Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Stockholms läns miljömål?

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.

 

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.

Länets snabba befolkningstillväxt leder till ökad trafik, ökade avloppsvolymer och en stor efterfrågan på mark för bland annat bostadsbyggande. När miljömålsuppföljningen sätts i relation till tillväxten utmärker sig några stora områden som särskilt viktiga att arbeta med för att kunna nå miljökvalitetsmålen i länet. Dessa är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Åtgärder behöver göras inom samhällsplanering, rådgivning, tillsyn med mera.

För att kunna nå miljökvalitetsmålen krävs fler styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar; internationellt, i landet och i länet. I länet är sex mål prioriterade i åtgärdsarbetet inom ramen för den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö som en övergripande vision.

Endast ett mål, Bara naturlig försurning, bedöms kunna nås till år 2020 enligt de data som finns tillgängliga. Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade åtgärder.

Bedömningarna som gjorts i länet överensstämmer med dem som gjorts på nationell nivå för alla mål utom för Bara naturlig försurning, där är läget i länet mer positivt än på nationell nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Många vatten i tätortsnära lägen har eller har haft en hög belastning av miljögifter. Nya föroreningskällor upptäcks som stora mängder PCB i Oxundasjön. I många vatten är arter som är känsliga för olika slags föroreningar försvunna. Fysiska ingrepp, strandnära bebyggelseexploatering och övergödning är de största hindren för att nå en god miljö i länets sötvatten.

Årets låga flöden har gjort det svårare för fisk att nå lekplatser i vattendragen.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

År 2017 startade EU-projektet RETROUT som inriktar sig på hållbart fiske i Östersjön med fokus på fisketurism. Projektet bidrar också till restaureringar av kustnära vattendrag.

Ett stort fokus ligger nu på att åtgärda dammar och vandringshinder. Det är bland annat en åtgärd i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Att åtgärda dammar och vandringshinder är viktigt för att möjliggöra lek uppe i vattendragen. Arbete pågår till exempel i Södertälje kommun för att möjliggöra passage för svagsimmande fisk vid Järnadammen i Moraån.

I arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter har ett projekt inriktat på lokal förvaltning av flodkräftesjöar i skärgården startats upp. Projektet sker i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom har vegetation röjts vid två lokaler i Mälaren för att gynna den hotade undervattensväxten småsvalting.

Vidare har Länsstyrelsen varit med och finansierat ett projekt som Stockholms läns museum driver om kunskapsunderlag kring vattenanknutna miljöer.

Åtgärder där flera nivåer deltar

Under 2017 startade EU-projektet Life IP Rich Waters som ska genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet som pågår i 7,5 år ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Bland annat kommer sjön Norrviken att restaureras.

Vandringshinder har tagits bort i Taxingeån (Nykvarns kommun med flera) och andra restaureringsåtgärder har skett för att gynna fiskar som leker i vattendraget, speciellt sjölevande öring, asp och lake.

I dag sker samarbeten inom flera hela avrinningsområden för att förbättra vattenkvalitet och bevara biologisk mångfald. I samarbetena deltar bland annat kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen. Exempelvis utförs restaureringsarbeten, anläggande av våtmarker och fiskevårdande projekt. Bland lyckade samarbeten bör nämnas Oxunda vattensamverkan och Tyresåns vattenvårdsförbund, samt Täby och Vallentunas kommuners samarbete om restaurering av Vallentunasjön.

Länsstyrelsen betalar ut medel till kommunerna för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Under år 2017 pågår fem LONA-projekt som bidrar till att uppnå Levande sjöar och vattendrag. Haninge kommun ska kartera biotoper och hydromorfologi i Vitsån, Husbyån och Rocklösaån samt ge förslag till åtgärder för att uppnå god hydromorfologisk status i vattendragen. Ett projekt i Norrtälje kommun ska inventera småvatten på groddjur och inspirera allmänheten och markägare till bevarandearbete. Övriga projekt rör tillgänglighet för friluftslivet.

Strandnära byggande bevakas av Länsstyrelsen endast generellt i detaljplanearbetet.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen för miljömålet är negativ; strandnära exploatering, fysiska ingrepp och övergödning fortsätter. För att nå målet krävs ökade insatser för bevarande och restaurering samt restriktivitet med dispenser från strandskydd.

Av länets 115 sjöar som klassificeras som vattenförekomster uppnår 42 minst God ekologisk status medan för vattendrag är motsvarande siffra nio av 75.

Nästan hälften av Mälarens stränder inom länet är påverkade av antingen båt- eller bebyggelserelaterad exploatering. Cirka 20 procent av stränderna är kraftigt påverkade. Den största exploateringen finns i tätortsnära strandområden.

De flesta vattendrag är påverkade genom rensning, uträtning och kulvertering, och många våtmarker är utdikade. Konsekvenserna är att landskapets vattenhållande förmåga har minskat med ökad risk för översvämningar och övergödning samt minskad biologisk mångfald.

För att nå miljömålet behöver länets aktörer kraftsamla inom alla föreslagna preciseringar. Situationen för övergödda sjöar och vattendrag behöver förbättras och arbetet med restaurering av vattendrag intensifieras. Fler sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden behöver få ett långsiktigt skydd. Hittills har bevarandearbetet haft en alltför låg takt.

För kulturmiljöinventeringarna efterfrågas mer samordning i landet och samverkan med Riksantikvarieämbetet. Flera av länsstyrelserna i Sverige har redan regelbundet kontakt för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad i form av nätverk.