stadsmiljöer och skolgårdar är en viktig del i att minska exponeringen för skadlig UV-strålning. Eftersom hudcancer kan ta upp till 20 år att utveckla kommer det att ta lång tid innan resultat nås.

Elektromagnetiska fält

Trådlös elektromagnetisk överföring ökar i samhället och därmed även förekomsten av elektromagnetiska fält, exempelvis utvecklas teknik för trådlös elektromagnetisk överföring av elektricitet för att driva elbilar och ladda batterier. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bevakar aktuell forskning inom området samt utför egna mätningar och utbildningsinsatser (4). Resultatet visar att exponeringen är mindre än en tusendel av rekommenderat maxvärde. Försiktighetsprincipen bör gälla då det fortfarande råder osäkert kring hur elektromagnetisk strålning påverkar på lång sikt. Kunskap om hälsoeffekter är fortfarande låg och det råder osäkerhet på vilket sätt och i vilken omfattning elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom (5).

ANALYS

Nationellt bedöms miljökvalitetsmålet vara nära att nås. Tre av fyra preciseringar (läs mer på den nationella sidan) kan vara uppfyllda till 2020, dock inte preciseringen för ultraviolett (UV) strålning. Den negativa trenden med ett ökat antal årliga fall av all slags hudcancer fortsätter. Det är en stor utmaning att förändra människors solvanor och attityder för att minska exponeringen för solens UV-strålar. Det sker inte någon bedömning på regional nivå.

Radioaktiva ämnen

Genom avveckling av två reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk kommer utsläppen av radioaktiva ämnen på sikt att minska i Halland. Det är viktigt att bästa tillgängliga teknik tillämpas och att strålskyddet optimeras både under den tid anläggningen är i drift men även under avvecklingen. Hantering och omhändertagande av rivningsavfall kommer bli en viktig fråga framöver.

Ultraviolett strålning

UV-strålning följs upp genom statistik över antalet nya fall av hudcancer varje år. Halland har en stor ökning av antalet nya hudcancerfall, men det tar lång tid att utveckla hudcancer vilket gör det svårt att analysera vad ökningen över tid beror på. En av förklaringarna kan vara att länet har en lång kuststräcka. Vid exponering kommer hälften UV-strålningen från solen och hälften från omgivande himmel vid bar horisont. För att bryta trenden behöver människors solvanor och synen på exponering för solljus förändras. Det behövs stora insatser för att ändra på människors solvanor, dels i form av information till de mest utsatta grupperna, barn och ungdomar, och dels för att skapa fler skuggiga miljöer där framför allt barn och ungdomar vistas. I Halland behövs ett fortsatt förebyggande arbete för att minska exponeringen och skapa skuggiga platser i planeringssammanhang vid ny bebyggelse och i samband med ombyggnationer i skol- och förskolemiljöer men även på offentliga platser såsom torg och lekplatser.

Riksdagen har fattat beslut om en åldersgräns på 18 år för att använda solarium. Lagändringen träder i kraft den 1 september 2018, men eftersom hudcancer tar lång tid att utveckla kommer det att dröja många år innan det går att utvärdera resultatet.

Elektromagnetiska fält

Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält är normalt sett låg. SSM bedömer att exponeringen inte innebär något miljö- eller hälsoproblem i dagsläget. SSM följer noggrant utvecklingen inom området (3). Några särskilda insatser i Hallands län görs inte i dagsläget.

REFERENSER

  1. http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=73&pl=2&t=Lan&l=13
  2. http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=74&pl=2&t=Lan&l=13
  3. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/6bda1050f5ca48aaa9e5b8739ac512ac/ssm-rapport-2016-34.pdf
  4. http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf
  5. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/98d67d9e3301450da4b8d2e0f6107313/201615-recent-research-on-emf-and-health-risk-eleventh-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2016