Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Skåne län. Bedömningarna är de samma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Endast ett mål, God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling, som en följd av att medvetenheten om och ansvarstagandet för att hantera olika miljöutmaningar i samband med den fysiska planeringen har ökat. Tre mål har en fortsatt negativ utveckling, det är Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

Skåne har ett flertal stora utmaningar som måste bemästras för att vända de negativa trenderna i vår miljö. I vårt aktuella åtgärdsprogram för miljömålen har fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: Hållbara transporter, Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion.

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram en ny Klimat- och energistrategi för länet inom ramen för Klimatsamverkan Skåne (KSS). I den nya Klimat- och energistrategin kommer det även finnas ett utsläppsmål för konsumtion.

Det pågår mycket arbete inom havsplanering kopplat till havsmiljödirektivet och vattenförvaltningen, Öresunds vattensamarbete, biosfärsområde Vattenriket, Vombsänkan och Öresund. Länsstyrelsen arbetar också med att ta fram ett förslag till beslut om marint naturreservat av skånska Kattegatt.

När det gäller restaurering av naturmiljöer på land sker mycket arbete inom ett flertal stora LIFE-projekt; UC4life, SandLife, SemiaquaticLife och BushLife.

Länsstyrelsen jobbar med att ta fram en handlingsplan för vårt Agenda 2030-arbetet. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen i detta arbete.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Det händer mycket inom kemikalieområdet i Skåne. Skånes kommuner har tagit fram ett förslag till mall för kommunala kemikalieplaner genom ett samverkansprojekt genom Miljösamverkan Skåne. Syftet är att få igång arbetet inom kommunerna på ett likartat men ändå kommunanpassat sätt.

Genom tillsynsarbetet har en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i länet stängts ned som en följd av otillåtna utsläpp från verksamheten. Beslutet var unikt i Sverige och bolaget blev ålagda att genomföra omfattande renoveringar av sin anläggning innan driften fick återupptas. Komplett uppföljning är ännu inte klar, och en omfattade markförorening på platsen är under fortsatt utredning.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Bekämpningsmedel i yt- och grundvatten är ett stort problem i ett jordbruksintensivt län som Skåne. Rester av bekämpningsmedel har hittats i över 80 procent av analyserade ytvattenprover i Skåne.[1] En tredjedel av grundvattenproverna innehåller växtskyddsmedel som varit förbjudna under lång tid.[2] Det görs också fynd av idag godkända ämnen i grundvatten.

Statusklassningen enligt vattendirektivet visar dålig status i alla vatten med avseende på kvicksilver och på de bromerade flamskyddsmedlen PBDE (förbjudna idag). Detta beror främst på diffus spridning i atmosfären över längre avstånd. Utöver dessa ämnen överskrids gränsvärden för bly, kadmium och zink i ett antal vatten i Skåne. För antracen och TBT överskrids gränsvärdena i sediment i flera hamnområden som en följd av den intensiva sjöfartstrafiken.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Länsstyrelsen Skåne har under 2017 lagt särskilt fokus på utökade kemikalieförteckningar och utfasningsplaner inom tillsynen av kemisk industri. Ett aktivt utfasningsarbete förekommer på många håll, både bland de företag som är aktiva i länet och inom Region Skåne. Arbetet behöver dock drivas på ytterligare.

Förorenade områden

Nästan 6800 potentiellt förorenade objekt finns Skåne. För knappt 1000 objekt bedöms risken vara så stor att de behöver utredas vidare. Allt fler av dessa har drivits mot färdig riskbedömning och åtgärdsutredning.

Bland statligt finansierade saneringsåtgärder finns det i Skåne några objekt vars åtgärder sträcker sig över lång tid, där BT Kemi samt en läderfabrik utmärker sig. Dessutom har sanering med en ny termisk in situ-teknik påbörjats vid en före detta kemtvätt. Ett flertal objekt i Skåne är också aktuella för åtgärder tack vare nya bidrag som syftar till att ge möjlighet till exploatering för bostäder.

Jord som grävs upp i samband med åtgärder har varit föremål för regionala diskussioner under året. Tillsynsvägledning har därför tagits fram kring hur förorenade massor ska hanteras. Länsstyrelsen Skåne har också varit aktiv i att ta fram en tillsynsvägledning gällande tillsyn av områden som misstänks vara förorenade av PFAS.

Information om miljö- och hälsofarliga ämnen

Genom ett samverkansprojekt inom Miljösamverkan Skåne tar Skånes kommuner fram information om kemikaliefrågor som riktar sig till pedagoger vid förskolor och skolor. Syftet är att göra kemikalieinformation enkelt åtkomlig för pedagoger.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Befintligt underlag behöver sammanställas och kompletteras nationellt såväl som regionalt för att utvecklingen i miljön ska kunna bedömas.

De viktigaste åtgärderna för att nå målet är att reducera utsläpp från industrier, implementera integrerat växtskydd, öka antalet vattenskyddsområden med tillräckliga skyddsföreskrifter, minska slamspridningen, öka arealen ekologisk odlad mark och efterbehandla fler förorenade områden.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Målet om att minska den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är helt beroende av fortsatta miljötekniska innovationer och en ökad ambitionsnivå i samhället. Kunskapen om ämnena har ökat, men är fortfarande otillräckliga. Åtgärderna handlar om att minska utsläpp från industrin, småskalig eldning, fordon med dieseldrivna motorer och långväga transporter och ändrade konsumtionsvanor.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Användningen av särskilt farliga ämnen kan förväntas minska framöver tack vare ny och skarpare lagstiftning. Nya farliga ämnen kan i framtiden identifieras till följd av nytt dataunderlag som resulterar i nya bedömningar. Regionalt behöver utfasningsarbetet intensifieras ytterligare inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet.

Jordbruksverket har tagit fram en föreskrift som tydliggör hur principerna för integrerat växt-skydd ska tillämpas. Två exempel är att lantbrukarna ska anteckna syftet med användningen av bekämpningsmedlet och använda alternativa metoder där det är möjligt. Tydligare krav ställs också på den utrustning som ska används.

Förorenade områden

För att nå målet för förorenade områden till 2050 behöver saneringstakten öka. I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan statliga bidrag sökas via länsstyrelsen. Nya miljödomar visar att verksamhetsutövarens ansvar är mindre än i tidigare praxis och bidragsmedel kan därför komma att krävas i större omfattning än tidigare. Det statliga bidraget behöver därför öka. Även resurserna för det regionala och lokala tillsynsarbetet behöver stärkas för att öka antalet privatfinansierade saneringar.

Prioriteringar i länet

  • Miljöövervakningen och tillsynsarbetet behöver utvecklas för att generera bättre underlag för prioriteringar i vårt arbete.
  • Utfasning av farliga ämnen i prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
  • Sanering av förorenade områden.
  • Fortsatt arbete för att minska exponeringen av särskilt farliga ämnen från bekämpnings-medel, avloppsslam, dagvatten och lakvatten.

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Skåne

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Preciseringar av Giftfri miljo