Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Blekinge läns miljömål?

I Blekinge bedöms inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till år 2020. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs förebyggande arbete, effektiva styrmedel och fler åtgärder. Ambitionerna måste öka och miljöfrågorna prioriteras högre på den politiska agendan.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Lokala och regionala åtgärder såsom arbete för en giftfri förskola och minskade utsläpp av mikroplaster är steg i rätt riktning.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Det pågår insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning


Resultat

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men orsakar ändå skador på växter, kulturföremål och människors hälsa. Luftföroreningar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad lungfunktion hor människor. Enligt beräkningar förkortar luftföroreningar livet i genomsnitt med tio månader för stadsbor och sju månader för landsbygdsbefolkning i Blekinge [1]. Föroreningarna har även stor påverkan på klimatet och bidrar till försurning och övergödning. Åtgärder för att minska utsläppen ökar därför även möjligheten att nå andra miljökvalitetsmål.

Det är svårt att bedöma föroreningssituationen eftersom endast mätningar av några få ämnen genomförts i Blekinge det senaste året. Samordnade tätortsmätningar av partiklar, VOC och NO2 genomförs under 2016-2017.

Bensen

Bensen hör till gruppen lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Biltrafik är den största utsläppskällan men även vedeldning kan vara av betydelse. De senast gjorda mätningarna tyder på att halterna håller sig i nivå med miljökvalitetsmålet [2].

Benso(a)pyren

Vedeldning är den största källan till utsläpp av benso(a)pyren. Samordnade mätningar år 2012/13 visade att miljökvalitetsmålet för benso(a)pyren överskreds något [2].

Partiklar

Partiklar uppstår vid all typ av förbränning men bildas också vid slitage av vägbanan. Medelvärdet år 2014 för partiklar PM2,5 ligger strax över miljökvalitetsmålets gränsvärde. Utsläppen har legat relativt konstant sedan 2011 [3].

Marknära ozon

Ozon släpps inte ut direkt utan bildas av andra föroreningar under inverkan av solljus, det förekommer även naturligt. Uppmätta halter 2015 underskrider miljökvalitetsnormen för ozon i luft som avser skydd för växtlighet [4]. I hela landet finns en antydan till nedåtgående trend för antalet dygn som överskrider miljökvalitetsnormen för marknära ozon [5].

Åtgärder på regional nivå

År 2014 övergick kollektivtrafiken i Blekinge till att i huvudsak drivas med förnybara bränslen. Blekingetrafiken har gjort flera satsningar för att öka andelen resor med kollektivtrafik, med nya linjesträckningar och informationskampanj. Flera åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan bidrar även till en bättre luftkvalitet, ytterligare information om åtgärder finns att läsa under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Åtgärder på kommunal nivå

Kommunerna i länet arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter, bland annat genom information till allmänheten, genom att öka andelen elfordon och utveckla länsövergripande laddinfrastruktur. Laddplatser för elbilar finns i alla kommuner och fler kommer att installeras. Biogasmackar är under etablering i två kommuner.

För att minska antalet korta bilresor är det viktigt att arbeta aktivt med att förbättra tillgång och underhåll av cykelvägar. De flesta kommuner jobbar med främjande av cykling, till exempel genom kampanjer.

Insatser har gjorts inom energirådgivning och i en kommun lämnas information om miljö och energi i samband med brandskyddsinspektioner.

 

Analys och bedömning

Liksom tidigare år bedöms det inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Få luftmätningar har genomförts i Blekinge på senare år vilket gör bedömningen av tillståndet i miljön osäker. På lång sikt kan man dock se att luftkvaliteten har förbättrats.

Blekinge har på grund av sitt läge stor intransport av luftföroreningar från andra länder och internationell sjöfart. För att miljömålet ska vara möjligt att nå krävs beslut och genomförande av åtgärder på internationell nivå såsom ett uppdaterat takdirektiv, ikraftträdande av Göteborgsprotokollet och internationellt samarbete för att minska utsläppen från sjöfarten. Utsläpp från sjöfarten utgör en stor andel av de totala utsläppen. De skärpta kraven på svavelinnehåll i fartygsbränsle år 2015 medför troligtvis lägre lufthalter i Blekinge [6]. Förhoppningsvis kommer detta att medföra minskad korrosion av kulturföremål i Blekinge. Arbete med att begränsa även kväveutsläpp från fartyg i Östersjön pågår.

I Blekinge behövs åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafik, energiproduktion, industriprocesser och småskalig vedeldning. Det behövs också lämpliga åtgärder för att minska hushållens användning av produkter som innehåller lösningsmedel. Åtgärder för att minska mängden partiklar behöver särskild uppmärksamhet eftersom de orsakar stor hälsopåverkan.

Blekingebornas genomsnittliga körsträcka har ökat något under de senaste två åren och invånarna kör längre än riksgenomsnittet [7]. Andelen kollektiva resor låg, endast 13 procent [8], många bor i glesbygd och är beroende av bil. För att förbättra luftkvaliteten behövs omställning till transporter med fossilfria bränslen. Den regionala transportplanen för år 2014 - 2025 ger inte det stöd som behövs för omställning av transportsektorn [9]. För att begränsa luftutsläppen är viktigt att kommunerna jobbar med att påskynda övergången till fossilfria bränslen.

Vägslitage från användning av dubbdäck medför höga halter av partiklar i gatumiljöer. Andelen bilar som kör på dubbdäck varierar mycket mellan åren i södra delen av Sverige. År 2016 var andelen 45 procent [10].

Småskalig vedeldning är vanligare i Blekinge än i riksgenomsnitt [11]. Kommunerna fortsätter med utbyggnad av fjärrvärme och detta medför sannolikt att ett fler gamla vedpannor fasas ut. Nya krav på kaminer och pannor förväntas bidra till minskade utsläpp framöver.

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra åtgärder för att minska luftföroreningshalterna, både med avseende på skördebortfall och på människors hälsa. Bättre luftkvalitet innebär bättre livskvalitet med förbättrad hälsa, mindre sjukfrånvaro och ökad livslängd.

 

Referenser

 1. Regional miljöhälsorapport 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län, Arbets- och miljömedicin i Lund.
 2. Luftmätningar I Blekinge län april 2012-mars 2013. IVL Svenska miljöinstitutet, arkivnummer   U4493.
 3. Indikatorn Utsläpp av partiklar PM2,5, Miljömålsportalen.
 4. Ozonmätnätet i södra Sverige, Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige–med beaktande av variation i landskapet, resultat för 2015. IVL Svenska miljöinstitutet, rapport NR C 184
 5. Fakta och statistik på Naturvårdsverkets webbplats
 6. Pressmeddelande Minskad halt av svavel i luft efter skärpta regler för fartygsbränsle, 2015-11-05, IVL Svenska miljöinstitutet.
 7. Indikatorn Körsträcka med bil, Miljömålsportalen.
 8. Årsrapport 2015 - Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik.
 9. Länstransportplan för Blekinge 2014-2025, Region Blekinge.
 10. Undersökning av däcktyp i Sverige, vintern 2016 (januari–mars), Trafikverket, 2016:115
 11. Regional miljöhälsorapport 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län, Arbets- och miljömedicin i Lund.