Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Når vi Blekinge läns miljömål?

I Blekinge bedöms inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till år 2020. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs förebyggande arbete, effektiva styrmedel och fler åtgärder. Ambitionerna måste öka och miljöfrågorna prioriteras högre på den politiska agendan.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Lokala och regionala åtgärder såsom arbete för en giftfri förskola och minskade utsläpp av mikroplaster är steg i rätt riktning.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Det pågår insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Bara naturlig försurning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning


Resultat

Försurningssituationen i Blekinge har förbättrats men mark och vatten är fortfarande kraftigt försurade. Nedfallet av försurande ämnen är stort. Även om nedfallet fortsätter att minska kommer marken vara försurad under lång tid och återhämtningen gå mycket långsamt. Åtgärder som kalkning är nödvändigt för att upprätthålla pH-balansen sjöar och vattendrag.

Försurningsbelastningen i skog och mark

Trots att försurningssituationen förbättrats visar mätningar i Blekinge att markvattnet fortfarande har lågt pH och att koncentrationen av oorganiskt aluminium är hög.

Sedan 1985 har svavelnedfallet minskat från cirka 20 till 3 kg svavel per hektar och år och överskrider därmed inte den kritiska belastningen på 3,5 kg per hektar [1]. Internationell sjöfart samt industrier är de största utsläppskällorna [2].

Kvävenedfallet i länet har nästan halverats sedan 1990 och uppgår nu till 9 kg per hektar årligen. Det är dock fortfarande över den kritiska belastningen (5 kg per hektar) [3]. Den internationella sjöfarten ger upphov till betydande utsläpp av kväveoxider, men även utsläppen från vägtransporter, energiproduktion och industrier är stora.

Skogsbrukets bidrag till försurningen ökar

Cirka häften av länets skogsmark är kraftigt försurad. I takt med att nedfallet av svavel minskat och trycket på biomassauttag ur skogen ökat, har skogsbrukets bidrag till försurningen ökat. Skogsbruket står för 40-70 procent av skogsmarkens försurning, beroende på om enbart stam eller även grenar och toppar tas ut [4].

Försurningsstatus för sjöar och vattendrag

De senaste skattningarna visar att 12 procent av länets okalkade sjöar är försurade på grund av mänskliga aktiviteter. Ytterligare cirka 48 procent av länets sjöar skulle varit försurade om de inte hade kalkats [5]. Blekinges referenssjöar uppvisade en viss återhämtning under 1990-talet. Denna positiva trend i återhämtningen tycks sedan planat ut [6]. Vattendragen i länet visar inga tydliga tecken på återhämtning [7].

Biologisk mångfald

Försurning bidrar till att känsliga arter försvinner och fiskars reproduktionsförmåga försämras. I en referenssjö där fisk och kräftor tidigare slagits ut av försurningen, har återkolonisering inte skett trots att vattenkemin förbättrats. Bottenfauna-undersökningar i ett referensvattendrag visar ingen tendens till förbättring [8].

Åtgärder på regional nivå

I Blekinge lindras försurningens skadliga effekt genom en omfattande kalkningsverksamhet. Totalt sprids cirka 2000 ton kalk årligen till länets sjöar, våtmarker och vattendrag.

Skogsstyrelsen arbetar med en handlingsplan för askåterföring. Arbetet syftar till att stimulera askåterföring till skogsmark som kompensation för skogsbrukets försurande påverkan [9].

Åtgärder på kommunal nivå

Kommunerna i länet arbetar aktivt med att öka andelen elfordon och utveckla länsövergripande laddinfrastruktur. Karlshamns och Sölvesborgs kommuner deltar i ett projekt där man implementerar en gemensam kommunal samordnad varudistribution för att minska utsläppen från varutransporter [10].

 

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet bedöms i likhet med tidigare år inte kunna nås till 2020. Någon tydlig trend i miljön går inte att se. Blekinge har i ett historiskt perspektiv utsatts för betydande nedfall av luftföroreningar och tillhör den region med det största nedfallet av svavel och kväve i landet. För att nå målet måste utsläppen från vägtransporter, sjötrafik, energiproduktion, industri och jordbruk minska.  Ett viktigt internationellt styrmedel är Luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll. Under 2015 intensifierades förhandlingarna kring EU-kommissionens förslag till ny luftvårdspolitik gällande förslag till nationella utsläppstak till 2030 för svavel- och kväveföreningar. I förslaget ingår att EU-länderna ska ratificera revideringen av luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll, som ställer krav på utsläpps-minskningar till 2020. Sverige ratificerade Göteborgsprotokollet 2015. Även om dessa utsläppsbegränsningar går igenom kommer Sverige inte kunna nå miljökvalitetsmålet [11].

Blekinge är ett kustlän och utsläpp från internationell sjöfart är den största källan till försurande nedfall. Det är därför viktigt att införandet av ett kväve-kontrollområde i Östersjön går igenom för att minska sjöfartens kväveutsläpp. Sjöfartsverket har dessutom beslutat om nya villkor för miljödifferentierade farledsavgifter som troligtvis kommer att innebära en sänkning av kväveoxidutsläppen framöver [12]. Gränsvärdena för svavel i fartygsbränsle skärptes den 1 januari 2015, från 1 procent till 0,1 procent, för sjöfart i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Under 2015 gjordes mätningar som visade att halterna av svaveldioxid vid två kustnära platser i Östersjön var cirka 30 procent lägre jämfört med föregående år. Målsättningen är att minska utsläppen av svaveldioxid med 95 procent till 2020 [13].

Skogsbruket påverkar försurningssituationen i länet negativt. Påverkan ökar vid större uttag av biomassa, till exempel i form av uttag av grenar, toppar och stubbar. För Blekinges del är det därför viktigt att handlingsplanen för askåterföring färdigställs så att näringsbortfallets försurande påverkan bromsas [14].

Blekinges geografiska läge, nära europeiska utsläppskällor, försämrar markens möjlighet till återhämtning. Kalkningen kommer att vara nödvändig under lång tid framöver för att upprätthålla den biologiska mångfalden som i sin tur är en förutsättning för att klara miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag [15] och Ett rikt växt- och djurliv [16].

För att uppfylla miljökvalitetsmålet behövs skärpta krav i internationella miljöregelverk, EU:s regelverk samt strängare krav på den internationella sjöfarten. Åtgärder krävs för att minska utsläppen från Europeisk energiproduktion och industri. Den internationella sjöfarten har tagit krafttag mot svavelutsläppen men behöver öka insatserna för att begränsa kväveutsläppen. Det måste även nationellt ställas hårdare krav på vägtrafiken som är en betydande utsläppskälla. Skogsbruket behöver begränsa GROT-uttagen och öka insatserna gällande askåterföring [17].

 

Referenser

 1. Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016, IVL Svenska miljöinstitutet, rapport C162.
 2. Indikatorn Svaveldioxidutsläpp, Miljömålsportalen.
 3. Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016, IVL Svenska miljöinstitutet, rapport C162.
 4. Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län, IVL Svenska miljöinstitutet, rapport B2176.
 5. MAGIC-biblioteket, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 6. Stationslista Trendstationer, sjöar och vattenkemi, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 7. Information om Kalkeffektuppföljning (KEU), Sveriges Lantbruksuniversitet.
 8. Bottenfauna i Blekinge län 2015. Länsstyrelsen i Blekinge, rapport 2015:19.
 9. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016, Naturvårdsverket, rapport 6707.
 10. KoSaVa -Implementera samlastning, Genomför gemensam KOmmunal SAmordnad VArudistribution i Blekingekommuner, Energikontor Sydosts webbplats.
 11. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016, Naturvårdsverket, rapport 6707.
 12. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016, Naturvårdsverket, rapport 6707.
 13. Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016, IVL Svenska miljöinstitutet, rapport C162.
 14. Information om Askåterföring, Skogsstyrelsens webbplats.
 15. Länk till Blekinges uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
 16. Länk till Blekinges uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.
 17. Mål i sikte – De 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 1, Naturvårdsverket, rapport 6662.