Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning


Resultat

Det är framför allt internationell lagstiftning och konventioner som styr vilka kemiska ämnen som får användas, och hur de får användas. De styrmedel som direkt kan påverka åtgärder och verksamheter i Blekinge, är de strategier som berör användning och kunskap om kemiska ämnen samt förorenade områden [1]. Även upphandling, miljömärkning och frivilliga åtaganden påverkar vilka kemiska ämnen som används och kommer att användas i framtiden.

Kunskapen om miljö- och hälsoegenskaper hos kemiska ämnen har ökat senaste åren. Miljöövervakning ger viktig information om hur ämnen sprids och halter i miljön. I Blekinge har miljöövervakning av grundvatten prioriterats de senaste åren. På så sätt har spridning av bekämpningsmedel och organiska miljögifter kunnat kartläggas på ett bättre sätt än tidigare. I flera fall har klart förhöjda halter påvisats.

Det mest uppmärksammade problemet med miljögifter i Blekinge är de mycket höga halterna av perfluorerade ämnen (PFAS) i grundvattnet i Kallinge. Data från den regionala övervakningen gav en första indikation på vad som skulle visa sig utgöra ett omfattande problem både för miljön och för hälsan.

Miljöövervakningsdata från Blekinge ger också en klar indikation på att halterna av farliga metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är förhöjda i ytvatten och grundvatten. Dessutom påvisas bland annat klorerade lösningsmedel och förbjudna såväl som tillåtna bekämpningsmedel. Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor del på grund av atmosfärisk deposition. Analyser av fisk och vatten visar också att halterna av bromerade flamskyddsmedel generellt är förhöjda.

I Blekinge är det relativt många kvinnor i barnafödande ålder som uppger att de överskrider kostråden för fisk från Östersjön [2]. Hög konsumtion av sådan fisk är kopplad till exponering av organiska miljöföroreningar vilka kan påverka fostrets utveckling negativt.

Kommunala åtgärder

Barn är särskilt utsatta för påverkan av miljögifter [3]. Alla länets kommuner arbetar utifrån försiktighetsprincipen och försöker minska påverkan på små barn av ämnen i till exempel leksaker, färg, textilier och livsmedel. Arbete med att identifiera och fasa ut produkter med skadliga kemikalier pågår på förskolor i länets kommuner. I arbetet ingår också att utbilda förskolepersonalen Flera kommuner arbetar också med att bygga skolor och förskolor så att både miljö- och hälsoaspekter beaktas.

Alla kommuner har satt upp mål om andel ekologiska inköp av livsmedel. Under 2016 var andelen ekologiska inköp mellan 25–35 procent i kommunerna.

Regionala åtgärder

Länsstyrelsen och länets kommuner har tillsammans genomfört ett seminarium för att sprida kunskap om konstgräsplaner och olika mer miljövänliga alternativ. Ronneby och Olofströms kommuner har anlagt konstgräsplaner med det miljövänliga granulatet kork.

De flesta objekt i länet, som tillhör branscher Naturvårdsverket pekat ut som särskilt viktiga att inventera, har riskklassats. En stor arbetsinsats har sedan lagts på att utreda tillsynsansvar för de högst prioriterade objekten. Omfattande arbete återstår dock med att utreda och utkräva ansvaret för föroreningarna. För att sätta igång dessa nödvändiga åtgärder pågår ett kompetensutvecklingsprojekt för länets handläggare gällande ansvarsutredningar.

Länsstyrelsen har under 2017 hållit i ett seminarium där Upphandlingsmyndigheten, Kemikalieinspektionen och Landstinget Blekinge delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur man genom upphandling kan bidra till en giftfri vardag.

 

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå en Giftfri miljö till 2020 med idag befintliga eller beslutade styrmedel och åtgärder. Det kommer även att vara mycket svårt att skapa förutsättningar för att nå målet. Förutsättningarna kommer att förbättras på lång sikt, men det handlar om flera generationer framöver innan arbetet kommer att ge positiva resultat i miljön. Samtidigt som ämnen fasas ut, både frivilligt och genom lagstiftning, kommer nya ämnen med okända egenskaper ut på marknaden.

Kunskap om kemikaliers miljö- och hälsoegenskaper

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och förekomst i miljön behöver kontinuerligt förbättras för att ett framgångsrikt utfasnings- och riskminskningsarbete ska kunna bedrivas. Utan faktiska mätningar är det inte möjligt att få en detaljerad bild av halter och påverkan. Samtidigt behöver den kunskap vi faktiskt har användas på ett mer effektivt sätt. Ett miljöproblem som relativt nyligen börjat uppmärksammas är mikroplaster. Mätningar av dessa kommer därför genomföras i vattendrag och sjöar i Blekinge så att omfattning och påverkan på växt- och djurliv kan uppskattas.

Användning av kemiska ämnen

Den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen REACH [4] kommer på sikt att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om kemikaliers användning och risker. Trots detta är förutsättningarna att nå miljömålet inom utsatt tid dåliga. Kemikalieanvändningen är enorm och ökar kontinuerligt. Kunskapsbristen om kemikaliers hälso- och miljöegenskaper är omfattande, vilket försvårar arbetet med utfasning av farliga ämnen. Så länge enstaka ämnen förbjuds, istället för grupper av ämnen med vissa egenskaper, kommer farliga och långlivade ämnen att fortsätta produceras och användas. Många ämnen lagras i djur och människor och kommer att flera generationer framöver orsaka cancer, missbildningar och försvårad fortplantning.

Förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden utgör ett positivt inslag i arbetet för en Giftfri miljö. Det är ett långsiktigt arbete som kräver en stabil finansiering för att kunna drivas framåt och slutföras. Ambitionsnivån är hög men relativt stora resurser behövs för att utreda och utkräva ansvar för de förorenade områdena. Att enbart inventera eller identifiera områden resulterar inte i en giftfri miljö. Sedan 2016 finns en möjlighet för kommuner att söka bidrag för sanering vid byggnation för bostadsändamål [5]. Förhoppningen är att detta ska bidra till en ökad takt i efterbehandlingsarbetet, och leda till att det i större utsträckning byggs på förorenad mark så att naturmark kan bevaras.


 

Referenser

  1. Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen, Naturvårdsverket, rapport 6415.
  2. Miljöhälsorapport Blekinge 2017, Arbets- och miljömedicin syd.
  3. Broschyr Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionen.
  4. REACH-förordningen, Kemikalieinspektionen.
  5. Information om efterbehandling inför bostadsbebyggelse, Naturvårdsverkets webbplats.