Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Hallands läns miljömål?

Den regionala uppföljningen 2017 uppvisar bara mindre förändringar. Liksom tidigare bedöms inget av målen kunna nås i sin helhet i Halland. Antalet mål med negativ trend har minskat något de senaste åren.

För Hallands del är utmaningarna fortfarande stora vad gäller exempelvis försurningstillstånd, antalet hudcancerfall, exploatering av jordbruksmark, fysisk påverkan i vatten, tillståndet i de marina miljöerna och utsläpp från transporter. Ytterligare ett område som hamnat i fokus i länet under året är tillgången till grundvatten.

För målet Ingen övergödning ses en fortsatt positiv utveckling i länet där det långsiktiga arbetet med minskat näringsläckage ger resultat. 

Den förbättring från negativ till neutral trend för Hav i balans som bedömdes i fjol består, och målet har nu även fått sällskap av Ett rikt odlingslandskap där den negativa trendpilen i år ersatts av en neutral.

Liksom tidigare uppvisar miljömålet Bara naturlig försurning en positiv trend vad gäller preciseringen om försurande nedfall. Här bedöms dock den sammantagna trenden för målet som helhet vara neutral, mycket baserat på osäkerheter kring återhämtningen i mark och vatten. Neutral trend bedöms även för Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar (Skogsstyrelsens bedömning) samt God bebyggd miljö.

De två mål som ännu uppvisar en negativ trend är Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Att det går sämst för just dessa mål visar på behovet av en ökad hänsyn från alla sektorer när det gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
För Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning av måluppfyllelsen.

Att majoriteten av målen uppvisar en neutral trend återspeglar att det finns både positiva och negativa utvecklingar i miljön. Det visar också att takten i miljömålsarbetet skulle behöva växlas upp ytterligare för att målen ska nås.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

RESULTAT

En ökad konsumtion i samhället leder till en ökad kemikalie- och varuproduktion globalt, vilket bidrar till diffus spridning av farliga ämnen. Fler och kraftfullare åtgärder behövs.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

I Halland anordnas olika kurser som förebyggande åtgärder för att minska den kemiska bekämpningen. Ett exempel är att lantbrukare som använder bekämpningsmedel yrkesmässigt utbildas, vid utbildningen påpekas särskilt att gravida kvinnor och foster är extra utsatta. Utbildningen genomförs för att minska andelen bekämpningsmedelsrester i vårt grund- och ytvatten. Länsstyrelsen arbetar även för att öka ekoproduktionen i länet.

I Halland pågår ett projekt som avser att undersöka miljögifter i blåmusslor. Bland annat ska PFAS-ämnen och SFÄ (särskilt farliga ämnen) undersökas med extra medel från Naturvårdsverket och med medel från den regionala miljöövervakningen. Sammanställningen av projektet är inte klar men redan nu kan man se att halterna av bly är över eller mycket över Livsmedelsverkets gränsvärde för vissa livsmedel (fisk och barnmat). Tidigare genomförda analyser av miljögifter längs med Bohus- och Hallandskusten visar att många ämnen med giftiga och långlivade egenskaper fortsätter att finnas i miljön trots minskad eller stoppad användning av dem (1).

Användningen av särskilt farliga ämnen

Antalet ämnen som tillverkas och används i samhället är mycket stort och varje år tillkommer många nya kemiska ämnen i kommersiell användning. Region Halland är en stor aktör som arbetar aktivt för att minimera användandet av ämnen som kan påverka människors hälsa. De verkar för att förskrivningen av läkemedel med stor miljöpåverkan ska minskas, i de fall där det är möjligt, och kan ställa specifika miljökrav vid upphandlingar. Ett par av kommunerna arbetar med att försöka minska användningen av farliga kemikalier inom delar av sina egna verksamheter, exempelvis genom kemikalieplaner och handlingsplaner. Inom Halmstads kommun har även en Våga Fråga-kampanj initierats under 2017.

Förorenade områden

Förorenade områden är en relativt stor källa till spridning av farliga ämnen. Den senast utförda inventeringen avser nedlagda kommunala avfallsdeponier (2). Länsstyrelsen har tagit fram förslag till bedömning av tillsynsmyndighet för de olika deponierna. Arbete med att utreda och åtgärda deponierna har redan påbörjats i vissa kommuner och planer för det fortsatta arbetet upprättas. Länsstyrelsen verkar också för att öka kompetensen inom efterbehandlingsområdet och har under 2017 arrangerat en utbildning för kommunerna i att bedöma skälighet enligt miljöbalkens 10 kapitel.

Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper

En utökad kunskap om kemiska ämnen nås bland annat genom miljöövervakning men också genom samverkan. Länsstyrelsen anordnade under våren en kunskapsdag om att ställa kemikaliekrav i samband med upphandlingar.

ANALYS OCH BEDÖMNING

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. Detta beror bland annat på att tillräckliga styrmedel inte finns på plats och att återhämtningstiden är lång. För att på lång sikt kunna nå målet krävs bättre kunskap, strängare lagstiftning och internationella överenskommelser. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

Lokalt kan utfasningsarbetet inom tillsynen av miljöfarliga verksamheter förbättras. Kunskapen hos både företag och invånare behöver öka. Även om det på sikt går att fasa ut de farliga ämnena kommer redan befintliga ämnen finnas kvar under en lång tid. Halter av vissa miljögifter i miljön minskar medan andra ökar. Även nya risker med kemiska ämnen upptäcks i takt med att kunskapen om dem ökar, detta kan fördröja att målet nås.

Halland är ett expansivt län och naturens resurser ska räcka till fler personer över tid. Under hösten har arbete med att leta efter nytt grundvatten inletts i samarbete med SGU. Även om det är viktigt att leta efter nytt vatten, så är det också viktigt att skydda det vatten som vi har tillgång till idag. Viktiga aspekter att arbeta med är förorenade områden samt pågående utsläpp från dessa men också andra utsläpp av både gamla och nya kemikalier till miljön och vårt vatten är viktiga i sammanhanget. PFAS-ämnen är ett exempel. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och medvetenheten behöver öka om vad som händer när olika ämnen hamnar i miljön och inte minst i vårt grundvatten. Detta är speciellt viktigt för barn och kvinnor i fertil ålder, som är särskilt känsliga för miljögifter.

Mikroskräp är en annan källa till utsläpp som har blivit ett stort problem i vår miljö och vårt vatten. 2017 års miljömålskonferens i Halland handlade om denna problematik och trots en ökad medvetenhet tas nya beslut om att exempelvis anlägga konstgräsplaner. Slitage från vägar och däck, båtbottenfärger, nedskräpning, utsläpp från hushåll via avloppsreningsverk med mera har visat sig vara andra stora källor till mikroskräp. Kunskapen är än så länge begränsad och det kan konstateras att mycket arbete kommer att krävas framöver.

Många förorenade områden i Halland saneras i samband med exploatering. Arbetet med förorenade områden är både resurs- och tidskrävande. Möjligheterna till finansiering och nivån på det statliga anslaget påverkar takten på efterbehandlingen. Resurser är den avgörande faktorn för hur snabbt förorenade områden kan efterbehandlas. För att målet ska nås behöver fler åtgärder ske även inom områden där det inte ska exploateras. En försvårande omständighet är skälighetsbedömningens andra del som bl.a. innefattar en tidsaspekt, dvs ju längre tid som förflutit sedan föroreningen ägt rum desto mindre ansvar kvarstår. Många föroreningar är gamla och tidsaspekten försvårar till viss del för tillsynsmyndigheterna att driva de privatfinansierade projekteten framåt. Det innebär i sin tur att färre privatfinansierade objekt åtgärdas.

Det pågår ständigt arbete med kontroll av miljöfarliga verksamheter i länet. Det är dock svårt att veta om- och i så fall hur mycket förorening av vatten och mark som förhindras genom förebyggande tillsyn.

REFERENSER

1.http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/2014-27.pdf

2. http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/inventering-och-identifiering/Pages/index.aspx