Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning


Resultat

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men orsakar ändå skador på växter, kulturminnen och människors hälsa. Luftföroreningar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad lungfunktion hor människor. Någon nedre gräns för luftföroreningars effekt på människors hälsa har inte kunnat fastställas. Enligt beräkningar förkortar luftföroreningar livet i genomsnitt med tio månader för stadsbor och sju månader för landsbygdsbefolkning i Blekinge [1]. Föroreningarna bidrar också till försurning och övergödning och har stor påverkan på klimatet. Åtgärder för att minska utsläppen ökar därför även möjligheten att nå andra miljökvalitetsmål.

I stora delar av Blekinge kan småskalig vedeldning utgöra en betydande källa till luftföroreningar och luftvägsrelaterade besvär. I Miljöhälsoenkät 2015 uppgav 22 procent att de besväras av vedrök utomhus vid sin bostad. Motsvarande siffra för besvär av bilavgaser var 14 procent. En jämförelse över tid visar en liten försämring gällande besvär av luft från både bilavgaser och vedeldningsrök [2].

De senaste åren har länsgemensamma tätortsmätningar av partiklar, VOC och NO2 genomförts.

Bensen

Bensen hör till gruppen lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Biltrafik är den största utsläppskällan men även vedeldning kan vara av betydelse. Årsmedelvärdet var lägre än miljökvalitetsmålet är 2016, men gränsvärdet överskreds under några vintermånader.

Benso(a)pyren

Småskalig vedeldning orsakar relativt stora utsläpp till luft i Blekinge och är en stor källa till utsläpp av benso(a)pyren. Vid mätningar år 2012/13 överskreds miljökvalitetsmålet något [3].

Partiklar

Partiklar uppstår vid all typ av förbränning. Vägslitage från användning av dubbdäck medför höga halter av partiklar i gatumiljöer. Andelen bilar som kör på dubbdäck varierar mycket mellan åren i södra Sverige. År 2016 var andelen 45 procent [4].

Preliminära resultat från de senaste mätningarna tyder på att medelvärdet för PM10 ligger strax under preciseringen för miljömålet.

Marknära ozon

Ozon bildas av andra föroreningar under inverkan av solljus, det förekommer även naturligt. Under 2016 överskreds preciseringen till skydd för växtlighet vid höglänta områden i Blekinge. Med stor sannolikhet överskreds även miljömålet vid låglänta områden [5].

Kvävedioxid

Kvävedioxid bildas vid förbränning och är en bra markör för bland annat trafikens utsläpp av luftföroreningar. Mätningar visar på ett lägre årsmedelvärde än miljökvalitetsmålet.

Regionala åtgärder

Kollektivtrafiken i Blekinge drivs med förnybara bränslen och insatser görs för att öka andelen resor med kollektivtrafik. Mycket av arbetet som genomförs för att minska klimatpåverkan bidrar även till en bättre luftkvalitet, läs mer under Begränsad klimatpåverkan.

Ett förslag till Blekinges första regionala cykelstrategi har varit ute på remiss. Strategin syftar till att främja cyklingen i länet.

Kommunala åtgärder

Kommunerna i länet arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter, bland annat genom att öka andelen elfordon och utveckla länsövergripande laddinfrastruktur. En biogasmack har byggts i Ronneby kommun och ytterligare en är under etablering i länet. Karlshamns och Sölvesborgs kommuner verkar för en gemensam samlastning av kommunala transporter, detta för att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed utsläppen. De flesta kommuner jobbar med att främja cykling, till exempel genom kampanjer och förbättringar på gång- och cykelvägar. En kommun har tagit fram en policy för distansarbete och infört teknik för att möjliggöra ”resfria möten”.

I Ronneby och Olofströms kommuner lämnas information om småskalig eldning i samband med sotning.

 

Analys och bedömning

Liksom tidigare år bedöms det inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. På lång sikt kan man dock se att luftkvaliteten har förbättrats.

Blekinge har på grund av sitt läge stor intransport av luftföroreningar från andra länder och internationell sjöfart. För att miljömålet ska vara möjligt att nå krävs beslut och genomförande av åtgärder på internationell nivå. EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet) har omarbetats och trädde under 2016 i kraft med nya utsläppskrav till 2020 och 2030. En nyhet i direktivet är att medlemsstaterna ska upprätta och genomföra nationella luftvårdsprogram. Utsläpp från sjöfarten utgör en stor andel av de totala utsläppen. De skärpta kraven på svavelinnehåll i fartygsbränsle år 2015 medför troligtvis lägre lufthalter i Blekinge [6]. Under 2017 beslutades att Östersjön ska bli ett så kallat kvävekontrollområde. Regelverket kommer från och med 2021 att ställa krav på 80 procent lägre utsläpp från nya fartyg jämfört med dagens gränsvärden. Ytterligare åtgärder är dock nödvändiga för att minska de totala kväveutsläppen.

För att förbättra luftkvaliteten är det viktigt att minska utsläppen från vägtrafik. Cykeln är ett effektivt transportmedel för korta sträckor, som bidrar till ökad rörlighet samtidigt som det tar hänsyn till miljö och klimat, samt ger positiva hälsoeffekter. Idag är 2 av 3 resor i sydöstra Sverige kortare än 10 kilometer, men endast en liten del av dem är resor med cykel [7]. Blekingebornas genomsnittliga körsträcka har ökat något under de senaste åren och invånarna kör längre än riksgenomsnittet [8]. Andelen kollektiva resor låg, endast 13 procent [9], många bor i glesbygd och är beroende av bil. För att förbättra luftkvaliteten krävs ett aktivt arbete med att påskynda övergången till fossilfria bränslen.

Småskalig vedeldning är vanligare i Blekinge än i riksgenomsnitt [10]. Kommunerna fortsätter med utbyggnad av fjärrvärme och detta medför sannolikt att ett fler gamla vedpannor fasas ut. Nya krav på kaminer och pannor förväntas bidra till minskade utsläpp framöver.

I Blekinge behövs åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafik, energiproduktion, industriprocesser och småskalig vedeldning. Det behövs också lämpliga åtgärder för att minska hushållens användning av produkter som innehåller lösningsmedel. Åtgärder för att minska mängden partiklar behöver särskild uppmärksamhet eftersom de har stor hälsopåverkan. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra åtgärder för att minska luftföroreningshalterna, både med avseende på skördebortfall och på människors hälsa. Bättre luftkvalitet innebär bättre livskvalitet med förbättrad hälsa, mindre sjukfrånvaro och ökad livslängd.

 

Referenser

  1. Regional miljöhälsorapport 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län, Arbets- och miljömedicin i Lund.
  2. Miljöhälsorapport Blekinge 2017, Arbets- och miljömedicin syd.
  3. Luftmätningar I Blekinge län april 2012-mars 2013. IVL Svenska miljöinstitutet, arkivnummer   U4493.
  4. Undersökning av däcktyp i Sverige, vintern 2016 (januari–mars), Trafikverket, 2016:115.
  5. Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige–med beaktande av variation i landskapet, resultat för 2016. IVL Svenska miljöinstitutet, rapport Nr C 232, mars 2017.
  6. Pressmeddelande Minskad halt av svavel i luft efter skärpta regler för fartygsbränsle, 2015-11-05, IVL Svenska miljöinstitutet.
  7. Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029, remissversion, Region Blekinge.
  8. Indikatorn Körsträcka med bil, Miljömålsportalen.
  9. Årsrapport 2016 - Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik.
  10. Miljöhälsorapport Blekinge 2017, Arbets- och miljömedicin syd.