Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt


Resultat

Ozonskiktet i stratosfären absorberar delar av den inkommande solstrålningen och skyddar mot skadlig ultraviolett strålning (UVB-strålning) som bland annat kan orsaka hudcancer, nedsatt immunförsvar och starr. I miljön kan ekosystem på land och i vatten skadas, liksom jordbruksgrödor och skog. Regionalt har inga förändringar av betydelse skett sedan förra årets redovisning. Halten av ozonnedbrytande ämnen som släpps ut i Sverige har minskat markant sedan 1990-talet. För att miljökvalitetsmålet ska anses uppnått, ska återväxten av ozonskiktet ha påbörjats. Ökningen ska dessutom kunna härledas till minskningen av ozon-nedbrytande halter i atmosfären.

Vändpunkt och återväxt

Det finns tecken som tyder på att ozonskiktets tjocklek inte längre minskar [1]. En eventuell återhämtning av ozonskiktet kan sannolikt ses först omkring år 2020. Prognosen förutsätter att arbetet inom FN beträffande Montrealprotokollet [2] fortsätter att vara framgångsrikt. Det finns dock en del osäkerheter, både i vetenskapliga data och på grund av naturliga variationer i ozonskiktets tjocklek. Prognoserna kompliceras också av mekanismer i atmosfären som hänger ihop med växthuseffekten och halterna av lustgas och av klorfluorväten (HCFC) fortsätter att öka. För lustgas är de största källorna gödselhantering och djurhållning inom jordbruket, för HCFC är det gamla produkter. Insatser görs inom projektet Greppa näringen för att minska lustgasutsläpp från jordbruket [3]. Sjukvården är också en källa till lustgasutsläpp.

Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen

Användningen av ozonnedbrytande ämnen har stadigt minskat [4] till följd av lagstiftning och internationella överenskommelser enligt Montrealprotokollet. Koncentrationen av ozonnedbrytande ämnen sjunker i atmosfären. Denna positiva utveckling har ytterligare förstärkts genom beslutet att stegvis fasa ut HFC-gaser (fluorväten) under Montrealprotokollet [5]. Fortsatta insatser krävs emellertid för att minska den kvarvarande användningen av dessa ämnen samt för att förbättra omhändertagandet av förbrukade produkter.

Tunt ozonskikt kan orsaka hälsoproblem

Blekinge har en ökande trend av antalet dokumenterade fall av hudcancer. Jämfört med år 2000 har antalet nya fall av malignt melanom mer än fördubblats och ökningen har varit större för kvinnor (150 procent) jämfört med män (124 procent) [6]. Detsamma gäller för ej malignt melanom, där motsvarande siffror är 135 respektive 51 procent [7].

Hudcancer är en sjukdom med lång latenstid och för att på sikt få dessa typer av cancer att minska måste det till en attitydförändring vad gäller solning och solbränna, särskilt med hänsyn till barn som är extra känsliga. Det går att njuta av solen och samtidigt skydda sig mot den skadliga UV-strålningen genom att till exempel bära tunna kläder. Att sola solarium ger en extra stråldos av ultraviolett strålning och bidrar till ökad förekomst av hudcancer.

 

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. Nationellt bedöms att målet är uppnått eller kommer att kunna nås till år 2020. Utvecklingen i miljön är positiv och en återhämtning av ozonskiktet har påbörjats.

Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i kyl-, klimat- och värmepumps-anläggningar går framåt och ämnena har stadigt minskat sedan användningsförbudet mot klorfluorkarboner (CFC) trädde i kraft 1999 och mot klorfluorväten (HCFC) 2015 i större anläggningar. Endast en mindre del anläggningar innehåller idag HCFC och omhändertagandet sker reglerat.

En av huvudfrågorna som återstår på vägen mot att uppnå miljökvalitetsmålet är hur vi på ett miljövänligt sätt kan hantera de stora upplagrade mängderna ozonnedbrytande ämnen som för närvarande finns inbyggda i system och i produkter. Ozonnedbrytande ämnen kan finnas i exempelvis isoleringsmaterial, i kyl- och luftkonditioneringsutrustningar, i byggnader och i fjärrvärmerör. Utbyte av sådant material kan ta lång tid. Kunskap om var de ozonnedbrytande ämnena finns, samt i vilka mängder, är viktigt för att förhindra utsläpp. Ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänta material är en väsentlig del i detta arbete, liksom insatser för att undersöka och förhindra illegal handel och införsel/utförsel. Det är angeläget att hindra export av kylmöbler, som innehåller ozonnedbrytande ämnen, till utvecklingsländer. Länsstyrelsen arbetar med att förhindra illegal export av farligt avfall som innehåller freoner. Tillsynen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall har koncentrerats och Länsstyrelsen i Skåne har sedan den 1 januari 2016 ansvar även för Blekinge län.

En annan stor fråga är halterna av lustgas, utsläppen fortsätter att öka och riskerar att fördröja återhämtningen av ozonskiktet. Det är därför angeläget att minska utsläppen av kväveföreningar, exempelvis inom jordbruket och inom sjukvården.

Ytterligare ett orosmoment är utsläpp av kortlivade halogenerade ämnen (very short-lived substances, VSLS) som kan nå stratosfären och bidra till ozonnedbrytningen. Dessa ämnen kontrolleras inte under Montrealprotokollet och deras bidrag till mängden klor i stratosfären är inte fastställt.

Lagstiftning och fortsatt arbete nödvändigt

Sverige behöver verka internationellt för att minska användningen av ozonnedbrytande ämnen, men även genom regionala åtgärder. Arbetet inom ramen för Montrealprotokollet behöver fortsätta och FN:s klimatavtal från 2015 innebär förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Många ozonnedbrytande ämnen, såsom lustgas, påverkar även klimatet, så ett framgångsrikt arbete inom Montrealprotokollet bidrar till en minskad klimatpåverkan. För att minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen finns ekonomiskt stöd att söka inom Klimatklivet [8].

I rapporten Utvärdering av återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial [9] framgår att de största mängderna finns lagrade i isoleringsmaterial. I rapporten framkommer brister som kan åtgärdas på regional nivå. Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar för hantering av CFC-isolering [10], men det behövs även fortsatt ökad tillsyn, bättre spårbarhet och ekonomiska incitament.

 

Referenser

  1. Indikator Ozonskiktets tjocklek, Miljömålsportalen.
  2. Till Wienkonventionen hör Montrealprotokollet som specificerar hur parterna ska avveckla sin produktion och konsumtion av ozonnedbrytande ämnen.
  3. Rapport Miljöeffekter på Greppa Näringens gårdar Greppa näringen 2013.
  4. Indikator Nationella utsläpp av CFC, Miljömålsportalen.
  5. Beslut tillägg till Montrealprotokollet.      
  6. Indikator Hudcancerfall - malignt melanom, Miljömålsportalen.
  7. Indikator Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom, Miljömålsportalen.
  8. Länsstyrelsen Blekinge län Klimatklivet regionalt.
  9. Rapport Utvärdering av återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial, Naturvårdsverket 2013.
  10. Vägledning CFC-haltigt byggisolermaterial, Naturvårdsverket 2017.
?