Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö


Resultat

Vi står inför stora utmaningar om miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås till år 2020. Den största utmaningen blir att försöka bryta den uppåtgående trenden för hudcancer orsakad av solning.

UV-strålning

Antalet hudcancerfall i Blekinge fortsätter att öka i takt med riket i övrigt [1, 2], trots att befolkningen idag är mer medveten om riskerna med UV-strålning [3]. I regel förekommer fler fall i södra Sverige jämfört med norra. Även om exponering för UV-strålning skulle minska kommer antalet cancerfall att öka under en längre tid, detta eftersom det kan ta decennier innan hudcancer utvecklas och diagnosticeras.

Radioaktiva ämnen

I miljön har man inte kunnat påvisa någon förändring av strålningsintensiteten orsakad av radioaktiva ämnen.

Elektromagnetiska fält

Kunskapsläget gällande elektromagnetiska fält är bristfällig. Det finns idag ingen indikator för förekomst och/eller påverkan på människor av elektromagnetiska fält.

Det finns inte några vetenskapliga undersökningar som tyder på ett starkt samband mellan elektromagnetiska fält och människors hälsa. I väldigt kraftiga och växlande magnetfält retas nerverna och musklerna men något bestående negativt samband mellan magnetfälten och människors hälsa går inte att påvisa. Inte heller finns det något som tyder på att den biologiska mångfalden skulle påverkas negativt [4].

Regionala åtgärder

För att begränsa konsekvenserna av UV-strålning belyser länsstyrelsen, vid planeringsstadiet för översikt- och detaljplaner, vikten av tillgången till skuggiga platser i offentliga miljöer, skolgårdar och förskolor.

Länsstyrelsen kan vid planeringsstadiet för översikt- och detaljplaner även uppmärksamma att försiktighet bör vidtas vad gäller bebyggelse i starkare elektromagnetiska fält.

Mätningar av radioaktiv strålning i miljön görs av kommunerna i Blekinge var sjunde månad på utvalda platser och rapporteras till länsstyrelsen. Mer om detta finns i länsstyrelsens rapport Plan i händelse av kärnteknisk olycka [5].

Kommunala åtgärder

Tillsyn på solarier genomförs av kommunerna för att kontrollera att rätt typ av lysrör används, dock görs ingen undersökning på antalet soltimmar eller mätning av den faktiska intensiteten från solrören. Endast en kommun i Blekinge har kvar kommunala solarier.

Övriga åtgärder

Halten av radon i bostäder ska vara på en nivå under 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter). Boende i småhus måste själva initiera undersökningen för att säkerställa att halterna inte är skadliga. Om halterna överskrider gränsvärdet måste de boende genomföra sanering. I vilken omfattning radonmätningar och sanering genomförs är oklart.

 

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. På nationell nivå görs bedömningen att målet är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda 2020, dock inte preciseringen för UV-strålning. Det inte går att utläsa en tydlig trend för utvecklingen i miljön.

Antalet fall av hudcancer orsakad av UV-strålning fortsätter att öka. Medvetenheten är idag stor hos Sveriges befolkning om riskerna med att utsätta sig för stora doser av UV-strålning. Ökningen utav hudcancerfall kan dock bero på att cancer kan utvecklas många år efter exponeringen. Därför kan det vara svårt att dra slutsatser utifrån dagens antal hudcancerfall om UV-exponeringen i dagsläget är på nedgång, uppgång eller oförändrad sedan förra året. För att minska människors exponering för UV-strålning måste det till en attitydförändring hos befolkningen när det gäller utseende och solning. Det är därför viktigt att det genomförs insatser för att informera om riskerna med UV-strålning vid populära badplatser men även vid solarier och i lokalradion; detta så att informationen kan riktas bättre mot de personer som är mest utsatta av strålningen. En annan åtgärd som kan vidtas för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan på planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna. Större hänsyn till problemet bör tas vid kommunernas fysiska planering. Information och råd om solning finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida [6].

Vad avser nivån på joniserande strålning i omgivningen är det inga större förändringar från år till år. Nivåerna bedöms som så pass låga att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Det finns krav på att radonhalten ska understiga 200 Bq/m3 i bostadshus. Radonmätningar måste göras i syfte att säkerställa att nivån inte överstiger gränsvärdet. Det ligger på de boende själva att initiera radonmätning av sitt småhus och även bekosta en eventuell sanering. Det är osäkert hur saneringsarbetet påverkas av att det inte längre går att söka bidrag hos länsstyrelsen för radonåtgärder i bostadshus. Det är svårt att uppskatta hur många bostäder som har radonhalter över gränsvärdet samt hur mycket som åtgärdas, eftersom en del radonmätningar och åtgärder genomförs utan kommunernas vetskap.

För elektromagnetiska fält är forskningen inte heltäckande. Även då man inte lyckats se någon definitiv negativ effekt av strålningen som vi utsetts för i vardagen så bör man inte i onödan utsätta sig för väldigt starka elektromagnetiska fält.

Referenser

  1. Indikator Hudcancerfall – malignt melanom, Miljömålsportalen.
  2. Indikator Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom, Miljömålsportalen.
  3. Indikator UV-strålning, Miljömålsportalen.
  4. Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, Strålsäkerhetsmyndigheten, rapport 2010:44.
  5. Plan i händelse av kärnteknisk olycka. Dnr 452-1152-2013, Länsstyrelsen i Blekinge.
  6. Njut av solen på rätt sätt, Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.
  7. Magnetfält och hälsorisker, Strålsäkerhetsmyndigheten.