Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Skåne läns miljömål?

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Skåne län. Bedömningarna är de samma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Endast ett mål, God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling, som en följd av att medvetenheten om och ansvarstagandet för att hantera olika miljöutmaningar i samband med den fysiska planeringen har ökat. Tre mål har en fortsatt negativ utveckling, det är Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

Skåne har ett flertal stora utmaningar som måste bemästras för att vända de negativa trenderna i vår miljö. I vårt aktuella åtgärdsprogram för miljömålen har fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: Hållbara transporter, Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion.

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram en ny Klimat- och energistrategi för länet inom ramen för Klimatsamverkan Skåne (KSS). I den nya Klimat- och energistrategin kommer det även finnas ett utsläppsmål för konsumtion.

Det pågår mycket arbete inom havsplanering kopplat till havsmiljödirektivet och vattenförvaltningen, Öresunds vattensamarbete, biosfärsområde Vattenriket, Vombsänkan och Öresund. Länsstyrelsen arbetar också med att ta fram ett förslag till beslut om marint naturreservat av skånska Kattegatt.

När det gäller restaurering av naturmiljöer på land sker mycket arbete inom ett flertal stora LIFE-projekt; UC4life, SandLife, SemiaquaticLife och BushLife.

Länsstyrelsen jobbar med att ta fram en handlingsplan för vårt Agenda 2030-arbetet. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen i detta arbete.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Grön infrastruktur, gynnsam bevarandestatus samt hotade arter och återställda livsmiljöer

Arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för att nå en fungerade grön infrastruktur för ekosystemtjänster och biologisk mångfald i länet har påbörjats under 2016.

Under 2016 har 25,3 hektar produktiv skogsmark avsatts till biotopskydd, 1,3 hektar till naturvårdsavtal och 220 hektar ersatts för naturreservat.

Det finns över 770 rödlistade arter knutna till ädellövskog i Skåne enligt rödlistan 2015[1]. Av dessa har flera sin huvudsakliga utbredning i Skåne. Några av dem omfattas av beslutade åtgärdsprogram.

Det krävs naturvårdande skötsel i många av länets skogar. Under 2016 har det åter funnits möjlighet för markägare att söka ekonomiskt stöd för skötsel av områden med natur- och kulturmiljövärden inom Landsbygdsprogrammet och NOKÅS[2][3]. Inom EU-projektet Bush Life[4] och inom ÅGP[5] sker restaurering av bland annat trädmiljöer i landskapet.

Främmande arter och genotyper

Spridningen av alm- och askskottsjuka har medfört att förekomsten av alm och ask minskar i landskapet, liksom en rad arter knutna till dessa trädslag. Lokalt har detta inneburit att arealen ädellövskog minskar. Phytophthora är inte ovanlig och förekommer på flera lövträdsarter[6],[7],[8],[9],[10]. I många skogsmiljöer sprider sig invasiva arter som lokalt hotar den biologiska mångfalden. Exempel på sådana arter är jättebalsamin och jätteloka. Arbetet med främmande arter prioriteras dock inte i länet.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

I ädellövskogsbruket sker i dag nästan ingen uppföljning av miljöhänsyn i samband med skogsbruksåtgärder.

Under 2016 påbörjade Skogsstyrelsen ett nytt projekt som syftar till att kartlägga ädellövskogens utbredning, funktion och status.

Skogsstyrelsen fortsätter sitt arbete med dialog kring hänsyn vid avverkning till skogsbruket på genomförda avverkningar.

Friluftsliv

I Skåne är skydd av tätortsnära natur prioriterat[11]. Inom programmet Värna, Vård Visa arbetar man för bättre nyttjande av skyddade områden. En samordnare för friluftslivet har anställts på länsstyrelsen.

Frivilliga insatser viktiga

Många skogsägare avsätter utan ersättning en del av sin fastighet för att bevara dess miljövärden. Under 2017 och 2018 kommer Skogsstyrelsen att inventera dessa frivilliga avsättningar.

Under 2016 har Södra börjat använda blå skogsbruksplaner för att beskriva och planera miljöhänsynen till vattenmiljöer i skogen.

Arbetet med målbilder för god miljöhänsyn har på ett bra sätt implementerats i skogsbruket. En stor del av skogsbruksaktörerna har för avsikt att följa målbilderna i sin operativa verksamhet. Dessa, och många andra, insatser är mycket betydelsefulla för att miljömålet ska nås.

Kvinnligt deltagande varierade utifrån typer av kurser/ utbildningar men har ökat till 20–25 % i snitt.

Inom ramen för LONA[12], har stöd till flera lokala naturvårdsprojekt knutna till skydd och skötsel av skog eller friluftsliv i kommunerna[13] getts.

Analys och bedömning

Nya värdefulla skogar skyddas i Skåne men arbetet med skyddet är inte tillräckligt och resurserna till arbetet med hotade arter, skötsel och restaurering räcker inte trots ökade anslag. För att den biologiska mångfalden i länet ska bevaras krävs att takten i det arbetet ökar och att bristerna i skogsbrukets miljöhänsyn avhjälps.

Indikatorerna gammal skog, äldre lövrik skog och hård död ved utvecklas positivt, men den faktiska mängden är fortfarande liten och det saknas därmed ännu förutsättningar för många arter att utveckla en livskraftig population i länet. Brist på strukturer och ålder gör att få skyddade skogar idag har gynnsam bevarandestatus.

Den nya fornlämningsdefinitionen innebär att uppgifter om skyddsstatus i fornlämningsregistret inte är tillförlitliga, vilket leder till merarbete hos berörda myndigheter.

Läget avseende forn- och kulturlämningar i skogen är oförändrat, med hög grad av skador på fornlämningar och otillräckliga resurser för information till aktörer inom skogsbruket samt för tillsyn och uppföljning inom ramen för länsstyrelsens beslutsfattande.

Skogsstyrelsens har haft konferens om alternativa markberedningsmetoder för ädellövskog för skogsägare samt informerat om behovet av hänsyn till fornlämningar i skogsbruket.

Skogsstyrelsen bedömer att trots ökade resurser är det svårt att nå etappmålet till år 2020 och mer värdefulla skogar behöver få formellt skydd för att målet Levande skogar ska kunna nås. Vidare måste utvecklingsmarker avsättas och skyddas eftersom befintliga värdekärnor inte är tillräckliga.

Skogsstyrelsen kommer att få ökade medel för ersättning till markägare tack vare ändrad fördelningsmodell samt troligen höjda anslag 2018 men det krävs även resurser till personal. Resurserna till bildande av naturreservat har ökat tillfälligt, men reservatsbildning tar tid och stora areal ska skyddas - långsiktiga medel och resurser behövs!

Eftersom det är viktigt att markägare/ ombud ska kunna förstå sin ansökan i ett större sammanhang har krav på uppföljningsbara villkor i samtliga Nokås/ ÄL[14]-beslut samt också en hänvisning till miljömålet Levande skogar införts.

Askåterföring måste styras till de mest försurningskänsliga områdena. Skogsägare i de områdena måste på sikt få tillgång till spridningsbar aska, vilken idag inte är tillgänglig i tillräckliga volymer i Skåne.

På grund av kraftigt viltbete planteras inte tall på marker där det är det lämpligaste trädslaget. Äbin[15] i Skåne visar på att 12 % av tallen har färska skador.

Lokalt i länet är skadorna efter kronvilt så kraftiga att det hotar återväxt av ädellövskog. På många håll är betet av dovhjort så intensivt att det skadar lundfloran.

Fortsatt arbete med information och återkoppling till aktörer inom skogsbruket är ett viktigt redskap. Främst är det de som arbetar med planering och avverkning som behöver få återkoppling.

En ökad kunskap och förståelse kring innebörden av sektorsansvaret i skogssektorn behövs och skogsbruket behöver i större utsträckning ta sitt sektorsansvar.

Prioriteringar i länet

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen avser att även fortsättningsvis prioritera skydd av ädellöv- och klibbalskog enligt den regionala skogsstrategin.

Viktigt är att jobba ännu intensivare med skötselåtgärder för att främja biologisk mångfald i och utanför skyddade områden samt att fortsätta tydliggöra målbilderna för att öka kunskapen om biologisk mångfald, värna om den och hejda skadorna i skogsbruket.


[1] ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala

[2] Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) http://www.skogsstyrelsen.se/nokas

[3] Under 2016 har Nokås-åtgärder omfattande 81,1 ha blivit klara. Motsvarande siffra för stödet för ädellövskogsbruk är 1846 ha.

[5] Åtgärdsprogram (ÅGP) för skyddsvärda träd

[8]  Phytophthora finns sedan länge dokumenterat på ek (Ulrika Jönssons avhandling 2004) och al (Christer Olsson 1999) och hittas även på hästkastanj. Ett nordiskt-baltiskt projekt pågår som undersöker Phytophthora på björk i hela Skandinavien. Angrepp på har hittats hitintills.

[9] Olsson CHB (1999). Diagnosis of root-infecting Phytophthora spp. Diss. Uppsala: Diss. (sammanfattning) Uppsala, Sveriges lantbruksuniv.

[10] Jönsson U (2004). Phytophthora and oak decline – impact on seedlings and mature trees in forest soils. PhD thesis, Lund University, Sweden, pp 121.

[11] Skåne är en av länsstyrelserna i de tre storstadslänen som har i regeringsuppdrag att skydda tätortsnära natur.

[12] Lokala naturvårdssatsningar (LONA) som ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang

[13] Mångbruks- och skötselplaner för kommunskogar i Kävlinge samt Ystads sandskog har skrivits. Därutöver har anordningar för friluftsliv i Kronoskogen, Tomelilla kommun samt reservatsbildningar i tätortsnära Pålsjö skog i Helsingborg samt Prästamarken i Åstorp blivit klara. http://lona.naturvardsverket.se/ (databas)

[14] Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder/ Ädellövskogsbruk

[15] Älgbetesinventeringen 2016

Pil uppåt smiley saknas Levande skogar i Skåne

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Preciseringar av Levande skogar