Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning


Resultat

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten, förändrad artsammansättning och syrebrist. En del sjöar och vattendrag är också drabbade. På land trängs arter som trivs i näringsfattiga miljöer undan. Det finns inga resultat som visar på förbättring.

Påverkan

Direkta utsläpp av kväve och fosfor till vatten har minskat under ganska många år, men ännu syns inte effekten in miljön. Det beror delvis på att både kväve och fosfor binds i mark och vatten för att senare frigöras, till exempel när det kommer mycket nederbörd. I Blekinge är påverkan störst i havet.

Utsläppen till luft har minskat de senaste 20 åren men minskningen för kväve och ammoniak är inte lika stor som för svavel, se även miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning [1].

Tillstånd

Cirka 86 procent av länets kontrollerade sjöar och vattendrag når målet god status för näringsämnen [2]. Listerlandet och sydöstra Blekinge är de områden som är mest belastade av näringsämnen, men här saknas ytvatten som bedöms och därför framgår inte denna belastning vid en totalbedömning av Blekinges inlandsvatten.

Om det ser relativt bra ut för inlandsvattnet så är bilden den motsatta för kustvattnet, där allt kustvatten fortfarande bedöms ha måttlig eller otillfredsställande status för näringsämnen.

För tillståndet i grundvatten hänvisas till miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet [3].

Regionala åtgärder

Ett viktigt styrmedel i åtgärdsarbetet är lokala vattenvårdssatsningar (LOVA) [5]. Antalet LOVA-ansökningar har minskat kraftigt de senaste tre åren.

Två åtgärder inom jordbruket som minskar påverkan av näringsämnen är skyddszoner och att odla fånggrödor och/eller vårbearbeta åkermark nära sjöar och vattendrag. Dessa stöd har saknats i landsbygdsprogrammet under 2014–2015 men återinfördes 2016.

Under 2017 har en ny våtmark anlagts inom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) [1] vid Vambåsa i Karlskrona kommun. Åtgärden har utförts av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, och förväntas leda till goda livsbetingelser för växter och djur, samt minskat läckage av näringsämnen till havet. Dessutom har fyra våtmarker anlagts med medel från landsbygdsprogrammet [2]. Flera nya projekt har påbörjats under året. Den totala arealen anlagda våtmarker i länet uppgår till cirka 180 hektar.

Inom skogsbruket pågår ett omfattande arbete med att minska utförsel av näringsämnen. Vid anmälan om skyddsdikning eller dikesrensning får verksamhetsutövaren råd om anpassning för att säkra att vattenkvalitén inte påverkas. Inom projektet Mer Varierat Skogsbruk, som påbörjades under 2017, kan skogsbrukare få råd om hur man kan minska påverkan på vatten. I dialog med skogsnäringen görs bland annat fältbesök för att diskutera hur man kan minska risken för utförsel av näringsämnen vid kommande åtgärder, såsom dikesrensning, markberedning, skyddszoner, uttransport av virke med mera.  Skogsstyrelsen utbildar certifierade entreprenörer inom skogsnäringen i så kallat Blått Kort, som är en obligatorisk utbildning för de som till exempel rensar diken.

Kommunala åtgärder

En viktig åtgärd på kommunal nivå är att ansluta fastigheter med enskilt avlopp till kommunala reningsverk. När detta inte är möjligt är tillsyn för att kontrollera att de enskilda avloppen uppfyller gällande villkor viktigt. Genom dessa åtgärder minskar utsläppen av näringsämnen från knappt 1000 fastigheter varje år i Blekinge. Parallellt med detta arbete så förbättras reningsgraden på reningsverken hela tiden och avlopp från mindre effektiva reningsverk flyttas över till kommunernas huvudreningsverk.

Övriga åtgärder

Rådgivning till lantbrukare för att minska näringsläckaget från jordbruksmark fortsätter inom Greppa Näringen [4]. Det finns ingen tydlig trend för antalet anslutna lantbrukare.

Åtgärder inom näringslivet

En invallad och torrlagd havsvik vid Eriksberg i Karlshamns kommun har delvis restaurerats, vilket förväntas leda till minskat läckage av näringsämnen till havet.

  

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel, speciellt inte i kustvattnet. Under de senaste åren har viktiga insatser i samhället skett, men inte tillräckligt för att svara mot Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan [6]. En stor del av påverkan är starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Det krävs betydligt fler och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel, både på nationell och på internationell nivå för att uppnå målet. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Transporterna till havet är fortsatt mycket höga vilket påverkar kustvattnets status. Införlivandet av vattendirektivet i svensk lag har stor betydelse för förbättringen av statusen i våra vatten. De miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna beslutat om ger oss större möjlighet att nå god status med avseende på näringsämnen. För att minska näringsläckaget till havet är det viktigt att problem och åtgärder hanteras med ett avrinningsperspektiv och inte styrs av länets administrativa gränser.

Av länets samlade utsläpp kommer lika mycket fosfor från enskilda avlopp som från jordbrukets utsläpp. Fosforutsläppen från länets kommunala reningsverk är hälften så stort som från enskilda avlopp (1999–2011) [7]. Det visar att kommunernas kontroll av enskilda avlopp är mycket viktig.

Jordbruksstöden för att anlägga skyddszoner, odla fånggrödor och vårbearbeta åkermark är viktiga för att minska läckaget från jordbruksmark. Bristen på kontinuitet för stöden minskar tyvärr möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet. Det är även viktigt att utvärdera varför ansökningar om stöd för lokala vattenvårdssatsningar minskar. För att få LOVA-bidrag krävs en egen insats som är lika stor som bidraget, vilket kan vara svårt för en del organisationer att klara.Referenser

  1. Blekinges uppföljning av Bara naturlig försurning.
  2. Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
  3. Blekinges uppföljning Grundvatten av god kvalitet.
  4. Rådgivningsprojekt – Greppa näringen.
  5. Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), Havs- och vattenmyndigheten.
  6. Åtgärdsprogram för Östersjön, HELCOM Baltic Sea Action Plan, BSAP.
  7. SMHI, Vattenwebb, Modelldata, SMHI (S-HYPE).