Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Gotlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Fokus inom energiomställnings- och energieffektiviseringsarbete på Gotland ligger på att främja fossiloberoende transporter, främst med biogas och el som drivmedel. Cykelplaner främjar cykelåkandet och potentialen och intresset att utveckla biogasproduktion och vindbruk på Gotland är fortsatt stort.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Halterna av skadliga partiklar har minskat, men är höga i starkt trafikerade områden. Biltrafik, energianvändning och sjöfart släpper ut kvävedioxid. Miljömålet nås inte till 2020, men utvecklingen är positiv, bland annat på grund av nya direktiv med högra krav.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider minskar, medan utsläppen av ammoniak från framförallt lantbruket ligger på en oförändrad nivå. Kalkhällmarker, kyrkor och ornament vittrar av försurande nedfall.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Arbete pågår att genom tillsyn och information minska användningen av och riskerna med kemikalier. Genom mätningar i miljön undersöks vilka halter av olika kemikalier som finns på Gotland, både kända miljögifter och vissa år även nyare kemikalier.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Tack vara reglering genom lagstiftning har utfasningen av ozonnedbrytande gaser varit effektiv såväl i Sverige som internationellt. Mycket tyder på att en global återväxt av ozonskiktet har påbörjats. Bygg- och rivningsavfall innehållande ozonnedbrytande ämnen kommer snart börjas tas om hand på Gotland.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid. Elektromagnetisk strålning och radon beaktas i översiktsplanen för Region Gotland. Det regionala kunskapsunderlaget är i viss mån bristfälligt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Många åtgärder har genomförts. Trots detta har tillförseln av kväve och fosfor inte minskat tillräckligt för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, även om utvecklingen i miljön är positiv. Viktigt är att det ges förutsättningar för både Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen omdanades i samband med utdikningsepoken under framför allt 1900-talet, och länet har idag ett fåtal opåverkade vattendrag. För länets sjöar är läget bättre, samtliga större sjöar har god ekologisk status. En ökad medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändigt för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten på Gotland har hög sårbarhet jämfört med övriga landet. Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men enligt de undersökningar av grundvattnet som görs kan man dock inte se någon tydlig förändring i positiv riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Gotlands kust med höga naturvärden är viktig för friluftsliv och besöksnäring. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Minskade anslag och uppehåll i stödformer har gjort att nyanläggningar av våtmarker har legat på en låg nivå under året. Många av miljömålets preciseringar kräver återställningsarbete på mer omfattande arealer än vad som hittills gjorts. Miljömålet bedöms inte kunna nås med nuvarande stödsystem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och takten i bevarandeinsatser och skötselåtgärder måste därför öka. Miljöhänsynen i skogsbruket måste fortsätta att förbättras genom ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Den negativa trenden ser ut att fortsätta. I dagsläget är det inte möjligt att få fram jämförbar statistik, men de samlade erfarenheterna från upprättandet av åtagandeplaner för miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar visar på en avmattning i skötselinsatserna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Arbetet med planeringunderlag och styrdokument går fortsatt framåt, men den glesa bebyggelsestrukturen gör att satsningar på kollektivtrafik och minskat bilberoende fortsatt är en utmaning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljö krymper. I synnerhet är det många arter som försvinner när kontinuitetsskogar avverkas. I odlingslandskapet försvinner småbiotoper och arter när deras livsmiljöer växer igen. Exploatering såsom kalkbrytning hotar flera unika miljöer.

Når vi målet i ditt län?