Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Stockholms läns miljömål?

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.

Länets snabba befolkningstillväxt leder bland annat till ökad trafik, ökade avloppsvolymer och en stor efterfrågan på mark för bland annat bostadsbyggande och infrastruktur. När miljömålsuppföljningen sätts i relation till länets snabba tillväxt utmärker sig några stora områden som vi behöver arbeta särskilt med för att kunna nå miljömålen. Infrastrukturen för transporter, avlopp, energi, vatten och livsmedel behöver vara effektiv och resurssnål och med kopplingar dem emellan för att utnyttja resurserna maximalt. Vi behöver vara aktsamma om vår mark och vårt vatten och utveckla dess ekosystemtjänster. Konsumtionen behöver minska och den kvarvarande bli cirkulär och hållbar. En stark hållbar tillväxt är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen.

Eftersom det är mycket viktigt att hantera miljön och samhällsbyggandet samtidigt och i bred samverkan har en regional Miljö- och samhällsbyggnadsdialog bildats. Sex mål är prioriterade i åtgärdsarbetet inom ramen för dialogen; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö. Strategier för hur vi ska nå dessa mål har tagits fram.

För att kunna nå miljökvalitetsmålen krävs fler styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar; både internationellt, i landet och i länet. Endast ett mål, Bara naturlig försurning, bedöms kunna nås till år 2020 enligt de data som finns tillgängliga. Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade åtgärder.

Bedömningarna som gjorts i länet överensstämmer med dem som gjorts på nationell nivå för alla mål utom för Bara naturlig försurning, där läget i länet är mer positivt än på nationell nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Varje invånare i Stockholms län beräknas ge upphov till cirka 2,3 ton växthusgaser per år. Siffran är dock missvisande då länets invånare även konsumerar varor och tjänster som genererar klimatpåverkande utsläpp utanför länsgränsen. Energianvändningen per länsinvånare har varit relativt konstant under flera år och är ungefär hälften av riksgenomsnittet.

De totala utsläppen av växthusgaser i länet har minskat med cirka 26 procent sedan år 1990. Vägtrafiken och energianvändningen i bostäder är de största utsläppskällorna. Vägtrafikens utsläpp dominerar, eftersom trafikvolymen växer. Samtidigt minskar körsträckan med bil per invånare och ligger nu under det nationella genomsnittet.

De totala utsläppen av växthusgaser i länet har ökat något under de senaste åren till en nivå om 5,1 miljoner ton per år.

Analys

I Stockholm bor och lever många människor och inflyttningen till länet är hög. Den växande regionen medför längre pendlingsresor och genererar ett stort behov av nya bostäder. Vägtrafiken bedöms därför öka och det innebär en stor utmaning att minska dess miljöpåverkan.

Utsläppen av växthusgaser per invånare inom Stockholms län är mindre än riksgenomsnittet tack vare en väl utbyggd fjärrvärme, få tunga industrier och en hög andel kollektivtrafik. Utsläppen av växthusgaser per invånare är relativt konstant, men risk finns för att de ökar. Exempelvis visar Trafikanalys trafikprognos på att trafiken ökar mer än befolkningen.

För att de totala utsläppen ska minska måste kraftfulla åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver inriktas mot att minska utsläppen både från trafiken och från energianvändningen i bostäder och lokaler. Bland annat behöver andelen kollektivtrafik öka och energieffektiviseringar och andra teknikförbättringar fortsätta. En klimat- och energistrategi har tagits fram i samarbete med länets aktörer. Strategin fungerar som vägledning för länets arbete för att nå de nationella målen för klimatpåverkan. Den omfattar sex åtgärdsområden, bland annat transporter och resande, samhällsplanering och energianvändning i bebyggelse. Dessa områden kommer fortsatt att prioriteras i den regionala samverkan kommande år. Arbetet med att stimulera till åtgärder som utgår från strategins åtgärdsområden fortsätter.

Begränsad klimatpåverkan är ett av de prioriterade miljömålen i samarbetet i den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen mellan Länsstyrelsen, länets alla kommuner, Kommunförbundet Stockholms län, Landstinget och Trafikverket.