God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Inget av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen av tillståndet i miljön är oförändrad för samtliga mål, utom för Ingen övergödning där tillståndet förbättrats något.

Skåne är ett tätbefolkat län med omfattande transporter av varor och människor. Merparten av transporterna sker med fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser från transporter har enbart minskat med nio procent sedan 1990. Befolkningsökning, regionförstoring och integration med Själland och omgivande län, ekonomisk tillväxt och transittrafik bidrar till att transporterna ökar mer i Skåne än i landet som helhet.

Utvecklingen i Skåne medför ett ökat tryck på länets naturresurser som ska leverera nödvändiga ekosystemtjänster som livsmedel, rent vatten, råvaror och möjlighet till rekreation. I de mer expansiva delarna av länet kan intressekonflikter uppstå om hur marken ska nyttjas för ny bostadsbebyggelse, infrastruktur och verksamhetsområden, eller för produktion av till exempel livsmedel och skydd av naturmiljön.

Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck. Havet och våra sjöar och vattendrag och dess stränder är viktiga resurser som bidrar till stora kulturella och ekonomiska värden i vårt län. Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag utifrån framtida klimatförändringar. Stigande vattennivåer hotar inte enbart bebyggelse utan även andra kust- och strandnära värden som kan vara oersättliga.

Knappt fyra procent av Skånes landyta är naturskyddad i form av naturreservat och nationalparker. Skåne är den region i Sverige som hyser flest växt- och djurarter. Här har också artantalet gått starkast tillbaka och flest arter dött ut. Ett mindre variationsrikt landskap medför problem för allt fler arter att röra sig i landskapet, då värdefulla spridningskorridorer försvinner. Arbete med att ta fram en handlingsplan grön infrastruktur är därför extra viktig i Skåne.

15 av länets 33 kommuner anger att de rutinmässigt ställer miljömässiga och sociala krav vid upphandling och granskar utfallet så att kraven efterlevs. Arbete med cirkulär ekonomi har påbörjas i Skåne genom ett kunskapshöjande projekt där seminarium, utbildning och studieresa genomförts.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Skånes stora utmaning är att anpassa befintliga bebyggelsemiljöer samt förtäta dem på ett sätt som möter strukturella förändringar och en ökad urbanisering inom länet. I detta ingår att utveckla infrastrukturen för såväl cykel, vägtrafik och kollektivtrafik så att den stödjer en hållbar utveckling både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vidare är det en utmaning att ställa om samhällsutvecklingen så att den klarar ett förändrat klimat.

Hållbar bebyggelsestruktur

Skåne har en unik flerkärnig ortsstruktur med en hög tätortstäthet, vilket skapar ett annat resemönster än i andra storstadsregioner. Här finns åtta regionala kärnor och 250 mindre tätorter som alla har en viktig roll i Skånes utveckling.

Hållbar samhällsplanering

De flesta kommunala översiktsplanerna i Skåne är antagna eller har aktualitetsförklarats relativt nyligen. Det innebär att många kommuner i Skåne har förhållit sin översiktsplanering till nationella mål, planer och program.

Infrastruktur, kollektivtrafik, gång och cykel

Skåne har en omfattande genomfartstrafik och trafiken förväntas öka kraftigt, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028. Trafikverkets kapacitetsutredning för transportsystemet i Sverige visar på allvarliga brister och trängsel i Skåne, främst för tågtrafiken.[1] Fossilbränsleberoendet i länet är högt. Utsläppen av växthusgaser är fortfarande en stor utmaning att hantera, trots en redan relativt stor minskning i förhållande till Sverige som helhet.

Natur- och grönområden

Det råder brist på allemansrättslig mark och tillgängliga grönområden av god kvalitet i sydvästra Skåne. I övrigt finns det god tillgång till natur- och grönområden.[2] Många av Skånes kommuner arbetar med att skydda, utveckla och tillgängliggöra tätortsnära natur på olika sätt. Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt i samarbete med kommunerna med programmet Närmare naturen i Skåne, genom att prioritera tätortsnära natur för skydd som naturreservat. En del av detta finansieras med bidrag inom Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Kulturvärden i bebyggd miljö

Aktuella program och strategier för hur kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas saknas i många kommuner i länet; endast cirka en tredjedel av kommunerna har tillgång till egen antikvarisk kompetens.

God vardagsmiljö

Skånes kommuner stödjer invånarnas behov av en god vardagsmiljö som ger skönhetsupplevelser och trevnad. Detta sker genom att utveckla befintliga tätorter och stärka befintliga bebyggelsestrukturer samt genom att värna om ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.

Hälsa och säkerhet

Flertalet kommuner arbetar aktivt med att succesivt åtgärda bullersituationen inomhus. Större ostörda och bullerfria områden utomhus är en bristvara i Skåne och de som finns behöver värnas.[3] Skåne har förhållandevis höga halter av luftföroreningar jämfört med andra delar av landet, dels på grund av transporter från kontinenten men också på grund av intensiv trafik, särskilt i de sydvästra delarna[4]. Ett annat problem är när bostäder byggs i närheten av industrier. Konsekvenserna av en olycka drabbar då fler personer.

Hushållning med energi och naturresurser

Skånes särskilda bebyggelsestruktur med flerkärnig ortsstruktur och omkringliggande högvärdig jordbruksmark innebär att befintliga orter behöver stärkas och bindas samman för att kunna säkerställa en långsiktigt god hushållning med mark och vatten[5]. Konkurrensen om marken är hög, särskilt i länets sydvästra delar där samtidigt en nationellt angelägen livsmedelsproduktion pågår.

Hållbar avfallshantering

Avfallsmängderna fortsätter öka i takt med vår konsumtion. Förbränning med energiutvinning tar hand om den största delen av avfallet. Nästan samtliga kommuner i länet uppger att de arbetar med att förebygga uppkomsten av avfall[6], huvudsakligen genom insatser för att minska matsvinn och öka återanvändningen av möbler och inventarier. Ett regionalt nätverk för förebyggande av avfall finns.

Analys och bedömning

Medvetenheten om och ansvarstagandet för att hantera olika miljöutmaningar i samband med den fysiska planeringen har ökat. Dock är bedömningen att målet inte är möjligt att nå till 2020 utifrån idag beslutade styrmedel och åtgärder. Skånes kommuner med flera samhällsbyggnadsaktörer behöver utveckla samordningen och öka samverkan. Förutom detta måste ytterligare personella och monetära resurser tillföras. Det krävs även livsstilsförändringar hos den enskilde medborgaren för att nå målen.

Hållbar bebyggelsestruktur

De flesta av Skånes kommuner planerar för en hållbar bebyggelsestruktur genom att samla den nytillkommande bebyggelsen till befintliga tätorter och i goda kollektivtrafiklägen. Ett fortsatt aktivt arbete i denna riktning är en förutsättning för att nå preciseringen.

Hållbar samhällsplanering

Skånes kommuner har aktuella översiktsplaner och arbetar mycket aktivt med fysisk planering. Flertalet kommuner i Skåne strävar i sin fysiska planering efter att förtäta i befintliga stationsorter och förstärka banden mellan dessa genom långsiktigt hållbara trafiklösningar.

Infrastruktur, kollektivtrafik, gång och cykel

Skåne arbetar metodiskt för att åstadkomma långsiktigt hållbara transporter[7]. Som ett stöd i processen finns bland annat en länsövergripande mobilitetsplan och cykelstrategi. För att nå målet måste ett fortsatt aktivt arbete bedrivas med olika Mobility Managementåtgärder som till exempel kommunala mobilitetskontor och[8] genom Region Skånes strategiska arbete kring fysisk planering.

Natur- och grönområden

För att nå målen behöver fler områden skapas där såväl den biologiska mångfalden som invånarnas behov av rekreation kan tillgodoses. Tillgängligheten behöver även förbättras i vissa områden. Kommunerna behöver i kommande arbete med sina översiktsplaner visa hur de tillgodoser ekosystemtjänster och bidrar till Skånes gröna infrastruktur.

Hushållning med energi och naturresurser

Skånes potential att producera hållbar energi i form av solenergi, vindkraft och biogas behöver utvecklas ytterligare för att nå målen. Markanvändningskonflikterna mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga i länet. Dessa konflikter bidrar till att det blir svårt att uppnå målen.

Hälsa och säkerhet

Två stora utmaningar för Skåne är luftföroreningarna och buller orsakade av trafiken samt klimatförändringarna i form av stigande hav och ökad nederbörd. För att nå målen måste större hänsyn tas till hälso- och säkerhetsaspekterna i den kommunala fysiska planeringen.

Länsstyrelsens prioriteringar

Länsstyrelsen kommer att prioritera hushållning med mark och vatten och att samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.


Referenser

[1] Kapacitetsutredning för transportsystemet http://www.trafikverket.se/kapacitet/

[4] Framgår av rapporten ”Bullerfria områden i Skåne” ovan.

[7] Skåne visar vägen – Skånska erfarenheter av ett hållbart resande http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/broschyr_skane_visar__vagen.pdf

[8] Region Skånes strategiska arbete för ett hållbart transportsystem http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/hallbart-resande

Pil uppåt smiley saknas God bebyggd miljö i Skåne

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Preciseringar av God bebyggd miljö