Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Gotlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Arbete pågår att energieffektivisera företag på Gotland genom information och nätverkande. Utåtriktat arbete samt stöd för klimatinvesteringar främjar fossiloberoende transporter. Genom växthusgasutsläpp och förnyelsebar energiproduktion följs utvecklingen mot målet – utvecklingen går för långsamt.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Halterna av skadliga partiklar har minskat, men är höga i starkt trafikerade områden. Biltrafik, energianvändning och sjöfart släpper ut kvävedioxid. Miljömålet nås inte till 2020, men utvecklingen är positiv.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider minskar. Kalkhällmarker, kyrkor och ornament vittrar av försurande nedfall.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Arbete pågår att genom tillsyn och information minska användningen av och riskerna med kemikalier. Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen. Genom mätningar undersöks vilka halter av olika kemikalier som finns på Gotland. För många ämnen saknas kunskap om hälso- och miljöeffekter.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Tack vare reglering genom lagstiftning har utfasningen av ozonnedbrytande gaser varit effektiv såväl i Sverige som internationellt. Mycket tyder på att en global återväxt av ozonskiktet har påbörjats. Bygg- och rivningsavfallet innehållande ozonnedbrytande ämnen tas delvis om hand.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid på Gotland men antalet nya fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Elektromagnetisk strålning och radon beaktas i översiktsplanen för Region Gotland. Kunskapsunderlaget är i övrigt i viss mån bristfälligt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Många åtgärder har genomförts. Trots detta har tillförseln av kväve och fosfor inte minskat tillräckligt för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, även om utvecklingen i miljön är positiv. Viktigt är att det ges förutsättningar för både Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen omdanades i samband med utdikningsepoken under framför allt 1900-talet, och länet har idag ett fåtal opåverkade vattendrag. För länets sjöar är läget bättre, samtliga större sjöar har god ekologisk status. En ökad medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändigt för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten på Gotland har hög sårbarhet jämfört med övriga landet, varför problem med grundvattenkapacitet och kvalitet är vanligt. Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet, men enligt de undersökningar av grundvattnet som görs kan dock ingen tydlig förändring i positiv riktning ses.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Gotlands kust med höga naturvärden är viktig för friluftsliv och besöksnäring. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Ökade anslag för skydd och skötsel av skyddade områden ger positiva effekter. Många av miljömålets preciseringar kräver nyskapande eller återställningsarbete på mer omfattande arealer än vad som hittills gjorts. Miljömålet bedöms inte kunna nås med nuvarande stödsystem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och takten i bevarandeinsatser och skötselåtgärder måste därför öka. Miljöhänsynen i skogsbruket måste fortsätta att förbättras genom ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Trenden för miljömålet är fortsatt negativ. Det är heller inte i år möjligt att få fram jämförbar statistik från Jordbruksverkets IT-system. De fältbesök som görs med koppling till miljöersättningen visar dock på att skötseln i form av bete, slåtter och underhållsröjningar på många håll har kommit efter tidsplanen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går fortsatt framåt och en ökad medvetenhet kring goda avvägningar i den fysiska planeringen syns i de mest aktuella översiktsplanerna. Den glesa bebyggelsestrukturen och de höga landskaps- och naturvärdena är dock fortsatt en utmaning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella såväl som internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs förändringar på landskapsnivå. Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljöer krymper och fragmenteras.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Den biologiska mångfalden minskar, men takten på skydd av länets skogar stärks. Kultur- och naturvärden är nära sammanvävda och är viktiga för folkhälsan. Länets arbete för en mer hållbar konsumtion utvecklas, och forskning och utbildning är en viktig faktor för en hållbar utveckling.

Når vi målet i ditt län?