Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Östergötlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. I Östergötland sker ett omfattande åtgärdsarbete men globalt sett går utvecklingen i fel riktning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Utsläppen av flera luftföroreningar har minskat betydligt de senaste åren. De främsta källorna till utsläpp av luftföroreningar är vägtrafik, förbränning samt vissa typer av industriverksamhet. Vissa luftföroreningar kan transporteras långa avstånd och över nationsgränser.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Östergötland är ett län med ett mycket begränsade försurningsproblem. Nederbördsmängderna är relativt små och det finns stora områden med kalkhaltiga jordar. Försurningen av skogsmark riskerar att öka på grund av ökat uttag av biomassa som till exempel grenar och toppar vid avverkning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och hur dessa påverkar vår hälsa och miljön har ökat. Många insatser görs för att minska belastningen av miljögifter, till exempel sanering av förorenade områden och förbättrad dagvattenhantering. Det behövs dock fler insatser och styrmedel för att nå en giftfri miljö.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Svårigheten ligger framförallt i att minska antalet hudcancerfall. För att göra detta möjligt krävs en attitydförändring till solandet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödning är ett miljöproblem längs länets kust och i cirka en tredjedel av sjöarna. Mest utsatta är länets havsvikar och slättsjöar. Många insatser görs för att minska belastningen av näringsämnen, men fler behövs, liksom nya metoder och ökad finansiering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det återstår mycket arbete innan alla vatten har en god ekologisk status. Utökade resurser krävs för att effektivisera arbetet med att restaurera vattenmiljöer och för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Överlag bedöms kvaliteten på grundvattnet i Östergötland vara god. Arbetet med vattenskyddsområden går framåt och en regional vattenförsörjningsplan är fastställd. Kunskapen om länets grundvatten har ökat och de flesta grundvattenmagasin som används för kommunal vattenförsörjning provtas löpande.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Östergötlands skärgård påverkas av övergödning, miljögifter med mera. Antalet boende i skärgården är lågt, liksom omfattning av jordbruk och fiske. Förutsättningarna för skötsel av natur- och kulturmiljöer riskerar att försämras. Fysisk planering sker nu av länets kust- och havsområde.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Det är för få våtmarker i Östergötlands odlingslandskap. Våtmarkerna bidrar med viktiga ekosystemtjänster, är livsmiljö för rödlistade arter och bidrar på sikt till att förbättra ekologisk status i vattendrag, sjöar och Östersjön. I skogsbygden finns fler bevarade våtmarker än i slättlandskapet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Arealen skog som undantagits för naturvård behöver ytterligare öka, samtidigt som viltbetestrycket behöver minska, för att klara den biologiska mångfalden. Miljöhänsynen vid avverkning behöver bli bättre. Andelen tall i skogslandskapet minskar. Mängden död ved och grova lövträd har ökat under många år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Jordbruksmarken har idag ingen skyddsstatus och det finns i dagsläget inga styrmedel för att kunna skydda den mot exploatering. Den biologiska mångfalden i betesmarker och andra marker påverkas bland annat negativt av att stödsystemen inte är anpassade efter regionala förutsättningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Målet God bebyggd miljö är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av miljökonsekvenser behöver utvecklas och få tydligare genomslag i fysisk planering. Kunskap och samsyn behöver öka kring hantering av målkonflikter, såsom förtätning kontra grönytor i städerna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Många naturvårdsåtgärder sker i länet och utvecklingen är positiv för några av livsmiljöerna för hotade arter. Trots detta är trenden negativ för många arter och livsmiljöer. Det gäller bland annat arter som lever på gamla träd, död ved och solberoende arter som lever i öppna tallskogar och i torra betesmarker.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Ett brett miljöarbete pågår i länet, med många aktörer involverade och med bäring på generationsmålet. Denna uppföljning berör främst de strategiska sammanhang i vilka Länsstyrelsen deltar, men som i de allra flesta fall även innebär samverkan med flera lokala och regionala aktörer.

Når vi målet i ditt län?