Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan


Resultat

År 2015 var de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Blekinge cirka sju procent lägre än 2013 [1]. Utsläppen för 2015 motsvarar 4,0 ton per invånare, Blekinges mål för år 2020 är högst 3,5 ton. De största utsläppen i Blekinge är från transportsektorn där personbilarna står för huvuddelen. År 2015 ökade transporternas utsläpp medan övriga sektorer låg kvar på liknande nivåer jämfört med föregående år. 

Under perioden 1990–2015 har utsläppen i Blekinge minskat med 40 procent. Om man räknar med utsläpp utomlands till följd av svensk konsumtion har de totala utsläppen ökat sedan 1990 [2]. För att nå målet inom minskad klimatpåverkan krävs att energianvändningen minimeras och att fossila energikällor ersätts med förnybara. I Blekinge står förnybar energi för cirka 60 procent av den totala energianvändningen. Vindkraften har stor potential inom förnybar energi. Under 2015 uppgick mängd vindproducerad el till cirka 183 GWh [3]. Därefter har det skett en minskning vad gäller antal vindkraftverk, installerad effekt samt mängd producerad el.

Regionala åtgärder

Åtgärderna i Blekinges Klimat- och energistrategi har reviderats under det senaste året och förts in i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Klimatsamverkan Blekinge har under 2017 särskilt arbetat för att öka produktionen av solenergi i länet genom att ta fram ett regionalt solenergimål [4], en regional solkarta och en reklamfilm för solel [5]. Det har genomförts utbildningsinsatser för aktörer i länet och ett strategiskt samtal om solenergi. En stor del av arbetet har fokuserat på utbyggnad av ladd- och tankställen för förnybara bränslen. Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energikontor Sydost driver och medverkar i projekt inom flera områden [6], till exempel:

 • Energieffektivisering hos företag [7].
 • Utbyggnad av solenergi [8].
 • Utveckla förnybar energi i samhällsplaneringen [9].
 • Ökad kunskap om förnybara drivmedel [10].
 • Samordna transporter för olika företag.
 • Regional cykelstrategi [11].

Kommunala åtgärder

Blekinges kommuner och landstinget medverkar i miljöbilsprojektet Greencharge II [12]. Aktörerna samarbetar kring utbyggnad av laddplatser för elfordon och detta kommer att resultera i att 98 stycken placeras ut i länet under 2016–2018. Andra exempel på åtgärder är:

 • Projekt för implementering av gemensam kommunal samordnad varudistribution [13].
 • Semiöppen fossilfri bilpool.
 • Kompetensutveckling inom förnybara drivmedel.
 • Underskrivet Borgmästeravtal.
 • Anslutning till fossilfritt Sverige.
 • Åtgärder för att främja cykling.
 • Personalerbjudande om att leasa elbil för privatbruk.
 • Projekt mot villaägare för ökad kunskap om solenergi.

Åtgärder inom näringslivet

Flera företag har fått statligt stöd från Klimatklivet för olika investeringar:

 • Omställning från eldning med fossil olja till biobränsle.
 • Etablering av biogasmack i två kommuner.
 • Laddinfrastruktur.
 • Informationsinsats om ökad kunskapen om tillgängliga gröna drivmedel.
 • Konvertering från olja till bioolja.

Övriga åtgärder

Intresset för installation av solceller är stort hos både privatpersoner och företag.

 

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. På nationell nivå görs bedömningen att målet inte kommer att nås. Utvecklingen i miljön är negativ.

Temperaturen på jordklotet har stigit i takt med att växthusgaserna i atmosfären har ökat. En stor del av dagens utsläpp av växthusgaser kan påverka jordens klimat hundratals år framåt i tiden. Genom det internationella Parisavtalet 2015 har världens ledare satt upp ett ambitiöst mål för att motverka den globala uppvärmningen [14]. Målet är att utsläppen ska minskas så att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. De olika länderna ska själva presentera vilka åtgärder de ska genomföra för att bidra i arbetet, med regelbunden uppföljning och redovisning. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska vara ett föregångsland och bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i välden. Blekinge har reviderat målåret i Klimat- och energistrategins vision från 2050 till 2045 så att det överensstämmer med Sveriges nya etappmål för Begränsad klimatpåverkan: ”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990” [15].

Regionala förutsättningar för måluppfyllelse

Blekinges klimat- och energistrategi utgör ett bra stöd för olika samhällsaktörer att genomföra åtgärder för minskad energianvändning och övergång till förnybar energi. Forumet Klimatsamverkan Blekinge [16] fungerar som en plattform för att stärka klimatarbetet i länet. I styrgruppen finns representanter från både offentlig och privat verksamhet. En stor del av arbetet bedrivs av en grupp tjänstemän med Blekinges samtliga kommuner, energikontor, landsting, regionförbund, länsstyrelse och ett företagsnätverk (Netport Energikluster) representerade.

I Blekinge står förnybar energi för drygt 60 procent av den totala energianvändningen, en relativt hög andel om man jämför med andra län. Trots det finns mycket stor potential för ökad produktion av förnybar energi. Blekinges geografiska läge och naturförhållanden ger mycket goda förutsättningar för produktion av sol-el, bioenergi och vindkraft. Till havs har tillstånd givits till vindkraftsutbyggnad vid Taggens grund i Hanöbukten. På land planeras viss utbyggnad av vindkraft främst i skogsbygden. Vindkraften utvecklades kraftigt i Blekinge under början av 2000-talet men utvecklingen har avmattats de senaste åren. Produktionen av sol- el fortsätter att öka i Blekinge. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 74 procent jämfört med 2015 [17].

Prioriterade insatser framöver

I arbetet för att begränsa klimatpåverkan krävs ökade insatser inom samtliga fyra fokusområden i den regionala Klimat- och energistrategin; Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Under 2018 prioriterar länsstyrelsen fortsatta insatser inom transportsektorn och produktion av solenergi.

 

Referenser

 1. Indikatorn Klimatpåverkande utsläpp, Miljömålsportalen.
 2. Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion, Naturvårdsverkets webbplats.
 3. Indikatorn Vindkraftsel, Miljömålsportalen.
 4. Regionalt solenergimål, Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.
 5. Solkarta och film, Länsstyrelsen i Blekinge. 
 6. Samarbetsprojekt, Klimatsamverkan Blekinge.
 7. Energieffektivisering hos företag, Energimyndigheten.
 8. Utbyggnad av solenergi, Sol i Syd.
 9. Utveckla förnybar energi i samhällsplaneringen – BEA APP, Energikontor Sydosts webbplats.
 10. Ökad kunskap om förnybara drivmedel - Drivmedelsnätverk, Energikontor Sydosts webbplats.
 11. Regional cykelstrategi (remissversion), Region Blekinge.
 12. GreenCharge 2.
 13. KoSaVa -Implementera samlastning, Genomför gemensam KOmmunal SAmordnad VArudistribution i Blekingekommuner, Energikontor Sydosts webbplats.
 14. Klimatavtalet från Paris, Regeringens webbplats.
 15. Etappmål av växthusgaser till år 2045, Miljömålsportalen.
 16. Information om Klimatsamverkan Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.
 17. Installerad effekt solel i Blekinge, Sol i syd.