Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Skåne läns miljömål?

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Skåne län. Bedömningarna är de samma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Endast ett mål, God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling, som en följd av att medvetenheten om och ansvarstagandet för att hantera olika miljöutmaningar i samband med den fysiska planeringen har ökat. Tre mål har en fortsatt negativ utveckling, det är Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

Skåne har ett flertal stora utmaningar som måste bemästras för att vända de negativa trenderna i vår miljö. I vårt aktuella åtgärdsprogram för miljömålen har fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: Hållbara transporter, Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion.

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram en ny Klimat- och energistrategi för länet inom ramen för Klimatsamverkan Skåne (KSS). I den nya Klimat- och energistrategin kommer det även finnas ett utsläppsmål för konsumtion.

Det pågår mycket arbete inom havsplanering kopplat till havsmiljödirektivet och vattenförvaltningen, Öresunds vattensamarbete, biosfärsområde Vattenriket, Vombsänkan och Öresund. Länsstyrelsen arbetar också med att ta fram ett förslag till beslut om marint naturreservat av skånska Kattegatt.

När det gäller restaurering av naturmiljöer på land sker mycket arbete inom ett flertal stora LIFE-projekt; UC4life, SandLife, SemiaquaticLife och BushLife.

Länsstyrelsen jobbar med att ta fram en handlingsplan för vårt Agenda 2030-arbetet. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen i detta arbete.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Preciseringen för bensen nås på många platser i bakgrundsmiljö men i flera tätorter är halterna förhöjda. Ingen ny regional data finns.

Det utförs endast ett fåtal mätningar av bens(a)pyren. Enstaka månadsvärden överskrider preciseringen främst i tätorter.

Butadien och formaldehyd har inte mätts i länet de senaste åren. Halterna har vid andra mätningar legat långt under preciseringen både i tätorter och på landsbygd. Huvudsaklig exponering kommer från källor inomhus såsom vedeldning, byggmaterial och konsumtionsvaror. Regional utvärdering har inte gjorts.

Årsmedelvärdet av PM2,5 överskrids avseende dygnsmedelvärdet vid mätningar i Malmö, Burlöv och Landskrona. Helårsmedelvärdet överskrids i Malmö. PM10 mäts på flera ställen i Skåne. Årsmedelvärdet överskrids vid alla mätpunkter förutom vid bakgrundsstationen Vavihill där det precis tangeras. Preciseringen för dygnsmedelvärdet klaras inte i länet. I Skåne är problem med slitagepartiklar från dubbdäcksanvändning kanske inte så stora men eftersom Skåne är en tätbefolkad region med många industrier och mycket trafik är belastningen ändå stor. En annan viktig faktor är närheten till kontinenten och intransport av partiklar.

Till följd av att ozon snabbt bryts ned av kvävemonoxid (NO) är halterna lägre där halterna av NO är höga, till exempel på trafikbelastade platser. Halterna av marknära ozon är därför i många fall högre på landsbygden än i tätorterna. De senaste fem åren har halterna av marknära ozon visat en ökande trend.

För ozonindex finns ingen ny validerad data sedan 2014.

Kvävedioxidhalterna i Skåne ligger i bakgrundsmiljöer under preciseringen. I de större tätorterna och i synnerhet i trånga gaturum med mycket trafik förekommer överskridande både för årsmedelvärde och för antal timmar. Malmö har arbetat aktivt med åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Dessa åtgärder syftar till att lösa specifika problem i högt belastade gaturum. Flera åtgärder påverkar resvanor mer generellt, och därmed har de även bidragit till att sänka halterna i omkringliggande områden.

Myndigheterna i länet arbetar kontinuerligt med att minska utsläpp av luftföroreningar till exempel genom transportplaner, samhällsplanering, projekt för klimatåtgärder och giftfritt samhälle.

I länet finns en omfattande skadebild avseende nedbrytning av sand- och kalksten i fasader och på kulturföremål. Övervakning av nedbrytningstakt eller relation till luftkvalitet saknas, men det kan konstateras att en stor andel av de statliga medel som finns tillgängliga för kulturmiljövård, genom bidrag till kulturmiljövård och kyrkoantikvarisk ersättning, används för restaurering och konservering av sten. Resurserna är långtifrån tillräckliga och nedbrytningen leder till stora förluster av kulturvärden.

Analys och bedömning

Luften i Skåne är ännu inte så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Trenden är dock svagt positiv för utsläpp av kväveoxider.

Luftkvaliteten blir i många avseende långsamt bättre i Skåne. Teknikutveckling och förändrade beteenden bidrar till minskade utsläpp. Trots positiva trender för vissa av målets preciseringar kommer målet inte att nås inom utsatt tid. En av de mest betydande orsakerna till detta är utsläppen från transportsektorn. Minskade utsläpp till följd av teknikutveckling och förbättrade logistiklösningar motverkas av en ökande befolknings resande och en industriell tillväxt. Detta innebär att ytterligare satsningar behöver göras och att ny teknik behöver införas och användas snabbare. Verktyg som används är till exempel införande av miljözoner i Helsingborg, Lund och Malmö.

Kollektivtrafikfrågan prioriteras både i regional och kommunal verksamhet. Den spårbundna regionala trafiken byggs ut med fler linjer och stationer vilket har lett till en stor ökning av kollektivtrafikresandet. Det finns emellertid behov av ytterligare satsningar inom kollektivtrafiken både avseende turtäthet, punktlighet och utökning av kollektivtrafiknätet. De tunga transporterna står också för betydande utsläpp och det behövs styrmedel och åtgärder för att minska utsläppen från denna sektor samt användbara transportalternativ med mindre miljöpåverkan.

Flertalet kommuner i länet arbetar även aktivt med cykelplaner och främjande av samåkning för att minska miljöpåverkan från resande.

I Helsingborg och Malmö har man arbetat med åtgärdsprogram för att få ner halterna av kvävedioxid på vissa speciellt utsatta gator. Detta arbete har gett resultat inte bara på de aktuella gatorna utan även i områden i och utanför kommunerna då åtgärderna även syftat till att förändra resvanor. Åtgärderna har även lett till minskade utsläpp av andra föroreningar som till exempel partiklar och VOC.

Länets lokalisering innebär en hög bakgrundsbelastning avseende en del föroreningar som till exempel partiklar. Länets egna bidrag kommer bland annat från slitage av vägbanor vid dubbdäcksanvändning, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Dessa utsläpp åtgärdas främst genom nationella styrmedel men även genom kommunernas lokala föreskrifter och tillsyn och prövning av industrier.

Nationella och europeiska styrmedel kommer att påverka luftsituationen i länet.  Som exempel kan nämnas det nya takdirektiv som innehåller åtaganden som ska vara uppnådda till år 2020 och 2030. Samtidigt gäller utsläppstaken från det gamla takdirektivet.  Ammoniak kan ombildas till partiklar, därför kan krav på ytterligare utsläppsminskningar i direktivet avseende ammoniak även innebära minskade partikelhalter. Direktivet om medelstora förbränningsanläggningar syftar till att minska luftutsläpp från medelstora förbränningsanläggningar (1-50 MW). Detta kommer att innebära att många förbränningsanläggningar måste installera ytterligare reningsanläggningar. Det tar dock flera år innan direktivets effekter kommer att märkas i luftmiljön.

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Skåne

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Preciseringar av Frisk luft