Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Stockholms läns miljömål?

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.

Länets snabba befolkningstillväxt leder bland annat till ökad trafik, ökade avloppsvolymer och en stor efterfrågan på mark för bland annat bostadsbyggande och infrastruktur. När miljömålsuppföljningen sätts i relation till länets snabba tillväxt utmärker sig några stora områden som vi behöver arbeta särskilt med för att kunna nå miljömålen. Infrastrukturen för transporter, avlopp, energi, vatten och livsmedel behöver vara effektiv och resurssnål och med kopplingar dem emellan för att utnyttja resurserna maximalt. Vi behöver vara aktsamma om vår mark och vårt vatten och utveckla dess ekosystemtjänster. Konsumtionen behöver minska och den kvarvarande bli cirkulär och hållbar. En stark hållbar tillväxt är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen.

Eftersom det är mycket viktigt att hantera miljön och samhällsbyggandet samtidigt och i bred samverkan har en regional Miljö- och samhällsbyggnadsdialog bildats. Sex mål är prioriterade i åtgärdsarbetet inom ramen för dialogen; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö. Strategier för hur vi ska nå dessa mål har tagits fram.

För att kunna nå miljökvalitetsmålen krävs fler styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar; både internationellt, i landet och i länet. Endast ett mål, Bara naturlig försurning, bedöms kunna nås till år 2020 enligt de data som finns tillgängliga. Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade åtgärder.

Bedömningarna som gjorts i länet överensstämmer med dem som gjorts på nationell nivå för alla mål utom för Bara naturlig försurning, där läget i länet är mer positivt än på nationell nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Frisk luft är ett av de miljömål som är prioriterat för åtgärder i samarbetet inom den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen i Stockholms län. Arbetet följer till stor del det regionalt framtagna åtgärdsprogrammet för partiklar och kvävedioxid.

Åtgärder på regional nivå
Den 1 januari 2016 höjdes avgiften för trängselskatt och utökades till att även gälla för passage på Essingeleden.

Ett regionalt cykelkansli har inrättats som är det första i sitt slag i Sverige. Cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket och ska hjälpa kommunerna med arbetet att bygga ut de regionala cykelstråken.

Åtgärder på lokal nivå
Dubbdäcksförbudet har utökats i Stockholms kommun. Det gäller nu förutom på Hornsgatan även på Fleminggatan och del av Kungsgatan från och med 1 januari 2016.

För grova partiklar, PM10, klaras inte miljömålet. Orsaken till det är främst användningen av dubbdäck. För att långsiktigt klara miljömålet för partiklar på alla platser i länet bedömer Länsstyrelsen att ett ekonomiskt styrmedel för att minska dubbdäcksanvändningen är nödvändigt. De åtgärder som har fastställts i åtgärdsprogrammet för att minska partikelhalterna är kostsamma och kräver stora insatser för berörda väghållare samt räcker inte till för att nå miljökvalitetsmålen utan inriktar sig mot att klara miljökvalitetsnormerna.

Lokalt har även vedeldning för uppvärmning i villor och andra småhus stor betydelse för exponeringen av partiklar och där saknas åtgärder för att förbättra situationen.

Kvävedioxidhalterna har tidigare minskat tack vare teknikutvecklingen. Under de senaste åren har trenden brutits, bland annat i samband med ökade trafikmängder och att andelen dieselfordon har ökat. Kvävedioxidhalterna i länet är i bakgrundsmiljöer långt under miljökvalitetsmålet. I utsatta lägen, i synnerhet trånga gaturum med mycket trafik klaras inte målet.

För marknära ozon klaras inte miljökvalitetsmålet. Huvudelen av det marknära ozonet i regionen kommer från långväga transporter som görs på kontinenten, varför åtgärder i regionen inte efterspeglas i mätresultaten. 

För Bensen och Bens(a)pyren bedöms miljökvalitetsnormen inte klaras i utsatta gatumiljöer.

Analys och bedömning

Miljömålet är inte möjligt att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Trots att flera preciseringar av miljömålet redan har uppnåtts och flera andra har en positiv trend är det lång väg kvar för att klara miljömålet.

Länsstyrelsen ska fortsätta prioritera åtgärdsarbetet för Frisk luft tillsammans med länets aktörer. Samtidigt växer regionen kraftigt och en stor utmaning för att nå målet är de beslutade och planerade infrastrukturprojekt som innebär att vägtrafiken kommer att öka kraftigt. Transportmönstren behöver förstärkas mot mer kollektivtrafik för att bryta trenden med ökad vägtrafik. Det är viktigt att transporter sker på det för ändamålet effektivaste sättet.

Positivt är att flera nya styrmedel har fattats inom EU de senaste åren som förbättrar möjligheterna att på sikt nå målet. I Sverige behandlas ett par viktiga utredningar om nya styrmedel för att nå målen. Att partikelhaltsutredningen inte rekommenderade möjlighet till lokala avgifter på dubbdäck innebär att det kan bli svårt att nå målet för PM10. Utredningen om miljözon för lätta fordon är inte överlämnad än, men beroende på utformning kan den vara av stor vikt för att klara målen.