Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Uppsala län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från energi- respektive transportsektorerna. Klimatpåverkan från energisektorn bedöms minska fram till 2020. Trenden att körsträckan med personbil per person minskat under flera år, bröts under 2014 och har fortsatt öka även under 2016.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Uppsala län har mindre problem med försurning än landet i övrigt. Det beror på att de kalkrika jordarna som täcker länet ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt gott skydd mot effekten av försurande nedfall. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Mängden hälso- och miljöfarliga ämnen ökar. Ytterligare styrmedel och resurser krävs för att minska förekomst och spridning samt påverkan på människors hälsa. Arbetet med att fasa ut och öka kunskapen om kemikalier samt att genomföra åtgärder för att minska effekterna av tidigare utsläpp går långsamt framåt.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Fortfarande krävs dock tydlig information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att bryta den ökande trenden av hudcancer behöver invånarnas exponering för ultraviolett strålning minska, särskilt för barn och unga. Information om riskerna med solning behöver intensifieras och tas in i skolundervisningen. För ökad måluppfyllelse behövs statligt stöd till radonsaneringar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

I Uppsala län är vattendragen ofta rensade och drygt hälften av vattendragen är påverkade av övergödning. Majoriteten av sjöarna är sänkta, cirka hälften övergödda och många tidigare sjöar är torrlagda. Utsättning av främmande arter och stammar riskerar att påverka den biologiska mångfalden negativt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Inom länet finns miljöproblem i form av höga salthalter samt bekämpningsmedel och andra miljögifter. Generellt sett bedöms dock grundvattnet vara av god kvalitet. Mer kunskap om påverkan på grundvattnet behövs och ytterligare insatser krävs för att åtgärda kända problem och undvika framtida risker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. Åtgärdsarbete för att nå målet pågår, men de storskaliga problemen kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt som internationellt. En förutsättning för att nå målet är att även flera av de andra miljökvalitetsmålen nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har i stor utsträckning försvunnit eller påverkats negativt av dikningar och annan mänsklig påverkan. Bevarande, skydd och skötsel av värdefulla våtmarker är viktigt så att deras ekosystemtjänster, biologiska mångfald och kulturhistoriska värden upprätthålls.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer delvis beroende på otillräckliga resurser. Miljöhänsynen behöver förbättras. Skogsbruk på torvmark ökar vilket kan vara negativt båda för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

En grundläggande förutsättning för att miljömålet ska kunna uppfyllas är att det finns aktiva lantbrukare i länet. Informationssatsningar samt fortsatt uppmuntrande av det lokala engagemanget för naturvård och friluftsliv är viktiga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Det finns en stor medvetenhet i länet om värdet av att bevara biologisk mångfald. Många olika aktörer arbetar med att skydda, sköta och värna naturtyper och arter. Trots detta förloras biologisk mångfald i samma utsträckning som tidigare och det krävs ännu större insatser för att trenden ska vändas.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Arbetet med miljömålen hänger på många sätt starkt samman med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Den samhällsomställning som krävs för att nå generationsmålet förutsätter samverkan mellan många samhällssektorer, såväl energi och klimat, artskydd och livsmedelsproduktion som hållbara städer och hälsa.

Når vi målet i ditt län?