Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Blekinge läns miljömål?

I Blekinge bedöms inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till år 2020. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs förebyggande arbete, effektiva styrmedel och fler åtgärder. Ambitionerna måste öka och miljöfrågorna prioriteras högre på den politiska agendan.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Lokala och regionala åtgärder såsom arbete för en giftfri förskola och minskade utsläpp av mikroplaster är steg i rätt riktning.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Det pågår insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan


Resultat

Miljötillstånd - Utsläppen i Blekinge minskar långsamt

År 2014 var de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Blekinge cirka 7 procent lägre än 2013 [1]. Utsläppen för 2014 motsvarar 4,0 ton per invånare. Blekinges mål för år 2020 är högst 3,5 ton per invånare. Från 2013 till 2014 sjönk den totala energianvändningen i länet med några enstaka procent [2].

De största utsläppen i Blekinge kommer från transportsektorn där personbilarna står för huvuddelen. År 2014 låg transporternas utsläpp kvar på samma höga nivå som föregående år.

Under perioden 1990 - 2014 har utsläppen i Blekinge minskat med 38 procent. Om man även räknar med utsläpp utomlands till följd av svensk konsumtion har de totala utsläppen istället ökat sedan 1990 [3]. För att nå målet inom minskad klimatpåverkan krävs att energianvändningen minimeras och att fossila energikällor ersätts med förnybara. I Blekinge står förnybar energi för cirka 60 procent av den totala energianvändningen. Vindkraften har stor potential inom förnybar energi. Under 2015 ökade tyvärr inte antalet vindkraftverk i Blekinge. Mängden vindproducerad el uppgick till cirka 183 GWh [4].

Åtgärder på regional nivå

Många av åtgärdsexemplen som listas nedan involverar samhällsaktörer från både regional och lokal nivå, samt näringslivet.

Klimatsamverkan Blekinge har under 2016 särskilt arbetat för utbyggnad av ladd- och tankställen för förnybara bränslen. Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energikontor Sydost driver och medverkar i samarbetsprojekt inom många områden, bland annat Energieffektivisering hos företag; Utbyggnad av solenergi; Utveckla förnybar energi i samhällsplaneringen; Samordna transporter för olika företag. Blekingetrafiken har gjort flera satsningar för att öka andelen resor med kollektivtrafik, med nya linjesträckningar och informationskampanj.

Åtgärder på kommunal nivå

Blekinges alla kommuner och landstinget medverkar i miljöbilsprojektet Greencharge II [5]. Aktörerna samarbetar också kring utbyggnad av laddplatser för elfordon: 98 laddplatser sätts upp i länet under 2016-2018 (statsbidrag från Klimatklivet). I ett projekt med implementering av gemensam kommunal samordnad varudistribution deltar Karlshamns och Sölvesborgs kommuner tillsammans med Skåne-kommunen Bromölla [6].

Åtgärder inom näringslivet

En lokal elleverantör installerade under 2016 en stor solcellsanläggning, vid tidpunkten Sveriges tredje största. En massafabrik inledde under året en omfattande investering för energieffektivisering i tillverkningsprocessen. Flera företag har fått statligt stöd genom Klimatklivet för olika investeringar; Omställning från eldning med fossil olja till biobränsle; Etablering av biogasmack i två kommuner: Ronneby och Karlskrona.

Övriga åtgärder

Intresset för installation av solceller är stort hos både privatpersoner och företag.

 

Analys

På nationell nivå görs bedömningen att målet inte kommer att nås. Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå.

Temperaturen på jordklotet har stigit i takt med att växthusgaserna i atmosfären har ökat. En stor del av dagens utsläpp av växthusgaser kan påverka jordens klimat hundratals år framåt i tiden. Genom det internationella Parisavtalet 2015 har världens ledare satt upp ett ambitiöst mål för att motverka den globala uppvärmningen [7]. Målet är att utsläppen ska minskas så att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. De olika länderna ska själva presentera vilka åtgärder de ska genomföra för att bidra i arbetet, med regelbunden uppföljning och redovisning. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska vara ett föregångsland och bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i välden. Sverige arbetar sedan flera år för att uppnå visionen att år 2050 ska landet inte längre bidra till ökad halt av växthusgas i atmosfären. Miljömålsberedningens förslag 2016 är att tidigarelägga målet till 2045 [8].

Regionala förutsättningar för måluppfyllelse

Blekinges klimat- och energistrategi utgör ett bra stöd för olika samhällsaktörer att genomföra åtgärder för minskad energianvändning och övergång till förnybar energi. Forumet Klimatsamverkan Blekinge [9] fungerar som en plattform för att stärka klimatarbetet i länet. I styrgruppen finns representanter från både offentlig och privat verksamhet. En stor del av arbetet bedrivs av en grupp tjänstemän med Blekinges samtliga kommuner, energikontor, landsting, regionförbund, länsstyrelse och ett företagsnätverk (Netport Energikluster) representerade.

I Blekinge står förnybar energi för drygt 60 procent av den totala energianvändningen, en relativt hög andel om man jämför med andra län. Trots det finns mycket stor potential för ökad produktion av förnybar energi. Blekinges geografiska läge och naturförhållanden ger mycket goda förutsättningar för produktion av sol-el, bioenergi och vindkraft. Till havs finns omfattande planer på vidkraftsnutbyggnad genom vindkraftsparken Taggen där tillstånd finns, och vindkraftsparken Blekinge Offshore [10] som väntar på besked om tillstånd från regeringen. På land planeras viss utbyggnad av vindkraft främst i skogsbygden. Vindkraften utvecklades kraftigt i Blekinge under början av 2000-talet men utvecklingen har avmattats de senaste åren. Om alla planerade verk i Blekinge byggs, inklusive projektet Blekinge Offshore, kommer den sammanlagda energiproduktionen från vindkraft att bli betydligt större än Blekinges totala energianvändning.

Prioriterade insatser framöver

I arbetet för att begränsa klimatpåverkan krävs ökade insatser inom samtliga fokusområden i den regionala Klimat- och energistrategin. Åtgärdsprogrammet revideras under 2016 och ett nytt åtgärdsprogram för 2017-2020 utarbetas. Under 2017 prioriterar Länsstyrelsen särskilt fortsatta insatser inom transportsektorn.

 

Referenser

  1. Indikatorn Klimatpåverkande utsläpp, Miljömålsportalen.
  2. Indikatorn Energianvändning, Miljömålsportalen.
  3. Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion, Naturvårdsverkets webbplats.
  4. Indikatorn Vindkraftsel, Miljömålsportalen.
  5. GreenCharge 2, http://greencharge.se/.
  6. KoSaVa -Implementera samlastning, Genomför gemensam KOmmunal SAmordnad VArudistribution i Blekingekommuner, Energikontor Sydosts webbplats.
  7. Klimatavtalet från Paris, Regeringens webbplats.
  8. En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47.
  9. Information om Klimatsamverkan Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.
  10. Information om vindkraftsprojektet Blekinge Offshore.