Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Södermanlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Utsläppen av växthusgaser i länet minskar och flera positiva trender finns idag, men vi har inte sett vändpunkten än. För att nå målet krävs bl.a. hållbar samhällsplanering, energieffektivisering av transporter och fastigheter och satsning på förnybar energi.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter. Åtgärder behövs för att minska trafikmängd, dubbdäcksanvändning och utsläpp från vedeldning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Mark och vatten i Södermanland är inte särskilt påverkat av försurning. Nedfallet av svavel har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Även kvävenedfallet har minskat signifikant men i mindre utsträckning. För att nå målet måste kvävenedfallet minska ytterligare och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Lagstiftning och krav från konsumenter behövs för att nå målet. Utrensning av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver fortsätta. Takten i sanering av förorenade områden behöver öka.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Nationellt bedöms målet möjligt att nå med beslutade styrmedel. För att nå målet är det viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas omhand på ett säkert sätt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Samtliga delar av målet, förutom de som berör hudcancer, bedöms möjliga att nå med beslutade styrmedel. För att de skadliga verkningarna av UV-strålning ska minska krävs ett omfattande folkhälsoarbete som leder till beteendeförändringar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Utsläppen har minskat de senaste decennierna och åtgärdsarbete pågår, men det räcker inte för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är framförallt övergödning och fysisk påverkan. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna visar på ett stort behov av åtgärder som måste utföras av många olika aktörer. Takten i åtgärdsarbetet måste öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Länets vattentäkter har oftast god dricksvattenkvalitet, dock förekommer enstaka täkter med föroreningar i råvattnet. En bättre kunskap om grundvattnets kvalitet behövs. Vattentäkter med omodernt lagskydd behöver uppgraderas till rådande lagstiftning och vattenförsörjningsplaner bör upprättas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kustvattnen är påverkade av övergödning. Andra problem är att få områden är skyddade för att bevara marina värden. Resurser för skötsel av kulturmiljöer i skärgården är begränsade. För att nå målet behövs bland annat ytterligare skydd och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Påverkan på våtmarker sker i form av bland annat körskador och igenväxning med minskad biologisk mångfald som följd. För att behålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion krävs att vattnets väg genom hela landskapet fördröjs. Områdesskydd pågår men ytterligare insatser krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogen är en viktig resurs att nyttja vilket kan medföra att värdefulla skogsmiljöer påverkas negativt. Många insatser pågår eller ska påbörjas för att förbättra miljöhänsynen, men fortfarande behövs mer åtgärder för att ytterligare förbättra miljöhänsynen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Ett aktivt, konkurrenskraftigt jordbruk är avgörande för att bibehålla kulturmiljöer och biologisk mångfald samt upprätthålla odlingslandskapets ekosystemtjänster. Det finns både positiva och negativa trender för målet. Arealen åkermark minskar men arealen betesmark ökar svagt. Fler arter knutna till odlingslandskapet är rödlista
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Utmaningarna ser olika ut i kommunerna. Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska. Dåliga inomhusmiljöer finns. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Trots många åtgärder minskar arealen för flera naturtyper. Förutsättningar för arter försämras fortfarande inom jord- och skogsbruket. Arealen betesmark och slåtteräng ligger numera på en rätt så stabil nivå, men det är angeläget att båda naturtyperna ökar i areal.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Omställningen av samhället för att nå generationsmålet kräver insatser inom många politikområden. Insatserna bidrar också till att nå flera av hållbarhetsmålen och delmålen i Agenda 2030.

Når vi målet i ditt län?